Czy wydatki na siłownię stanową koszt podatkowy?
Jakub Chmielecki - Główny Księgowy. Autor porad dla przedsiębiorców. Współpracuje z wieloma biurami rachunkowymi.

Czy wydatki na siłownię stanową koszt podatkowy?

Czy wydatki na siłownię i sale ćwiczeń można ująć w kosztach firmy

W zdrowym ciele zdrowy duch, jak głosi znane powiedzenie. Czy wobec tego wydatki poniesione na sale ćwiczeń czy siłownię można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdź, co mówią przepisy.

Czy wydatki na siłownię stanowią koszt podatkowy?

Możliwość zaliczenia wydatków na siłownię zależy od tego, kogo taki wydatek dotyczy. Jeśli osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą kupuje dla siebie karnet na siłownię, to w przeważającej większości przypadków nie będzie miała możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiego wydatku.

Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych wydatek o charakterze prywatnym nie stanowi kosztu podatkowego. W przypadku, gdy właściciel firmy ponosi wydatki związane z ochroną zdrowia będą to wydatki o charakterze osobistym.

Oczywiście nikt nie kwestionuje tego, że zachowanie obecnego stanu zdrowia lub jego polepszenie jest ważne dla prowadzącego działalność gospodarczą. Jednak takie wydatki nie zaliczają się do kosztów, które są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów.

Koszty poniesione na siłownię, treningi, wstęp na basen czy inne formy aktywności fizycznej co do zasady nie mogą być uznane za ściśle związane z działalnością gospodarczą.

Służą one poprawie kondycji fizycznej, a co za tym idzie, również zdrowia osoby prowadzącej działalność. Wyjątkiem będą wszystkie te osoby, których zakres zajęć wykonywanych w ramach działalności wymaga utrzymania dobrej kondycji fizycznej.

Do takich zawodów zaliczają się między innymi:

  • ochroniarz,
  • tancerz,
  • trener personalny,
  • instruktor fitness,
  • instruktor pływania,
  • sportowiec

W przypadku takich zawodów osiąganie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wymaga zachowywania dobrej kondycji fizycznej.

Przedsiębiorca, który uzyskuje przychody dzięki swojej dobrej kondycji fizycznej może łatwo wykazać związek pomiędzy wydatkami na różne formy aktywności fizycznej związane z wykonywaną pracą, a przychodem, jaki uzyskuje z prowadzenia firmy.

W tym wypadku wydatki na siłownię mogą stanowić koszt podatkowy i nie powinny być podważone przez organ podatkowy.

Jednak to po stronie przedsiębiorcy leży obowiązek wykazanie, że dany wydatek nie ma charakteru osobistego i jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy wyposażenie sali ćwiczeń można zaliczyć do kosztów firmowych?

Wszystkie wydatki, które stanowią benefity pracownicze mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Zapewnienie pracownikom pozapłacowych dodatków różnego rodzaju wpływa korzystnie na motywację do pracy.

Powoduje też, że tacy pracownicy skłonni są dłużej pracować dla takiej firmy i nie szukają innego miejsca zatrudnienia.

Poza tym osoba zadowolona z warunków pracy zapewnionych przez pracodawcę lepiej wykonuje swoje obowiązki, co bezpośrednio przekłada się na firmowe przychody.

Ponieważ koszty rekrutacji specjalistów mogą być dość wysokie, to wszystkie sposoby mające na celu pozyskanie lub utrzymanie dobrych pracowników mogą być uznane za wydatki, które mają na celu pozyskanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów.

W celu zapewnienia pracownikom możliwości prowadzenia aktywności fizycznej firmy stosują dwa rozwiązania. Jednym z nich jest dofinansowanie do biletów wstępu lub karnetów na sale ćwiczeń lub siłownię.

Wysokość takiego dofinansowania może być dowolnie ustalana przez pracodawcę, wobec czego może wynieść nawet 100% kosztu zakupu karnetu czy opłaty za wstęp na siłownię lub salę ćwiczeń.

Drugą z możliwości jest utworzenie sali ćwiczeń wraz z wyposażeniem na terenie firmy.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że pracownicy nie tracą dodatkowo czasu na dojazd do takiego miejsca. Mogą też z niego korzystać bezpośrednio przed pracą, w trakcie przerw lub po pracy.

W zawiązku z tym zakup wyposażenia do sali ćwiczeń przeznaczonej dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych. Podobnie będzie z wydatkami na siłownię czy zakup bieżni dla pracowników.

Taki tok rozumowania został potwierdzony w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS z 8 czerwca 2017 roku (sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ)

Abonament na siłownię a koszty uzyskania przychodów

To czy abonament na siłownię będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów zależy od tego, dla kogo taki abonament jest zakupiony. Wydatki poniesione na karnety sportowe dla pracowników będą stanowić koszty firmowe nawet w przypadku, gdy pracodawca nie finansuje takiego zakupu w całości i pracownik musi do niego dopłacić.

Oczywiście kosztem podatkowym będzie jedynie ta część, która jest finansowa ze środków pracodawcy.

Natomiast w przypadku zakupu dokonanego przez osobę prowadzącą działalność niezbędne jest wykazanie, że taki wydatek jest ściśle związany z działalnością gospodarczą i nie ma charakteru osobistego.

W ogromnej większości przypadków, zgodnie z praktyką wypracowaną przez organy skarbowe, takie wydatki nie będą powiązane z działalnością, a w konsekwencji nie można ich uznać za koszty uzyskania przychodu.

Czy opłaty za zajęcia sportowe to wydatki o charakterze osobistym?

Przesłanką do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie, że taki wydatek jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, wobec czego nie ma charakteru osobistego.

W przypadku karnetów sportowych, takich jak abonament na siłownię, kupowanych przez osobę prowadzącą działalność wykazanie takiego związku będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wykonywane przez niego usługi mają ścisły związek z kondycją fizyczną.

Taki związek można wykazać na przykład w przypadku usług ochroniarskich czy usług trenera personalnego. Jednak przykładowo informatyk, księgowy czy inna osoba wykonująca w ramach swojej działalności gospodarczej pracę siedzącą, nie może zaliczyć wydatków na siłownię do kosztów uzyskania przychodów.

Jest tak pomimo tego, że taka praca wpływa niekorzystnie na kręgosłup, a aktywność fizyczna może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia. Jednak w tym wypadku wszystkie wydatki na zajęcia sportowe będą wydatkami o charakterze osobistym.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji indywidualnej z 16 stycznia 2019 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygnatura 0115-KDIT2-3.4011.383.2018.2.AW) takich wydatków nie można uznać za ściśle związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Interpretacja ta dotyczyła zapytania masażysty czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć karnet na siłownię czy wydatki na ubrania sportowe.

W odpowiedzi Dyrektor KIS zauważył, że: „dbałość o tężyznę fizyczną jest bardzo ważna, jednakże nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych.

Wydatki związane z uczęszczaniem na siłownię mają charakter wydatków osobistych, związanych z poprawą kondycji fizycznej. Celem poniesionego wydatku jest zachowanie obecnego stanu zdrowia lub jego polepszenie, zatem trudno uzasadnić związek z uzyskanymi przychodami.”

Kiedy zajęcia fitness i karta multisport stanowią koszt uzyskania przychodów

Zakup karnetu na siłownię czy zakup karty multisport stanowi koszt uzyskania przychodu wtedy, gdy będzie to benefitem dla pracowników. Co do zasady takie wydatki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w przypadku, gdy dotyczą osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wyjątkiem są te sytuacje, w których rodzaj wykonywanej działalności jest ściśle powiązany z tężyzną fizyczną. Może tak być wtedy, gdy osoba prowadząca działalność świadczy usługi ochroniarskie lub jest trenerem personalnym.

Jednak nawet w takim wypadku dobrze będzie wystąpić o interpretację indywidualną, żeby w razie kontroli skarbowej nie było żadnych wątpliwości, co do zasadności zaliczenia takich wydatków do kosztów firmowych.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Jakuba Chmieleckiego

360 Księgowość Porady:

Korzystaj z pomocy dla użytkowników programu.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.