Hotel dla zwierząt
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Hotel dla zwierząt

O czym należy pamiętać zakładając hotel dla zwierząt?

Prowadzenie hotelu dla zwierząt to biznes, który wymaga odpowiedzialności, zaangażowania, posiadania wiedzy na temat zwierząt i umiejętności zajmowania się nimi.

Zakładając hotel dla zwierząt należy pamiętać, że tego typu działalność wiąże się z nieregularnym czasem pracy, szczególnie w wakacje, ferie, weekendy i święta.

Aktualnie w polskim prawie nie ma żadnych szczególnych przepisów odnoszących się do prowadzenia hotelu dla zwierząt w ramach działalności gospodarczej, a więc w szczególności wymogów odnośnie wykształcenia czy doświadczenia w pracy ze zwierzętami ani dotyczących warunków, które należy zapewnić zwierzętom przebywającym w hotelu.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że prowadząc hotel dla zwierząt kluczowe jest zapewnienie zwierzętom bezpieczeństwa i wygody.

Pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej muszą być zatem odpowiednio przystosowane do opieki nad zwierzętami, a więc przestrzenne, wyposażone w sprzęty niezbędne zwierzętom przebywającym w hotelu.

Przedsiębiorca zakładający hotel dla zwierząt powinien pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego wybiegu.

Przedsiębiorca zakładający hotel dla zwierząt powinien pamiętać, że pomimo braku uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem hotelu dla zwierząt, zwierzęta domowe w Polsce podlegają ustawie o ochronie zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt

W szczególności konieczne jest zapewnienie zwierzęciu domowemu:

 • pomieszczenia chroniącego zwierzę przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała,
 • odpowiedniej karmy;
 • stałego dostępu do wody.

W przypadku zwierząt gospodarskich należy zapewnić im opiekę i właściwe warunki bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

Hotel dla zwierząt prowadzony w mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Na mocy art. 1a pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność, o której mowa w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Stosowanie do art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Prowadzenie hotelu dla zwierząt jest zatem działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co oznacza że część mieszkania przeznaczona na cele związane z tą działalnością podlega opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Pozostała część mieszkania wykorzystywana przez przedsiębiorcę w celach prywatnych podlega opodatkowaniu według stawek podatkowych przewidzianych dla części mieszkalnych.

Hotel dla zwierząt – PKD, PKWiU i stawka VAT

Działalność polegająca na prowadzeniu hotelu dla zwierząt domowych została objęta grupowaniem PKD 96.09.Z „Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

Podklasa ta obejmuje w szczególności działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury, jednak nie obejmuje działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z.

Hotelowi dla zwierząt domowych odpowiada klasyfikacja PKWiU 96.09.11 „Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi”.

Ustawodawca nie przewidział obniżonych stawek podatku VAT ani zwolnienia z podatku VAT dla świadczenia usług hotelu dla zwierząt domowych.

Usługi hotelu dla zwierząt domowych, a więc w szczególności dla psów i kotów podlegają zatem opodatkowaniu podstawową stawką podatku, która aktualnie wynosi 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Prowadzenie pensjonatu dla koni – wiążąca informacja stawkowa

W zakresie prowadzenia pensjonatu dla koni Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową z dnia 25 sierpnia 2021 roku sygn. 0112-KDSL1-2.440.158.2021.3.PS. Dyrektor KIS uznał, że usługi prowadzenia pensjonatu dla koni są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%, jako usługi zaklasyfikowane do kodu PKWiU 01.62.10.0 „Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich”.

Przedmiotem wniosku była usługa, stanowiąca kompleksowe świadczenie polegające na prowadzeniu pensjonatu dla koni obejmująca przyjmowanie koni do stajni oraz sprawowanie nad nimi odpowiedniej opieki (zapewnienie wyżywienia, sprzątanie boksów, udostępnianie ujeżdżalni, wyprowadzanie koni, ich pielęgnację, a także dbanie o zachowanie odpowiednich warunków, w których przebywają zwierzęta, tj. właściwej temperatury, poziomu wilgotności, dostępu do światła dziennego i świeżego powietrza). W ramach świadczonych usług zwierzęta mają być oddawane pod opiekę przez swoich właścicieli, którzy zachowają do nich swobodny dostęp, mogąc odwiedzać je w dowolnym czasie, wyprowadzać i pielęgnować, a także jeździć konno korzystając z ujeżdżalni. Jednocześnie w ramach świadczonej usługi nie będzie oferowane podkuwanie koni ani usługi weterynaryjne.

W razie potrzeby weterynarz będzie wzywany przez właścicieli koni, nad którymi sprawowana jest opieka.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wstępie przypomniał, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Dyrektor KIS uznał, że Wnioskodawca wykonuje na rzecz odbiorców świadczenie kompleksowe, gdyż wszystkie opisane czynności, są ze sobą tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną i nierozerwalną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Elementem dominującym jest usługa przyjmowania koni do stajni oraz sprawowanie nad nimi odpowiedniej opieki, natomiast usługa udostępnienia ujeżdżalni ma charakter pomocniczy.

Powyższe wywołuje skutki w zakresie jednolitego opodatkowania wszystkich czynności wchodzących w skład tego świadczenia, zgodnie z usługą główną (dominującą).

Usługa będąca przedmiotem wniosku mieści się w grupowaniu PKWiU 01.62.10.0 i nie jest usługą podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich. Stawką właściwą dla tej usługi jest stawka podatku w wysokości 8%.

Czy przedsiębiorca prowadzący hotel dla zwierząt może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów.

Konieczne jest zatem każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU, przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Jak już zostało wspomniane, świadczenia usług hotelu dla zwierząt domowych,  a więc w szczególności dla psów i kotów odpowiada klasyfikacja PKWiU 96.09.11 „Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi”.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), Grupowanie to obejmuje:

 • usługi związane z tresurą zwierząt domowych,
 • usługi związane z wyżywieniem i opieką nad zwierzętami domowymi,
 • usługi schronisk dla zwierząt domowych,
 • usługi związane z pielęgnowaniem i tatuowaniem zwierząt domowych,
 • usługi związane z wyłapywaniem bezpańskich zwierząt.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych, sklasyfikowanych w 75.00.11.0,
 • usług związanych z tresurą zwierząt wykorzystywanych do celów sportowych i rozrywkowych, sklasyfikowanych w 93.19.13.0

Świadczenie usług hotelu dla zwierząt domowych jest działalnością usługową w rozumieniu art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 1 pkt. 5 lit. a tej ustawy, stawką właściwą do opodatkowania przychodów ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 96.09.11 „Usługi związane z opieką nad zwierzętami domowymi” jest 8,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy jednak podkreślić, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako firmy opodatkowania możliwe jest tylko wówczas, gdy nie mają zastosowania negatywne przesłanki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warunkiem koniecznym do zastosowania zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

 

Hotel dla koni – stawka ryczałtu 3%!

Przedsiębiorca świadczący usługi pensjonatu konnego może korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka ryczałtu wynosi wówczas jedynie 3%, jednak trzeba pamiętać że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako preferencyjnej formy opodatkowania wiąże się z opłacaniem podatku dochodowego jedynie na podstawie osiąganych przychodów, a więc bez pomniejszania ich o koszty ich uzyskania.

Oznacza to, że niezależnie od tego jakie wydatki na utrzymanie hotelu dla koni ponosi podatnik, jeżeli stosuje on ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podstawą opodatkowania jest przychód.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% dla usług wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czyli dla usług mieszczących się w zakresie grupowania PKWiU 01.62.10.0.

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), Grupowanie to obejmuje:

 • usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich świadczone na zlecenie, w zakresie:
 • usług promujących wzrost produkcji zwierząt,
 • opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców, segregowania jaj,
 • korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków), strzyżenia owiec, kolczykowania zwierząt, przygotowywania zwierząt do wystaw i pokazów,
 • czyszczenia pomieszczeń gospodarskich (kurników, chlewów itp.),
 • usług związanych ze sztucznym unasiennianiem,
 • prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich,
 • usługi kowali związane z podkuwaniem koni,
 • wynajem urządzeń wspomagających chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, z obsługą.

Grupowanie to nie obejmuje:

 • wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 68.20.12.0,
 • usług świadczonych przez agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanych w 74.90.19.0,
 • usług weterynaryjnych, włączając szczepienia zwierząt, sklasyfikowanych w 75.00.1,
 • usług związanych z organizowaniem pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanych w 82.30.12.0,
 • usług jazd konnych rekreacyjnych, sklasyfikowanych w 93.11.10.0,
 • usług schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

Jeżeli zatem, przedsiębiorca prowadzący hotel dla koni świadczy usługi podlegające zaliczeniu do grupowania oznaczonego symbolem PKWiU 01.62.10.0., to możliwe jest rozliczanie uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu 3% stawki podatku.

Takie stanowisko potwierdzone zostało w interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP3-2.4011.396.2023.2.JK2 z dnia 26 czerwca 2023 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W uzasadnieniu stanowiska Dyrektora KIS czytamy, że:

„(…) przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług pensjonatu dla koni, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 01.62.10.0, może Pani (po złożeniu właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) w 2023 r. i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) opodatkować 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.”

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.