Co zmieniło się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT
Karolina Szopa- Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej.

Co zmieniło się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT?

Spis treści

Przypomnijmy, że plik JPK (jednolity plik kontrolny) to plik z danymi zapisanymi w ściśle określonej strukturze, mający postać pliku XML. Dotychczas w pliku JPK_VAT należało wykazywać faktury sprzedaży i zakupu, a więc urzędy skarbowe otrzymywały od przedsiębiorców m.in. informacje o wartości na fakturze, kwocie VAT, kontrahencie, dacie wystawienia dokumentu czy dacie sprzedaży. Od 1 października 2020 roku podatnicy VAT zostali zobligowani do znacznie szerszego raportowania transakcji zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nowy jednolity plik kontrolny składa się z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Część deklaracyjna ma za zadanie zastąpić dotychczasową deklarację VAT, której nie trzeba wysyłać już do urzędu skarbowego, jednak część ewidencyjna nie jest ścisłym odwzorowaniem dotychczasowego pliku JPK_VAT, czego oczekiwali podatnicy, a znacznie bardziej rozbudowaną strukturą.

Jakie informacje zawiera plik JPK_V7?

Jakie nowe obowiązki czekają polskich przedsiębiorców?

Czy wprowadzenie nowego pliku JPK_V7 jest rzeczywiście ułatwieniem dla osób prowadzących firmy?

Przedstawiamy odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców pytania.

Plik JPK_V7 – charakterystyka

Nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, który przedsiębiorcy są zobowiązani sporządzać i przekazywać do weryfikacji organów podatkowych został przystosowany zarówno dla podatników rozliczających się miesięcznie jak i kwartalnie, a nazywa się odpowiednio JPK_V7M (miesięczne rozliczenie podatku VAT) i  JPK_V7K (kwartalne rozliczenie podatku VAT).

Na nowy plik JPK-V7 składają się części ewidencyjna i deklaracyjna. Część ewidencyjna zawiera ewidencję sprzedaży i zakupów VAT do tej pory wykazywane w pliku JPK_VAT oraz wiele dodatkowych oznaczeń, które omówimy w dalszej części artykułu. W części deklaracyjnej zawarte są wszystkie te informacje, które do tej pory uwzględniane były w deklaracji VAT. Część deklaracyjna stanowi zatem odwzorowanie dotychczasowej deklaracji VAT-7 / VAT-7K.

Od kiedy obowiązuje nowy plik JPK_V7?

Nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją obowiązuje od 1 października 2020 roku. Oznacza to, że pierwszy raz nowa struktura zostanie sporządzona i wysłana przez podatników za miesiąc październik. Terminy rozliczenia pozostają bez zmian, a więc czynni podatnicy VAT stosujący miesięczne rozliczenie VAT przekazują JPK_V7M w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym miesiącu, a podatnicy stosujący kwartalne rozliczenie podatku VAT mają czas do 25-tego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Część ewidencyjną należy wysyłać co miesiąc niezależnie od tego czy stosujemy miesięczne czy kwartalne rozliczenie podatku VAT, analogicznie jak dotychczasowy plik JPK_VAT.

Termin 1 października 2020 roku wdrożenia nowego pliku JPK-V7 obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT, bez znaczenia jest wielkość danego przedsiębiorstwa. Nowy plik JPK_V7M/ JPK_V7K wysyłamy do urzędu skarbowego. Do tej pory plik JPK_VAT wysyłaliśmy do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a deklarację VAT-7/VAT-7K do urzędu skarbowego.

Uwaga!!

Ewentualne korekty deklaracji VAT i plików JPK_VAT za wcześniejsze okresy rozliczeniowe wysyłamy według dotychczas obowiązujących przepisów, a więc w razie wykrycia błędu za wcześniejszy okres należy złożyć korektę deklaracji VAT-7/VAT-7K i pliku JPK_VAT.

 

Kody GTU w pliku JPK-V7

Kody GTU nie muszą być umieszczane na fakturach, obowiązek oznaczania nimi odpowiednich transakcji odnosi się jedynie do pliku JPK-V7. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby przedsiębiorcy już na etapie wystawiania faktur przypisywali sprzedaży kod GTU właściwy dla danego rodzaju transakcji. Kody GTU przyporządkowane towarom to kody z przedziału od GTU_01 do GTU_10, a obowiązek oznaczania sprzedaży odnosi się m.in. do towarów takich jak: napoje alkoholowe, wybory tytoniowe, pojazdy oraz części samochodowe, paliwa i oleje napędowe, oleje opałowe, odpady, urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, metale szlachetne i nieszlachetne, niektóre leki i wyroby medyczne, budynki, budowle i grunty. Usługom odpowiadają kody z zakresu od GTU_11 do GTU_13, przyporządkowane przenoszeniu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, usługom doradczym, usługom księgowym, prawnym, zarządczym, szkoleniowym, marketingowym, reklamowym, badania rynku i opinii publicznej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, transportowym i gospodarki magazynowej.

Obowiązek oznaczania transakcji kodami GTU odnosi się wyłącznie do sprzedaży. W razie, gdy na jednej fakturze wykazana jest sprzedaż różnych towarów lub usług objętych obowiązkiem przyporządkowania im kodów GTU, w pliku JPK_V7 trzeba zamieścić wszystkie kody GTU odnoszące się do odpowiednich towarów lub usług.

Wykaz GTU znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Sprzedaż wyrobów lub usług spoza wykazu nie wymaga stosowania kodów GTU, warto jednak mieć na uwadze, że wykaz towarów i usług uznanych przez ustawodawców za szczególnie narażone na nadużycia został sporządzony dość ogólnikowo, przez co pojawia się wiele wątpliwości, jakie transakcje należy oznaczać poszczególnymi kodami. Najwięcej problemów interpretacyjnych przysparza przedsiębiorcom kod GTU_13.

Więcej o kodach GTU już niedługo!

Procedury podatkowe w transakcjach na JPK_VAT7

W nowych plikach JPK_V7M / JPK_V7K podatnicy poza wpisaniem kodów GTU na podstawie nowych regulacji prawnych są zobowiązani także do stosowania odpowiednich oznaczeń  odnoszących się zarówno do sprzedaży jak i zakupów.

Oznaczenia procedur w JPK_V7 trzeba stosować ewidencjonując:

 • podatek należny (oznaczenia: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP).
 • podatek naliczony (oznaczenia: MPP, IMP).

W przypadku, gdy dana transakcja nie jest objęta żadną z przedstawionych procedur pozostawiamy puste pole procedury. Oznaczenia stosujemy do dokumentów, a nie samych transakcji. Podobnie jak przy zamieszczaniu kodów GTU może się zdarzyć, że do jednego dokumentu będzie trzeba zastosować kilka różnych procedur.

W nowym pliku JPK poszczególne procedury oznaczają co następuje:

 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • IMP – dotyczy podatku naliczonego z tytułu importu towarów,
 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,
 • TP – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą,
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży,
 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży,
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu,
 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon,
 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia.

500 zł za każdy błąd w pliku JPK_V7!

Jak widzimy nowe regulacje podatkowe są dość skomplikowane, a wiele kwestii nie zostało doprecyzowanych. Podatników i księgowych czeka spore wyzwanie przy wdrożeniu pliku JPK_V7. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że ustawodawcy nałożyli surowe kary, a mianowicie 500 zł sankcji za każdy błąd w pliku JPK. W razie, gdy błędów będzie więcej, kwota kary może okazać się dużym obciążeniem dla firm.

Pozostałe deklaracje i informacja podsumowująca VAT-UE i czy w dalszym ciągu należy je sporządzać?

Począwszy od rozliczenia za październik / IV kwartał 2020 roku nie będzie możliwości wysyłki dotychczasowej deklaracji VAT-7 / VAT-7K. Nie zmieniają się natomiast zasady wysyłki pozostałych deklaracji przekazywanych do urzędów skarbowych, a więc:

 • VAT-12 – usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu,
 • VAT-8 – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatników innych niż podatnicy VAT czynni,
 • VAT-10 – wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu,
 • VAT-14 – wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych.

Nic nie zmieniło się także w zakresie informacji podsumowującej VAT-UE. Podatnicy  zarejestrowani jako podatnicy VAT_UE, zawierający w danym miesiącu transakcje z zagranicznymi podmiotami takie jak:

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) – zakup towarów z Unii Europejskiej;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) – sprzedaż towarów do krajów unijnych;
 • sprzedaż usług do krajów Unii Europejskiej, dla których podatnikiem jest ich nabywca,

mają obowiązek sporządzić i wysłać informację podsumowującą VAT-UE.

Nowy plik JPK-V7 – ułatwienie czy kolejne obowiązki?

Jak widzimy nowy plik JPK-V7 to wzrost sprawozdawczości, organy podatkowe będą posiadać więcej informacji o podatnikach, co z pewnością ułatwi im kontrolowanie prawidłowości zawieranych transakcji i szybką identyfikację ewentualnych nieprawidłowości i wyłudzeń na gruncie podatku VAT. Plik JPK przedstawiany jest w mediach jako ułatwienie dla przedsiębiorców, jednak zwróćmy uwagę na fakt, że od tej pory mamy obowiązek przekazywania większej ilości informacji, a więc na dopełnienie formalności trzeba będzie poświęcić więcej czasu niż dotychczas. Dodatkowo surowe kary, a mianowicie aż 500 zł za każdy błąd w pliku JPK_V7 z pewnością nie mają na celu ułatwienia prowadzenia biznesu.
Rozbudowana sprawozdawczość to więcej obowiązków dla przedsiębiorców i księgowych. Takie zmiany wprowadzone w czasie przybierającej na sile epidemii wydają się więc dużym obciążeniem dla polskich firm. Wiele z nich  walczy z kryzysem i stara się przetrwać, a tymczasem zamiast skupić się na utrzymaniu biznesu przedsiębiorcy muszą szczegółowo zapoznać się z nowymi regulacjami, przeanalizować wdrożenie zmian w firmach, przystosować się do nowych obowiązków pod względem merytorycznym i technicznym. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że nowe obowiązki ewidencyjne mogą wiązać się także ze wzrostem cen za usługi księgowe oraz różnego rodzaju programy wykorzystywane w firmie do celów wystawiania faktur czy prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy, księgowi i dostawcy oprogramowania stanęli zatem przed kolejnym wyzwaniem stawianym przez ustawodawców.

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć w naszym programie, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

 

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.