Faktury do paragonu FP w nowym pliku JPK-V7
Karolina Szopa- Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej.

Faktury do paragonu FP w nowym pliku JPK-V7

Spis treści

Faktury do paragonu i dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych przez podatników zwolnionych z obowiązku stosowania kasy fiskalnej w nowym pliku JPK_V7M / JPK_V7M.

W nowym pliku JPK_V7M / JPK_V7K ustawodawcy wskazali konieczność oznaczenia faktur wystawionych do sprzedaży zaewidencjonowanej także na kasie fiskalnej symbolem „FP”. Nie zawsze jednak podatnicy posiadają kasy fiskalne, niektórzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej (zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe) i właśnie wśród tych przedsiębiorców pojawia się najwięcej wątpliwości dotyczących nowego pliku JPK_V7M / JPK_V7M. W przepisach jest sporo niejasności, a odpowiedzi na pytania zamieszczone za stronie Ministerstwa Finansów nie odnoszą się do wielu sytuacji. Czynni podatnicy VAT wdrażając nowy plik JPK-V7 stanęli więc przed nie lada wyzwaniem.

Faktury do paragonów dla osób prywatnych  – zasady wystawiania

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych najczęściej podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej. Konsument ma jednak prawo wystąpić do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury. Sprzedawca ma obowiązek na żądanie klienta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) wystawić fakturę do paragonu, o ile żądanie wystąpiło do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru, wykonanie usługi, bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po upływie tego terminu to przedsiębiorca podejmuje decyzję czy wystawić fakturę klientowi, nie ma takiego obowiązku, jednak nie ma też przeciwwskazań by to zrobił.

Terminy jakie obowiązują przedsiębiorcę wystawiającego fakturę do paragonu dla osoby prywatnej to:

  • nie później niż do 15-stego dnia kolejnego miesiąca w przypadku, gdy żądanie wystąpiło do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
  • nie później niż do 15-stego dnia od dnia prośby klienta jeżeli upłynął już miesiąc, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Oznaczenie FP i RO – co to jest?

Z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wynika, że podatnicy są obowiązani do oznaczania niektórych dowodów sprzedaży następującymi kodami:

RO – w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;

FP – w przypadku faktury, o której mowa w art.109 ust. 3d ustawy o VAT (faktury do paragonu).

Sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie rejestrujące należy wykazać w nowym JPK_V7 na podstawie dokumentu zbiorczego, który oznaczamy kodem „RO”.

Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, (w odniesieniu do których do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż), należy ujmować w ewidencji VAT w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji. Oznaczenie faktur do paragonów symbolem „FP” dotyczy zarówno faktur wystawionych na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i innych podatników, co zostanie szczegółowo omówione w dalszej części artykułu.

Jak wykazać w JPK_V7M /JPK_V7K faktury do paragonów wystawione na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ?

Faktury do paragonów na rzecz osób prywatnych oznaczamy w nowej strukturze JPK symbolem „FP”. Podatnicy powinni ująć w ewidencji w VAT wszystkie faktury do paragonów wystawionych w danym okresie. Zgodnie z przytoczonym wcześniej art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług począwszy od 1 października podatnicy zobligowani są do wykazania w ewidencji w VAT wszystkich faktur do paragonów wystawionych w danym okresie.

Takie stanowisko zostało potwierdzone na stronie https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/, gdzie na pytanie o to w jaki sposób ujmować fakturę wystawioną do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) odpowiedziano w następujący sposób:

„Takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.”

W broszurze Ministerstwa Finansów wyjaśniono, że w prowadzonej ewidencji VAT faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres, ponieważ taka sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, a tym samym ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy. W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT. Oznacza to, że ujęcie faktury wystawionej do paragonu w nowej strukturze JPK ma jedynie charakter ewidencyjny, faktura nie jest uwzględniana w strukturze wartościowo (nie zwiększa przychodu oraz podatku należnego wykazywanego w deklaracji), ponieważ obrót z tytułu tej transakcji jest wykazany na podstawie okresowego raportu z kasy rejestrującej. Raport okresowy oznaczony symbolem „RO” jest bowiem uwzględniany w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_V7M / JPK_V7K oraz podczas wyliczania podatku VAT w okresie, w którym został zarejestrowany.

Podsumowując, możemy stwierdzić że sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i potwierdzona fakturami wystawionymi do paragonów powinna zostać wykazana w nowej strukturze JPK jako zbiorcza sprzedaż z kasy fiskalnej (raport okresowy), bez potrąceń związanych z fakturami wystawionymi do tych paragonów. Całościowa sprzedaż ujmowana jest na podstawie raportu okresowego, a faktury do paragonów znajdą się tylko w części ewidencyjnej pliku JPK. Wystawione faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej w nowym pliku JPK_V7M / JPK_V7K należy wykazać w części ewidencyjnej w zakresie podatku należnego ze wskazaniem w polu typ dokumentu oznaczenia „FP”.

Faktury do paragonów na rzecz innych podatników VAT

Faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej wystawione na rzecz innych podatników  także powinny w nowym pliku JPK_V7M / JPK_V7K zostać oznaczone symbolem „FP”.

Takie stanowisko potwierdza odpowiedź na jedno z pytań zawartych na stronie https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/ dotyczące tego, w jaki sposób należy ujmować w nowym pliku JPK faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

„Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.”

Uwaga!

Przypomnijmy, że fakturę do paragonu na rzecz innego podatnika sprzedawca ma prawo wystawić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na paragonie widnieje numer NIP nabywcy.

Dokumentowanie sprzedaży fakturami przez podatnika zwolnionego z obowiązku stosowania kasy

Podatnicy korzystający na podstawie odrębnych przepisów ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej dokumentujący dokonaną sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej fakturami wykazują te faktury w nowej strukturze JPK w taki sam sposób jak dotychczas. Oznacza to, że poszczególne faktury są wykazywane w rejestrach VAT odrębnie z uwzględnieniem danych nabywcy (imię, nazwisko, adres), bez oznaczenia FP, ale z ewentualnymi symbolami GTU, oczywiście tylko wówczas gdy wystąpią transakcje objęte obowiązkiem przyporządkowania jej właściwych kodów GTU.

Drugim dopuszczalnym sposobem ewidencjonowania tego typu sprzedaży jest jeden zbiorczy zapis dokonany na podstawie sporządzonego dowolnego dokumentu zbiorczego. Wybierając ten sposób wykazania sprzedaży w JPK_V7M / JPK_V7K nie wystąpi wówczas obowiązek wskazania danych poszczególnych nabywców (w polach obowiązkowych wpisujemy wtedy „brak”).

Do czasu ukazania się szczegółowych wyjaśnień MF w zakresie sposobu wykazywania w nowej strukturze JPK sprzedaży dokumentowanej fakturami przez podatnika zwolnionego z obowiązku stosowania kasy, zalecane jest stosowanie pierwszego opisanego sposobu ewidencji tej sprzedaży w ewidencji, czyli wykazanie każdej faktury z osobna.

Faktury korygujące wystawione do faktur oznaczonych symbolem „FP” w pliku JPK_V7

Może się zdarzyć, że do faktury do paragonu oznaczonej symbolem w pliku JPK_V7 zostanie wystawiona faktura korygująca. Dopuszczalne są dwa alternatywne sposoby prezentowania takich faktur w strukturze JPK, oba z nich zapewniają zapisy prawidłowe pod względem technicznym i wnoszą do pliku kompletne dane analityczne, a mianowicie:

  • prezentowanie faktury korygującej ze znacznikiem „FP”. Należy pamiętać, że faktury oznaczane „FP” nie są brane pod uwagę do sum kontrolnych ewidencji. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) musi być uwzględniana, np. w wierszu dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej – odpowiednio powiększonym lub pomniejszonym. W przypadku korekt na plus różnica może też być dodatkowo zaewidencjonowana na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględniona w pliku,
  • prezentowanie faktury korygującej bez znacznika „FP”. W takim przypadku kwota korekty, która wynika z takiej faktury (na plus lub na minus) nie może być uwzględniana w innym wierszu, np. dotyczącym wpisu raportu z kasy fiskalnej, który nie jest wówczas powiększany lub pomniejszany. Sposób ten jest wykluczony w przypadku korekt na plus, jeśli są one dodatkowo zaewidencjonowane na kasie fiskalnej i w ten sposób uwzględnione.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.