Nowy Pakiet zmian SLIM VAT 2 - część zmian już od 1 października
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Już niebawem wejdzie w życie nowy pakiet zmian w podatku VAT – SLIM VAT 2

Niedługo wejdą w życie zmiany w rozliczaniu podatku VAT z tytułu odliczania podatku VAT, dokonywania korekt w podatku VAT, ulgi na złe długi i wielu innych.

Zdecydowana większość zmian wejdzie w życie już od 1 października 2021 r. Pozostałe z dniem ogłoszenia ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Co konkretnie składa się na te zmiany? Czego mogą oczekiwać podatnicy?

 

Czym jest pakiet zmian SLIM VAT 2

 

Pakiet zmian SLIM VAT 2 to druga część zmian w ustawach podatkowych mająca na celu uproszczenie lub ujednolicenie metodologii rozliczeń głównie w podatku VAT, ale i kwestiach dotyczących także pośrednio rozliczeniu podatku VAT.

Niektóre zmiany ułatwią podatnikom dokonywanie korekt w podatku VAT. W praktyce są one odzwierciedleniem wykładni polskich sądów z ostatnich lat w konkretnych okolicznościach biznesowych. Część terminów przyczyniających się do odpowiedniego rozliczenia podatku VAT zostanie wydłużonych. Zmiany były także procedowane w aspekcie wykorzystania ulgi na złe długi. Ogólnie rzecz biorąc pakiet SLIM VAT 2 dotyka jednych z najczęściej pojawiających się problemów w rozliczeniu podatku VAT.

 

Zmiany terminów zgłoszeń w sytuacji zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego

Porównanie terminów zgłoszenia do urzędu skarbowego zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego względem podatku VAT prezentuje poniższa tabela.

 

Terminy zgłoszeń w aspekcie zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego
Lp. Aktualnie Po zmianach
1. W przypadku przeznaczenia pojazdu samochodowego do używania wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik przekazuje do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-26 należy przekazać najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-26 o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7.
2. W sytuacji zmiany sposobu używania pojazdu samochodowego w działalności gospodarczej podatnik przekazuje do właściwego urzędu skarbowego aktualizację VAT-26 najdalej dzień przed zmianą metody użytkowania pojazdu. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji zgłoszenia VAT-26, najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.
3. Niezłożenie informacji VAT-26 w terminie powoduje brak możliwości realizacji prawa dla pełnego odliczenia VAT.

Pojazd samochodowy uznawany jest wówczas za użytkowany w firmie w działalności mieszanej.

Złożenie informacji VAT-26 po terminie skutkuje możliwością odliczenia 100% podatku VAT od dnia złożenia zgłoszenia VAT-26 a przed tym dniem jedynie 50%.

W przypadku niezłożenia w terminie zgłoszenia VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.


Likwidacja niektórych obostrzeń związanych z 3-miesięcznym okresem rozliczenia
podatku VAT

 

Jak mówi art. 10b pkt 2 ustawy o VAT realizacja prawa do odliczenia podatku VAT w transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych (lub importowanych) przez podatnika VAT towarów powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT (w przypadku WNT – data wystawienia faktury).

Jednak, aby podatnik – nabywca mógł odliczyć podatek VAT naliczony w miesiącu powstania obowiązku podatkowego musi:

 • otrzymać fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 • uwzględnić kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem, a także dostawy towarów albo świadczenia usług, dla których podatnikiem jest odpowiednio nabywca towarów lub usługobiorca.

W tym wypadku zrealizowanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest możliwe, gdy podatnik – nabywca uwzględnił kwotę podatku VAT należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej (w dacie wystawienia faktury), nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Ustawodawca w ramach zmian wynikających z pakietu SLIM VAT wykreślił wymóg okresu 3 miesięcy pozwalający na uwzględnienie kwoty podatku VAT należnego z tytułu WNT w JPK_V7 z jednoczesnym odliczeniem podatku VAT naliczonego w tym samym miesiącu, a więc w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT (data wystawienia faktury).

Druga zmiana dotyczy przypadku, gdy podatnik – nabywca otrzymał fakturę dokumentującą WNT po okresie 3 miesięcy. Aktualnie prawodawca pozwala na realizację prawa do odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej faktury WNT w rozliczeniu za okres, w którym podatnik – nabywca otrzymał tę fakturę (a więc na bieżąco).

Po zmianie podatnik – nabywca będzie mógł odliczyć VAT z faktury WNT w okresie, w którym rozliczył już VAT należny z tytułu WNT (w dacie wystawienia faktury), nawet jeśli otrzyma fakturę WNT po okresie 3 miesięcy.

 

Odliczenie podatku VAT naliczonego w trybie korekty przy WNT, imporcie usług i pozostałych transakcji

 

Kolejna, bardzo ważna zmiana zawarta w pakiecie SLIM VAT odnosi się do możliwości dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w okresach późniejszych, jeżeli w podstawowych okresach odliczenia podatku VAT – podatnik w ogóle nie dokonał tego odliczenia a teraz chce go dokonać w trybie korekty.

Odliczenie to odnosi się do transakcji nabycia powyżej wyszczególnionych (WNT, import usług, transakcja zakupu, w której to nabywca rozlicza podatek VAT). Tak więc odliczenia podatku VAT podatnik – nabywca będzie mógł dokonać:

 • w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub
 • w trzech kolejnych miesiącach rozliczeniowych lub
 • w dwóch kwartałach rozliczeniowych.

Jeżeli więc podatnik nie dokonał odliczenia podatku VAT w ww. okresach to będzie mógł tego dokonać jeszcze za pomocą korekty deklaracji podatkowej:

 • za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
 • za jeden z trzech następnych miesięcznych okresów rozliczeniowych albo dwóch następnych kwartalnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

 

Zatem rozszerzono możliwość realizacji odliczenia podatku VAT naliczonego w drodze korekty za okresy, które stanowiły u podatnika – nabywcy trzy kolejne okresy rozliczeniowe (trzy następne miesiące lub dwa następne kwartały).

Sprecyzowanie okresu odliczania podatku VAT dla transakcji WNT, importu usług i pozostałych transakcji

Ustawodawca wobec licznych problemów odnoszących się do odliczenia podatku VAT przy transakcjach:

 • WNT,
 • importu usług,
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem obowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca,

– zdecydował o sprecyzowaniu dokonywania pomniejszenia podatku VAT naliczonego w przypadku ujmowania korekty (obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego wraz z podatkiem VAT uprzednio odliczonym).

 

Zgodnie ze zmianami – przykładowo podatnik – nabywca, ujmie w JPK_V7 transakcję WNT (w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu) w lipcu 2021r. W sierpniu 2021r. otrzyma fakturę korygującą, wskazującą przyczynę korekty już w momencie wystawienia faktury pierwotnej. W takim wypadku podatnik – nabywca będzie rejestrował tę korektę w poniższy sposób:

 • obniżenie podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego o kwotę korekty w miesiącu rejestracji faktury pierwotnej oraz
 • obniżenie podstawy i podatku VAT naliczonego o kwotę korekty także w miesiącu rejestracji faktury pierwotnej.

Warto zaznaczyć, że gdy przyczyna korekty nie powstała w momencie wystawienia faktury pierwotnej a później, to ujęcie korekty podatnik – nabywca przeprowadzi w miesiącu zaistnienia przyczyny korekty, a więc obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Zatem podatnik rejestrując w JPK_V7 korektę WNT, importu usług oraz transakcji, gdzie VAT rozlicza nabywca – dokonuje obniżenia podstawy i podatku VAT zarówno należnego, jak i podatku VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu).

 

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć w naszym oprogramowaniu, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.