Nowy Pakiet zmian SLIM VAT 2 - część zmian już od 1 października
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Już niebawem wejdzie w życie nowy pakiet zmian w podatku VAT – SLIM VAT 2

Niedługo wejdą w życie zmiany w rozliczaniu podatku VAT z tytułu odliczania podatku VAT, dokonywania korekt w podatku VAT, ulgi na złe długi i wielu innych.

Zdecydowana większość zmian wejdzie w życie już od 1 października 2021 r. Pozostałe z dniem ogłoszenia ustawy zmieniającej ustawę o VAT. Co konkretnie składa się na te zmiany? Czego mogą oczekiwać podatnicy?

 

Czym jest pakiet zmian SLIM VAT 2

 

Pakiet zmian SLIM VAT 2 to druga część zmian w ustawach podatkowych mająca na celu uproszczenie lub ujednolicenie metodologii rozliczeń głównie w podatku VAT, ale i kwestiach dotyczących także pośrednio rozliczeniu podatku VAT.

Niektóre zmiany ułatwią podatnikom dokonywanie korekt w podatku VAT. W praktyce są one odzwierciedleniem wykładni polskich sądów z ostatnich lat w konkretnych okolicznościach biznesowych. Część terminów przyczyniających się do odpowiedniego rozliczenia podatku VAT zostanie wydłużonych. Zmiany były także procedowane w aspekcie wykorzystania ulgi na złe długi. Ogólnie rzecz biorąc pakiet SLIM VAT 2 dotyka jednych z najczęściej pojawiających się problemów w rozliczeniu podatku VAT.

 

Zmiany terminów zgłoszeń w sytuacji zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego

Porównanie terminów zgłoszenia do urzędu skarbowego zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego względem podatku VAT prezentuje poniższa tabela.

 

Terminy zgłoszeń w aspekcie zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego
Lp.AktualniePo zmianach
1.W przypadku przeznaczenia pojazdu samochodowego do używania wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik przekazuje do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-26 należy przekazać najpóźniej w terminie 7 dni licząc od dnia poniesienia pierwszego wydatku.Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-26 o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7.
2.W sytuacji zmiany sposobu używania pojazdu samochodowego w działalności gospodarczej podatnik przekazuje do właściwego urzędu skarbowego aktualizację VAT-26 najdalej dzień przed zmianą metody użytkowania pojazdu.W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji zgłoszenia VAT-26, najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.
3.Niezłożenie informacji VAT-26 w terminie powoduje brak możliwości realizacji prawa dla pełnego odliczenia VAT.

Pojazd samochodowy uznawany jest wówczas za użytkowany w firmie w działalności mieszanej.

Złożenie informacji VAT-26 po terminie skutkuje możliwością odliczenia 100% podatku VAT od dnia złożenia zgłoszenia VAT-26 a przed tym dniem jedynie 50%.

W przypadku niezłożenia w terminie zgłoszenia VAT-26 uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.


Likwidacja niektórych obostrzeń związanych z 3-miesięcznym okresem rozliczenia
podatku VAT

 

Jak mówi art. 10b pkt 2 ustawy o VAT realizacja prawa do odliczenia podatku VAT w transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych (lub importowanych) przez podatnika VAT towarów powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT (w przypadku WNT – data wystawienia faktury).

Jednak, aby podatnik – nabywca mógł odliczyć podatek VAT naliczony w miesiącu powstania obowiązku podatkowego musi:

 • otrzymać fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 • uwzględnić kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem, a także dostawy towarów albo świadczenia usług, dla których podatnikiem jest odpowiednio nabywca towarów lub usługobiorca.

W tym wypadku zrealizowanie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest możliwe, gdy podatnik – nabywca uwzględnił kwotę podatku VAT należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej (w dacie wystawienia faktury), nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Ustawodawca w ramach zmian wynikających z pakietu SLIM VAT wykreślił wymóg okresu 3 miesięcy pozwalający na uwzględnienie kwoty podatku VAT należnego z tytułu WNT w JPK_V7 z jednoczesnym odliczeniem podatku VAT naliczonego w tym samym miesiącu, a więc w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT (data wystawienia faktury).

Druga zmiana dotyczy przypadku, gdy podatnik – nabywca otrzymał fakturę dokumentującą WNT po okresie 3 miesięcy. Aktualnie prawodawca pozwala na realizację prawa do odliczenia VAT naliczonego z otrzymanej faktury WNT w rozliczeniu za okres, w którym podatnik – nabywca otrzymał tę fakturę (a więc na bieżąco).

Po zmianie podatnik – nabywca będzie mógł odliczyć VAT z faktury WNT w okresie, w którym rozliczył już VAT należny z tytułu WNT (w dacie wystawienia faktury), nawet jeśli otrzyma fakturę WNT po okresie 3 miesięcy.

 

Odliczenie podatku VAT naliczonego w trybie korekty przy WNT, imporcie usług i pozostałych transakcji

 

Kolejna, bardzo ważna zmiana zawarta w pakiecie SLIM VAT odnosi się do możliwości dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w okresach późniejszych, jeżeli w podstawowych okresach odliczenia podatku VAT – podatnik w ogóle nie dokonał tego odliczenia a teraz chce go dokonać w trybie korekty.

Odliczenie to odnosi się do transakcji nabycia powyżej wyszczególnionych (WNT, import usług, transakcja zakupu, w której to nabywca rozlicza podatek VAT). Tak więc odliczenia podatku VAT podatnik – nabywca będzie mógł dokonać:

 • w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub
 • w trzech kolejnych miesiącach rozliczeniowych lub
 • w dwóch kwartałach rozliczeniowych.

Jeżeli więc podatnik nie dokonał odliczenia podatku VAT w ww. okresach to będzie mógł tego dokonać jeszcze za pomocą korekty deklaracji podatkowej:

 • za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
 • za jeden z trzech następnych miesięcznych okresów rozliczeniowych albo dwóch następnych kwartalnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

 

Zatem rozszerzono możliwość realizacji odliczenia podatku VAT naliczonego w drodze korekty za okresy, które stanowiły u podatnika – nabywcy trzy kolejne okresy rozliczeniowe (trzy następne miesiące lub dwa następne kwartały).

Sprecyzowanie okresu odliczania podatku VAT dla transakcji WNT, importu usług i pozostałych transakcji

Ustawodawca wobec licznych problemów odnoszących się do odliczenia podatku VAT przy transakcjach:

 • WNT,
 • importu usług,
 • dostawy towarów, dla której podatnikiem obowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca,

– zdecydował o sprecyzowaniu dokonywania pomniejszenia podatku VAT naliczonego w przypadku ujmowania korekty (obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego wraz z podatkiem VAT uprzednio odliczonym).

 

Zgodnie ze zmianami – przykładowo podatnik – nabywca, ujmie w JPK_V7 transakcję WNT (w rejestrze VAT sprzedaży i zakupu) w lipcu 2021r. W sierpniu 2021r. otrzyma fakturę korygującą, wskazującą przyczynę korekty już w momencie wystawienia faktury pierwotnej. W takim wypadku podatnik – nabywca będzie rejestrował tę korektę w poniższy sposób:

 • obniżenie podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego o kwotę korekty w miesiącu rejestracji faktury pierwotnej oraz
 • obniżenie podstawy i podatku VAT naliczonego o kwotę korekty także w miesiącu rejestracji faktury pierwotnej.

Warto zaznaczyć, że gdy przyczyna korekty nie powstała w momencie wystawienia faktury pierwotnej a później, to ujęcie korekty podatnik – nabywca przeprowadzi w miesiącu zaistnienia przyczyny korekty, a więc obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Zatem podatnik rejestrując w JPK_V7 korektę WNT, importu usług oraz transakcji, gdzie VAT rozlicza nabywca – dokonuje obniżenia podstawy i podatku VAT zarówno należnego, jak i podatku VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu).

 

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć w naszym oprogramowaniu, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.