Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

Począwszy od 1 września 2019 roku została wprowadzona biała lista podatników VAT. Czym jest, jakie informacje znajdują się w wykazie i w jaki sposób z niego korzystać?

Czym jest jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz zawiera następujące dane podmiotów:

1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;

2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

2a) status podmiotu:

  1. a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  2. b) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

4) numer PESEL, o ile podmiot posiada;

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

6) adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

12) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Biała lista podatników VAT działa od 1 września 2019 roku i zastąpiła dotychczasowe listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

W jaki sposób korzystać z białej listy podatników VAT?

Wykaz ma na celu zapewnienie skutecznej weryfikacji kontrahentów, w szczególności:

  • sprawdzenie czy dana firma jest zarejestrowana do VAT,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności za zakupiony towar czy usługę.

Informacje na białej liście podatników VAT wyszukiwać można według numeru NIP, REGON, numeru rachunku bankowego czy nazwy firmy. Wystarczające jest wpisanie fragmentu nazwy firmy, otrzymamy wówczas wyniki wyszukiwania pasujące do danej frazy. Korzystając z białej listy podatników VAT, wskazujemy także dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie. W odpowiedzi otrzymujemy wszystkie niezbędne dane o firmie wraz z unikalnym identyfikatorem wyszukiwania. Potwierdzenie przydatne w razie ewentualnej kontroli można wydrukować.

Biała lista podatników – jak zmienić nieaktualne lub błędne dane firmowe?

Warto upewnić się czy informacje dotyczące naszej firmy, jakie znalazły się na białej liście podatników VAT są aktualne i prawidłowe.

W wykazie znajdują się m.in. numery rozliczeniowych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Zgłoszenie identyfikacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1, natomiast zgłoszenie aktualizacyjne składane jest równocześnie z wnioskiem o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na zintegrowanym formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG zgłaszają numer rachunku bankowego na formularzu CEIDG-1, dołączając w razie potrzeby załącznik CEIDG-RB – informację o rachunkach bankowych. Załącznik ten wypełnia się w przypadku wykazania większej ilości rachunków bankowych niż jest to możliwe w formularzu CEIDG-1.

Uwaga

W wykazie nie są uwzględniane prywatne rachunki bankowe (ROR), których część przedsiębiorców używa w działalności gospodarczej. W razie, gdy wykorzystujemy taki rachunek do celów firmowych, nasz kontrahent nie odnajdzie go w wykazie.

W przypadku, gdy np. został zmieniony lub dodany firmowy rachunek bankowy, a nie zaktualizowaliśmy odpowiednio wcześnie danych w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, należy niezwłocznie złożyć aktualizację wniosku CEIDG-1.

W razie nieprawidłowych danych zawartych w wykazie, trzeba wystąpić z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie. Błędy zgłaszamy m.in. do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl.

Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu bez konsekwencji podatkowych!

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu podatników VAT nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych. Dopiero począwszy od nowego roku przedsiębiorcy, którzy nie zweryfikują numeru konta swojego kontrahenta lub umyślnie dokonają płatności na rachunek nie widniejący w wykazie podatników VAT, muszą liczyć się z sankcjami podatkowymi. Sankcje mogą zostać zastosowane w odniesieniu do transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy firmami, w przypadku, gdy dostawa towarów i usług będzie dokonywana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny. Przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 000 zł, co więcej nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność solidarna będzie mieć zastosowanie tylko do wysokości kwoty podatku VAT związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Warto mieć na uwadze, że możliwe jest uniknięcie konsekwencji podatkowych, o ile w przeciągu 3 dni zgłosimy do naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla sprzedawcy) numer rachunku spoza białej listy podatników VAT, na który dokonaliśmy zapłaty.

Dane podatników będą aktualizowane w każdy dzień roboczy (raz dziennie), co oznacza że w celu zweryfikowania czy rachunek bankowy podany przez kontrahenta znajduje się w wykazie, numer konta należy sprawdzić w dniu realizacji płatności.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.