Bez podatku dochodowego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia

Bez podatku dochodowego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia

2018 i 2019 rok stanowią lata wielu zmian w ustawach podatkowych. Jedne istotnie wpływają na zarobki podatników uzyskujących należności ze stosunku pracy czy umowy zlecenie, inne w mniejszym stopniu oddziałują na gratyfikacje pracowników. Jednym z istotnych zmian w zakresie opodatkowania powyższych wynagrodzeń jest wprowadzone z dniem 1 sierpnia 2019r. zwolnienie z podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R desygnowane dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Nowe zwolnienie z podatku dochodowego od wynagrodzeń PIT-4R

Od 1 sierpnia 2019r. młodzi podatnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego PIT-4R, dotyczącego wypłaconych wynagrodzeń.

Jakie rodzaje przychodów obejmie zwolnienie?

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej ustawą o PIT zwalnia się z podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R (zwanym dalej podatkiem PIT-4R) osoby do ukończenia 26 roku życia, które osiągają przychody wyłącznie:

 • ze stosunku służbowego pracy,
 • ze stosunku pracy,
 • z pracy nakładczej,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umowy zlecenia

– do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Warto w tym miejscu przypomnieć treść art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, która określa, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,

– wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Tak więc przychód ze stosunku pracy objęty zwolnieniem z podatku PIT-4R to także przychód ze wszystkich składników składających się na przychody ze stosunku pracy.

Przykładowo wynagrodzenie chorobowe stanowi przychód ze stosunku pracy i skorzysta ze zwolnienia z podatku PIT-4R do wysokości limitu dochodu, ale już zasiłek chorobowy wypłacany przez pracodawcę po wynagrodzeniu chorobowym nie będzie podlegał zwolnieniu.

Przekroczenie rocznego limitu dochodu

Jeżeli w roku podatkowym (dotyczy okresu od 1 stycznia 2020r.) młody podatnik przekroczy dochód w kwocie 85.528zł, to nadwyżka będzie opodatkowana według zasad ogólnych.

Idąc dalej w myśl art. 21 ust. 39 ustawy o PIT ustalając kwotę rocznego limitu dochodu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z podatku PIT-4R (nie więcej niż 85.528zł) podatnik nie musi uwzględniać przychodów:

 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. limit dochodu korzystającego ze zwolnienia z podatku PIT-4R będzie inny

W pierwszym okresie wejścia zwolnienia tj. od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r. prawodawca określił mniejszy limit dochodu uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia z podatku PIT-4R w kwocie 35.636,67zł. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że okres obowiązywania zwolnienia dotyczy 5 miesięcy roku 2019r. zatem:

Limit roczny 85.528zl / 12 miesięcy = 7.127,334zł (limit miesięczny)

Limit miesięczny 7.127,334zł x 5 miesięcy roku 2019 = 35.636,67zł (limit do końca 2019r.)

Zwolnienie z podatku PIT-4R ma charakter dobrowolny

Niezwykle istotną kwestią jest to, że zwolnienie z podatku PIT-4R ma charakter całkowicie dobrowolny. Oznacza to, że podatnik do 26 roku życia może:

 • z niego skorzystać,
 • po jego wybraniu (od 1 stycznia 2020r. automatycznie przystępuje do zwolnienia) może z niego zrezygnować i korzystać z opodatkowania osiąganych przychodów na zasadach ogólnych,
 • w ogóle z niego nie korzystać i opodatkować całość swoich przychodów według zasad ogólnych.

Jak skorzystać ze zwolnienia z PIT-4R oraz jak z niego zrezygnować?

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku PIT-4R mają obowiązek złożyć pracodawcy oświadczenie sygnalizujące, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. uzyskiwane przez nich przychody ze stosunku pracy lub umowy zlecenie będą w całości zwolnione z podatku PIT-4R.

Jeżeli osoby te nie złożą pracodawcy żadnego oświadczenia, wówczas ich przychód w całości będzie opodatkowany na zasadach ogólnych.

Jak widać obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze zwolnienia z podatku PIT-4R dotyczy tylko okresu od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. ponieważ począwszy od 1 stycznia 2020r. osiągane przychody ze stosunku pracy lub umowy zlecenie przez osoby, które nie ukończyły 26 roku życia będą automatycznie zwolnione z podatku PIT-4R do kwoty rocznego limitu dochodu 85.528zł.

Pracodawca, który w tym okresie otrzyma powyższe oświadczenie ma obowiązek zaprzestać pobierania zaliczek na podatek PIT-4R nie później niż od miesiąca następnego po miesiącu wpłynięcia oświadczenia.

Zatem w 2020r. nie będzie już obowiązku składania żadnego oświadczenia dla skorzystania z powyższego zwolnienia.

Natomiast, gdy podatnik chciałby w 2020r. z różnych względów zrezygnować ze zwolnienia z podatku PIT-4R, to będzie mógł to uczynić, ale również za pomocą złożenia do pracodawcy odpowiedniego wniosku w sprawie zgłoszenia zainicjowania poboru podatku PIT-4R.

Treść oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku PIT-4R

Poniżej zaprezentowano przykład oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku PIT-4R w związku ze znowelizowanym art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

OŚWIADCZENIE w PDF

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.