Karta podatkowa - wybór formy opodatkowania w 2018 roku

Karta Podatkowa

Wybór formy opodatkowania

Do 20 stycznia 2018r. podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania, którą będą zobowiązani stosować przez 2018r. Jedną z tych form stanowi karta podatkowa.

Co to jest karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi szczególną zryczałtowaną formą opodatkowania, gdzie osiągnięty dochód nie jest podstawą do obliczenia podatku. Stawka podatku jaką będzie zobowiązany zapłacić podatnik będzie uzależniona od rodzaju działalności jaką będzie prowadził oraz wielkości liczby ludności miasta, w którym podatnik będzie prowadził swoją działalność.

Dana forma opodatkowania działalności przeznaczona jest zwłaszcza dla najmniejszych firm rzemieślniczych. Skorzystać z niej mogą jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność albo spółki cywilne pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego stanu zatrudnienia określonego w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym a dodatkowo w skład wspólników spółki mogą wejść tylko osoby fizyczne.

Charakter działalności objęty kartą podatkową

Opodatkowanie w formie karty podatkowej skierowane jest do działalności takich jak:

 • wytwórczo-usługowa lub usługowa, przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • usługowa w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% ,
 • usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • gastronomiczna – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • usługi transportowe wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • usługi rozrywkowe,
 • sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach,
 • świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, świadczenie przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych w ramach wykonywania wolnego zawodu,
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi ,
 • usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny,

– na warunkach określonych w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Szczegółowy zakres działalności objętej kartą podatkową jest wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (wstawić link do załącznika nr 4).

Limit przychodu dla karty podatkowej

Jak się okazuje nie istnieją żadne limity uzyskiwanych przychodów, które to powodowałyby utratę prawa do opodatkowania tą szczególną formą daniny.

Warunki formalne skorzystania z karty podatkowej

Podatnik, który chce skorzystać z karty podatkowej jest zobowiązany złożyć wniosek CEIDG-1 w formie papierowej lub elektronicznej razem z formularzem PIT-16 a we wniosku może wybrać wyłącznie rodzaj działalności wymieniony w jednej z 12 części tabeli załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (wstawić link do załącznika nr 3) a w czasie prowadzenia działalności opodatkowanej kartą podatkową:

 • nie korzysta z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 • nie prowadzi innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 • nie wytwarza wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 • nie zamierza prowadzić zgłaszanej działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ograniczenia formalne opodatkowania kartą podatkową

Ustawodawca wprowadził wiele obostrzeń w stosunku do nabycia uprawnień do karty podatkowej ale i spełniania kryteriów w trakcie prowadzenia działalności objętej tą formą opodatkowania.

Jednym z ograniczeniem jest brak możliwości wykonywania rodzajów działalności wymienionych w różnych częściach tabeli załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Natomiast jeśli podatnik prowadzi różne rodzaje działalności wyszczególnione w jednej części tabeli, wówczas może je wszystkie opodatkować stawkami karty podatkowej.

Kartą podatkową nie może być opodatkowany także przedsiębiorca, który prowadzi inną działalność opodatkowaną inną formą np. ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy.

Podatnik opodatkowany kartą podatkową nie może korzystać z usług podwykonawców, poza świadczeniem usług specjalistycznych (są to czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi). W innych wypadkach może się posiłkować wyłącznie osobami zatrudnionymi na umowę o pracę.

Należy przy tym zaznaczyć, iż przedsiębiorca musi pilnować limitów ilości zatrudnionych pracowników, które są przypisane do rodzajów działalności wyszczególnionych w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym bowiem przekroczenie spowoduje:

 • utratę prawa do stosowania karty podatkowej jako formy opodatkowania prowadzonej działalności albo
 • zwiększenie aktualnie opłacanej stawki podatku.

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorca stosujący kartę podatkową nie może zatrudnić osobę na podstawie umów cywilnoprawnych czyli umowę zlecenie lub o dzieło.

Stawki podatkowe w karcie podatkowej

Stawki podatkowe przy zastosowaniu karty podatkowej są ustalone odgórnie i wyszczególnione załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Na ich wysokość mają wpływ:

 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • liczbę mieszkańców miasta, wsi w której ma być prowadzona działalność,
 • liczbę zatrudnionych pracowników.

Natomiast w zależności od rodzaju wykonywanej działalności wysokość stawki podatkowej będzie zależała od:

 • liczby mieszkańców w miejscowości prowadzenia firmy dla działalności:
 1. usługowej lub usługowo-wytwórczej,
 2. w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,
 3. w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 4. transportowej,
 5. sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 • liczby stanowisk parkingowych dla usług parkingowych,
 • liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu dla usług świadczonych przez:
 1. lekarzy, stomatologów,
 2. lekarzy weterynarii.
 3. felczerów,
 4. techników dentystycznych,
 5. pielęgniarek i położnych,
 6. liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu dla usług świadczonych przez:
 7. lekarzy, stomatologów,
 • liczby godzin przeznaczonych na działalność w zakresie:
 1. opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 2. usług edukacyjnych – udzielanie lekcji na godziny,
 • liczby pracowników dla usług gastronomicznych,
 • liczby urządzeń oraz zatrudnionych pracowników dla działalności rozrywkowej.

Karta podatkowa a prywatny wynajem

Ustawodawca jasno wskazuje, że z opodatkowania kartką podatkową mogą skorzystać także podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu i dzierżawy odrębnie opodatkowane podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.