Faktury korygujące przychodowe i kosztowe w PIT

Faktury korygujące przychodowe i kosztowe w PIT

Księgowanie faktur korygujących jest skomplikowaną czynnością ponieważ inne zasady obowiązują faktury korygujące przychodowe, a inne faktury korygujące kosztowe. Odrębnie rozpatrywać należy również rozliczenie faktur w odniesieniu do podatku PIT i VAT. Dzisiaj omówimy rozliczenie faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego.

Faktury korygujące przychodowe w PIT

Moment ujęcia faktury korygującej uzależniony jest wyłącznie od przyczyny dokonania korekty. Nie ma znaczenia czy mamy do czynienia z korektą in plus czy in minus.

Rozróżniamy dwie przyczyny wystawienia faktury korygującej:

  1. Błąd rachunkowy, inna oczywista omyłka – w takim wypadku fakturę korygującą należy ująć w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w dacie powstania obowiązku podatkowego w PIT
  2. Inna przyczyna (zwrot, rabat itp.) – fakturę korygującą trzeba wykazać w KPiR w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Art. 14 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.„

Art. 14 ust. 1n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1m, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.”

Podsumowując, możemy stwierdzić, że jeżeli faktura korygująca zostaje wystawiona na skutek błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, to rozliczając fakturę korygującą trzeba cofnąć się do odpowiedniego okresu, czyli dnia, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Takie postępowanie może wiązać się z koniecznością dopłaty podatku dochodowego za dany okres. Trzeba mieć na uwadze, że przedsiębiorca zobowiązany jest wówczas do dokonania niezwłocznej zapłaty pozostałej części zaliczki na podatek dochodowy wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Podatnik zwolniony jest z odprowadzania odsetek nieprzekraczających 8,70 zł.

W przeciwnym wypadku fakturę korygującą ujmujemy w bieżącym okresie, co oznacza że nie trzeba dokonywać korekty zaliczki na podatek dochodowy.

Uwaga!

Powód wystawienia korekty jest obecnie obowiązkowym elementem faktury.

Faktury korygujące kosztowe w PIT

  1. Błąd rachunkowy, inna oczywista omyłka – faktura korygująca powinna zostać rozliczona w okresie otrzymania faktury pierwotnej.
  2. Inna przyczyna (zwrot, rabat itp.) – fakturę korygującą rozliczamy w okresie otrzymania faktury korygującej.

Art. 22 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.„

Art. 22 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 7c, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.„

Rozliczenie faktur korygujących w podatku dochodowym – przykłady

Przykład 1

Przedsiębiorca wystawił w grudniu 2017 roku fakturę dokumentującą sprzedaż towarów na kwotę 2 000 zł netto. W marcu 2018 roku klient zwrócił część towarów na łączną kwotę 1000 zł netto. W dniu zwrotu została wystawiona faktura korygująca in minus. W jakim okresie sprzedawca i nabywca powinni rozliczyć fakturę korygującą?

Sprzedawca powinien ująć fakturę korygującą w bieżącym okresie, czyli w dacie wystawienia faktury korygującej (marzec 2018), natomiast nabywca w dacie jej otrzymania.

Przykład 2

Przedsiębiorca wystawił w grudniu 2017 roku fakturę dokumentującą sprzedaż towarów na kwotę 3 000 zł netto. W marcu 2018 roku zorientował się, że faktura została wystawiona błędnie, ponieważ wartość sprzedanych towarów wynosiła 2 000 zł i taką kwotę zapłacił kontrahent. W tym samym miesiącu została wystawiona wystawiona faktura korygująca in minus. W jakim okresie sprzedawca i nabywca powinni rozliczyć fakturę korygującą?

Sprzedawca powinien rozliczyć fakturę w dacie wystawienia faktury pierwotnej, co oznacza że konieczne jest ponowne wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2017 roku / IV kwartał 2017 roku. Jeżeli złożona została już deklaracja roczna PIT, przedsiębiorca ma obowiązek ją skorygować. Nabywca powinien natomiast rozliczyć fakturę korygującą w dacie otrzymania faktury pierwotnej.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.