Czy studia podyplomowe mogą stanowić koszty podatkowe?
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Czy studia podyplomowe mogą stanowić koszty podatkowe?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy PIT.

Zwróćmy uwagę, że sam fakt nie objęcia danego wydatku ustawowym wykazem wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartym art. 23 ustawy o PIT nie jest wystarczający do zakwalifikowania tego wydatku jako koszt podatkowy, konieczne jest także wykazanie że dany wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Ze względu na ogólny charakter definicji kosztów uzyskania przychodów, jeżeli ustawa wyraźnie nie wskazuje przynależności ani nie wyłącza danego wydatku z kosztów uzyskania przychodów, to wówczas każdy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie, czy istnieje związek pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodów lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Przy rozstrzygnięciu czy dany wydatek może zostać zakwalifikowany przez przedsiębiorcę jako koszt uzyskania przychodów istotne znaczenie ma również cel, w jakim został poniesiony.

Przez sformułowanie „w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Dany wydatek może być uznany za celowy tylko wtedy, gdy jest w sposób bezpośredni lub pośredni powiązany z przychodem, przychód niekoniecznie został uzyskany, ale hipotetycznie jest możliwy do osiągnięcia.

Opłata za studia podyplomowe przedsiębiorcy

W interpretacji indywidulanej sygn. 0115-KDIT3.4011.63.2022.2.JG z dnia 21.04.2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął czy wydatek na studia podyplomowe może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawcą jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od 2015 roku, która w 2021 roku rozpoczęła studia podyplomowe.

Studia mają na celu zdobycie nowej wiedzy i rozwinięcie obecnych kompetencji, co z kolei ma przyczynić się do zwiększenia lub utrzymania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Poniesione wydatki obejmują odpłatność za dwa semestry studiów udokumentowane na podstawie faktury VAT i są związane jedynie z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów z innych form zatrudnienia.

Zadano pytanie czy poniesione koszty ww. studiów podyplomowych (faktura VAT) jako wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych, stanowią podatkowe koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i uznał, że wydatki na opłacenie czesnego poniesione w związku z podjęciem nauki na odpłatnych studiach podyplomowych, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy pokreślił, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS zastrzegł ponadto, że  przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Opłata za studia podyplomowe przedsiębiorcy może zatem zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli istnieje związek między kierunkiem studiów podyplomowych a prowadzoną działalnością gospodarczą, co potwierdza program spójny z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Wydatki na studia podyplomowe nie spełniające tego warunku są uznawane za wydatki o charakterze osobistym i nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Trzeba mieć na uwadze, że to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania związku poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatnik powinien być w stanie określić wyraźny związek kierunku podjętych studiów podyplomowych z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej i to, że zdobyte w ten sposób kwalifikacje będą miały w przyszłości odzwierciedlenie w osiąganych przychodach lub w zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że dany wydatek stanowi koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania.

Przedsiębiorca wykazujący opłatę za studia podyplomowe jako koszt uzyskania przychodów powinien zatem posiadać fakturę VAT wystawioną na dane firmowe.

Aby ułatwić sobie księgowanie warto wybrać księgowość online. 

W oprogramowaniu 360 Księgowość w wygodny i intuicyjny sposób można zaksięgować swoje koszty. O tym jak rozpocząć pracę w programie księgowym online można zobaczyć na jednym z przygotowanych Webinarów.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.