Zmiany ważne dla przedsiębiorców w przyszłym roku - Kasa fiskalna 2018

Zmiany w stosowaniu kas fiskalnych w 2018 roku

Przedsiębiorcy mający obowiązek zainstalowania i prowadzenia kasy fiskalnej z dniem jej wprowadzenia do firmy posiadają wiele obowiązków w związku z jej użytkowaniem. Co 2 lata ustawodawca wprowadza kolejne zaostrzenia i zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych jednak tym razem wejdą one w życie już od stycznia 2018r.

Nowe kasy fiskalne on-line a aktualne kasy fiskalne

Ustawodawca określił, iż przedsiębiorcy korzystający z dotychczasowych kas fiskalnych będą mogli nadal je użytkować ale nie dłużej niż do:

 • zapełnienia pamięci kasy fiskalnej (pamięć nie będzie podlegała już wymianie lecz cała kasa fiskalna), ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 roku dla kas rejestrujących zapisujących kopie w formie papierowej albo
 • 31 grudnia 2022 roku dla kas rejestrujących zapisujących kopie w formie elektronicznej.

Warto wspomnieć, iż do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przedsiębiorcy mogą stosować kasy rejestrujące zakupione albo używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji, są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu warunków technicznych, które powinni posiadać producenci sprzedawanych kas fiskalnych.

Niektóre branże będą musiały szybko wymienić stare kasy fiskalne

W projekcie o zmianie ustawy o VAT zostało zasygnalizowane, że część branż będzie miało nieco inne ostateczne terminy na wymianę kas rejestrujących. Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:

 • motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 • gastronomiczne i budowlane – stosuje się do dnia 30 czerwca 2019 r.,
 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness – stosuje się do dnia 31 grudnia 2019 r.

Nowa kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, u których powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego mogą dokonać odliczenia od tego podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 1000 zł.

Ustawodawca wskazał, że jeżeli kasa fiskalna została nabyta w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania a więc dla prowadzenia ewidencji sprzedaży gotówkowej, gdy zakup danej kasy nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Uwaga na zakończenie rejestracji ewidencji za pomocą kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, którzy w okresie 4 od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej:

 • zakończą prowadzenie działalności gospodarczej lub
 • nie poddadzą w obowiązujących terminach kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis lub
 • naruszą warunki związane odliczeniem tych kwot

– będą zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na nabycie kas rejestrujących.

Bez konieczności zwrotu ulgi w przypadku wymiany kasy

Ustawodawca w projekcie zmiany ustawo do VAT wskazał, iż W przypadku zaprzestania użytkowania kas w związku z zakupem nowych kas rejestrujących przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu ulgi na nabycie tych kas.

Wystawianie faktur do paragonów

W projekcie do zmiany ustawy o VAT oprócz wielu innych zmian została zamieszczona także nowelizacja wymogu wystawiania faktur do paragonów.

Fakturę można wystawić dla podatnika (czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki osobowej lub kapitałowej) tylko w sytuacji, gdy na paragonie wystawionym dla tego podatnika będzie widniał numer jego numer NIP.

Fiskalizacja kasy on-line

Do tej pory instalacja i rozpoczęcie użytkowania kasy fiskalnej następowało po uprzednim zawiadomieniu organu skarbowego o liczbie i miejscu instalacji kas. Następnie serwisant dokonywał fiskalizacji danej kasy i od tego momentu pozostało 7 dni na dokonanie aktualizacji zgłoszenia zawierającego dane techniczne kasy. Urząd skarbowy po otrzymaniu kompletu dokumentów nadawał indywidualny numer ewidencyjny dla danej kasy.

Nowe kasy fiskalne z możliwością zapisu pamięci on-line będą mogły:

 • zostać zgłoszone do rejestru kas fiskalnych,
 • być fiskalizowane przez serwisanta,
 • otrzymać numer ewidencyjny,

– za pomocą połączenia przez internet z nowo tworzoną instytucją obsługi elektronicznej kas fiskalnych – Centralne Repozytorium Kas (CRK) co będzie skutkować brakiem obowiązku wysyłania pism zgłoszeniowych.

CRK czyli Centralne Repozytorium Kas

Od stycznia 2018 roku będzie funkcjonowało aktualnie tworzone Centralne Repozytorium Kas. Będzie ono miało za zadanie m.in. wcześniej wymienione funkcje. Główną jego funkcją będzie natomiast zgromadzenie danych przesyłanych automatycznie z nowych kas fiskalnych posiadających funkcję wymiany informacji przez internet. Nowe kasy fiskalne będą co kilka godzin wysyłać automatycznie (bez udziału użytkownika przedsiębiorcy) odpowiednie informacje do CRK w formie pliku o standardzie JPK_PARAGON.

Po otrzymaniu niezbędnych informacji CRK będzie dokonywał analizy otrzymanych danych czyli nadzorował i kontrolował prawidłowość transakcji występujących pomiędzy podatnikami.

Jak łatwo zauważyć taki system przesyłu informacji wymaga stałego dostępu do internetu. Przedsiębiorca będzie zobowiązany zapewnić stałe łącze umożliwiające ciągłą komunikację kasy fiskalnej z CRK.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy nie jest możliwe zapewnienie stałego połączenia z internetem, wówczas przedsiębiorca musi zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających zapewnienie stałego dostępu kasy fiskalnej do internetu urząd skarbowy na wniosek podatnika może dać zgodę na dokonywanie przesyłu niezbędnych informacji co kilka godzin lub w innych zakresach czasowych.

Podstawowy charakter danych jakie będą wysyłane co CRK to m.in.

 • NIP przedsiębiorcy,
 • przedmiot sprzedaży,
 • kwota podstawy opodatkowania i podatek VAT

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.