Koniec papierowych zwolnień lekarskich

Koniec papierowych L4 i rozszerzenie osób uprawnionych do wystawiania zwolnień lekarskich

Począwszy od 1 grudnia 2018 roku wycofane zostały zwolnienia lekarskie w tradycyjnej papierowej formie. Od tej pory lekarze zobowiązani są do wystawiania wyłącznie zwolnień elektronicznych. W ten sposób pracownicy nie będą musieli dostarczać zwolnienia w formie papierowej do pracodawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania druku, przyspieszony zostanie również proces informowania ZUS oraz pracodawcy o zwolnieniu chorobowym, a Ci będą mogli skuteczniej kontrolować pracowników przebywających na zwolnieniu. Praktycznie natychmiastowa informacja o wystawionym zwolnieniu umożliwi bowiem skontrolowanie osób przebywających na krótkoterminowych zwolnieniach lekarskich. Pracodawca podejrzewający brak zasadności zwolnienia lekarskiego będzie mógł od razu zwrócić się do ZUS-u z prośbą o sprawdzenie czy dany pracownik właściwie wykorzystuje zwolnienie. Oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych może również zdecydować się na taką kontrolę z własnej inicjatywy. Zwolnienia elektroniczne mają zatem na celu utrudnienie nadużywania zwolnień chorobowych, a co za tym idzie zwiększenie dochodów budżetu państwa poprzez ograniczenie pobierania nienależnych zasiłków chorobowych przez ubezpieczonych.

Kto jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o zwolnieniu do ZUS-u i pracodawcy?

Dzięki wprowadzeniu elektronicznych zwolnień pracownicy nie muszą dostarczać ich do pracodawcy ponieważ płatnik może pobrać je samodzielnie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Obowiązek przekazania zwolnienia do ZUS-u spoczywa teraz na lekarzu wystawiającym zwolnienie, który co do zasady przesyła je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS w dniu wystawienia zwolnienia. Jeżeli przekazanie e-zwolnienia w dniu wystawienia jest niemożliwe, lekarz powinien wysłać je do ZUS-u niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej wcześniejsze dostarczenie zwolnienia.

W razie, gdy pracodawca nie posiada profilu na PUE ZUS, lekarz drukuje zwolnienie, które pracownik musi dostarczyć do swojej firmy.

Poszerzenie grona osób uprawnionych do wystawiania zwolnień lekarskich

 Jeszcze do niedawna do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny upoważnieni byli wyłącznie lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy.

Począwszy od 23 października 2018 r. wystawiający zaświadczenie lekarskie, mający utworzony profil informacyjny, będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, w jego imieniu i na podstawie danych dotyczących orzeczonej czasowej niezdolności do pracy zawartych w sporządzonej przez niego dokumentacji medycznej, osobie wykonującej:

1) zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym po upływie tego okresu można udzielać kolejnych upoważnień na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy. Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich może być w każdym czasie cofnięte przez wystawiającego zaświadczenie lekarskie.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.