Indywidualny rachunek składkowy 2018 - zmiany w opłacaniu składek ZUS

Indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 roku

Już od października 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła wszystkim płatnikom informację o jednym, indywidualnym koncie przeznaczonym dla opłacania wszystkich składek ZUS.

Dla wpłat do końca grudnia 2017 roku obowiązuje stare zasady

Dotychczas każdy płatnik, który podlegał ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu był zobowiązany do odprowadzania składek ZUS na 2 lub 3 lub 4 rodzaje ogólnych bankowych kont udostępnionych przez ZUS a były to:

LP RODZAJ UBEZPIECZENIA SKŁADKI PRZYNALEŻĄCE KOŃCÓWKA NUMERU KONTA
1 Ubezpieczenia społeczne składki emerytalne, rentowe, chorobowa, wypadkowa 5100000
2 Ubezpieczenie zdrowotne składka zdrowotna 5200000
3 Fundusz pracy składka funduszu pracy oraz funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych 5300000
4 Fundusz emerytur pomostowych składki funduszu emerytur pomostowych 5400000

Zasady płatności obowiązujące do końca 2017r.

Przedsiębiorca w terminie do 5 lub do 10 albo do 15 dnia następnego miesiąca jest zobowiązany do zapłaty składek ZUS z tytułu podlegania odpowiednim ubezpieczeniom na powyższe, właściwe dla jego ubezpieczeń konta bankowe. ZUS otrzymując te wpłaty musiał przede wszystkim zidentyfikować:

 • nadawcę za pomocą adresu, numeru NIP, REGON, PESEL, nazwy skróconej lub innego identyfikatora,
 • kwotę wpłaty z przypisaniem jej do właściwego miesiąca i roku,
 • numer deklaracji właściwej dla otrzymanej wpłaty,
 • rodzaje ubezpieczeń (rodzaje składek) jakim dany płatnik podlega.

Warto dodać, iż powyższe elementy stanowią także wymagane pola do uzupełnienia przez płatnika w momencie realizacji przelewu czy to drogą elektroniczną czy za pomocą drukowanego formularza do wypełnienia stanowiącego dowód wpłaty / przelewu.

ZUS po zidentyfikowaniu płatnika oraz rodzaju ubezpieczeń pod jakie płatnik podlega dokonuje rozdzielenia otrzymanej kwoty na odpowiednie dla danego płatnika ubezpieczenia oraz składki (powyższa tabela).

W tym miejscu pojawia się wiele problemów z identyfikacją zarówno adresata jak i wysokości wpłaty właściwej na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Jak informuje ZUS w każdym roku wiele wpłat pozostaje niezidentyfikowanych. W takiej sytuacji dla każdej takiej wpłaty ZUS prowadzi odrębne postępowanie co powoduje powstaniem znacznych kosztów, gdy łącznie zsumuje się coroczne ilości podejmowanych przez ZUS czynności kontrolnych.

Jeden rachunek bankowy dla wpłat składek ZUS

Każdy przedsiębiorca między 1 października 2017r. a 31 grudnia 2017r. powinien otrzymać zawiadomienie od ZUS w formie listu poleconego albo w formie wiadomości na profilu PUE ZUS (dotyczy płatników posiadających ten profil) z numerem nadanego, jednego, indywidualnego konta bankowego na które płatnik będzie dokonywał jednej łącznej wpłaty (bez dzielenia) składek ZUS tak jak dotychczas na rodzaje ubezpieczeń (społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, FEP). Terminy płatności składek pozostają bez zmian.

Płatnik nie otrzymał indywidualnego numeru rachunku

ZUS informuje, że jeżeli do końca roku płatnik nie otrzyma indywidualnego numeru rachunku bankowego, wówczas powinien niezwłocznie:

 • udać się do najbliższej placówki ZUS,
 • zadzwonić pod numer telefonu 22 560 16 00.

Należy także podkreślić, że w przypadku błędnej informacji uzyskanej przez ZUS, płatnik uiszczając np. składki na nieprawidłowe konto zachowa ciągłość w ubezpieczeniach jak i prawo do świadczeń chorobowych.

Stare konta ZUS działają tylko do 31 grudnia 2017 roku

Bardzo ważną informacją jest również to, że aktualne jeszcze 4 konta ZUS będą aktywne tylko do 31 grudnia 2017r. Oznacza to, że pierwszą wpłatę na otrzymane, indywidualne konto bankowe będą stanowić składki ZUS jeszcze za 12/2017r. z terminem płatności w 01/2017r.

Jest to bardzo ważne aby płatnik nie pomylił się i zapłacił na stare konta, bowiem środki pieniężne wrócą
z powrotem na jego konto przez co powstanie zaległość w składkach ZUS co przy dobrowolnej składce chorobowej spowoduje wygaśnięcie ubezpieczenia chorobowego i konieczność pisania pism o przywrócenie terminu opłacania składki chorobowej a przez co zachowania ciągłości ubezpieczenia chorobowego.

Czy płatnicy skorzystają na nowym rozwiązaniu?

Otrzymanie przez płatnika jednego, indywidualnego konta nadanego przez ZUS dla niego oznacza:

 • płatnik będzie dokonywał jeden przelew stanowiący sumę wszystkich składek jakim podlega,

 • jedno konto bankowe zostanie nadane i przekazane płatnikowi przez ZUS.

Przykładowo: Pan Leszek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i opłaca składki ZUS preferencyjne (obniżone) i aktualnie dokonuje wpłaty składek ZUS za 11/2017r. Pan Leszek podlega także dobrowolnie pod ubezpieczenie chorobowe. Jego wpłaty kształtują się następująco:

– składki ZUS społeczne kwota 190,62zł na konto z końcówką 5100000,

– składka ZUS zdrowotna kwota 297,28zł na konto z końcówką 5200000,

Natomiast składki ZUS za 12/2017r. Pan Leszek opłaci następująco:

– łączną sumę wszystkich składek 487,90 zł (190,62zł + 297,28zł) za 12/2017r. Pan Leszek zapłaci na otrzymane od ZUS indywidualne konto bankowe:

 • w jednym przelewie,
 • nie będzie konieczności podawania identyfikatorów (NIP, PESEL, REGON),
 • wpłacona kwota automatycznie zostanie przypisana do właściwego płatnika jak i rozdzielona na odpowiednie składki.

Wady jednego konta składkowego

ZUS powołując się na zmniejszenie przedawnień składkowych oraz ograniczenie narastających odsetek za zwłokę w zapłacie zaległości wobec ZUS ustalił pewne reguły rozdzielania otrzymanych wpłat od płatników na ich indywidualne konto. Płatnicy, którzy posiadają jakiekolwiek zadłużenie w ZUS nie będą mogli już opłacać np. tylko składki zdrowotnej za ściśle wykazany okres.

Zasady rozdzielania wpłaconych środków przez płatnika na jego indywidualne kont:

 • otrzymana wpłata pokrywa w pierwszej kolejności najstarsze zaległości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
 • nie będzie można opłacać wyłącznie aktualnych zobowiązań wobec ZUS pozostawiając przy tym zaległości bez rozliczenia,
 • płatnik będzie podlegać ubezpieczeniom i zachowa prawo do świadczeń odpowiednio do ich terminów obowiązywania:

– w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (przedsiębiorca, zleceniobiorca) płatnik czy też zleceniobiorca może utracić prawo do świadczeń jeżeli posiada zaległości w ZUS na dzień 1 stycznia 2018r.,

– w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego należy pamiętać, że posiada ono ważność 30 dni do przodu jak i 30 dni to tyłu licząc od końca miesiąca za który płatnik reguluje składkę (mowa tutaj tylko o ubezpieczeniu zdrowotnym przedsiębiorcy, bowiem ubezpieczenie zdrowotne pracowników
i zleceniobiorców nie zależy od tego czy płatnik odprowadził za nich składkę zdrowotną).

Płatnicy posiadający zadłużenie w składkach ZUS jak również w odsetkach i kosztach egzekucyjnych, mogą złożyć wniosek do ZUS o układ ratalny czyli rozłożenie istniejącej zaległości na raty. Spowoduje to, że będą mogli na bieżąco regulować zobowiązania wobec ZUS oraz spłacać w odpowiednich ratach posiadane zaległości. Zapewni to ciągłość ubezpieczeń jak i zachowanie prawa do świadczeń płatników i zleceniobiorców.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.