Zmiany w wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

Zmiany w wysokości pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

Końcówka roku 2019 oraz początek 2020 roku przyniosą kolejne zmiany w ustawach podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, ale i dla podatników uzyskujących wynagrodzenie ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Jedną ze zmian będzie obniżenie podatku dochodowego PIT z 18% do 17% oraz zmiany kształtowania się wysokości kwoty wolnej od podatku. Wymienione zmiany zostały już szeroko omówione w poprzedniej publikacji. Co więc jeszcze czeka podatników?

Aktualne koszy uzyskania przychodów osób zatrudnionych na umowę o pracę

Pewną niewiadomą w przypadku zmian w podatku dochodowym PIT jest to, że obniżenie stawki podatkowej z 18% do 17% wraz z zastosowaniem kwoty wolnej może jeszcze nastąpić począwszy od 1 października 2019r. Tak bynajmniej od jakiegoś czasu zapowiadają w mediach niektórzy politycy. Zatem czy czeka podatników szybsze wprowadzenie zmian niż zakłada projekt ustawy z dnia 8 lipca 2019r. zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy? Czas pokaże.

Jedną z kolejnych zmian poza obniżeniem podatku PIT i zmianami w wysokości kwoty wolnej od podatku jest wprowadzenie nowych, wyższych kosztów uzyskania przychodów dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie skorzystają na tej zmianie.

Aktualnie koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego pracy, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej zwane dalej kosztami pracowniczymi wynoszą:

  • 111,25 zł – gdy pracownik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości położenia zakładu pracy,
  • 139,06 zł – jeżeli pracownik dojeżdża z innej miejscowości do zakładu pracy.

Dodatkowo w skali roku koszty pracownicze ze stosunku pracy, stosunku służbowego pracy, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej posiadają ograniczenia kwotowe:

  • 1335 zł – kwota standardowych kosztów pracowniczych, jeżeli pracownik posiada wyłącznie jedną umowę o pracę (pracownik mieszka w miejscowości położenia zakładu pracy),
  • 2002,05 zł – kwota standardowych kosztów pracowniczych, jeżeli pracownik posiada przynajmniej dwie umowy o pracę (pracownik mieszka w miejscowości położenia zakładu pracy),
  • 1668,72 zł – kwota podwyższonych kosztów pracowniczych, jeżeli pracownik posiada wyłącznie jedną umowę o pracę (pracownik mieszka w innej miejscowości niż położenie zakładu pracy), ponadto pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
  • 2502,56 zł – kwota podwyższonych kosztów pracowniczych, jeżeli pracownik posiada przynajmniej dwie umowy o pracę (pracownik mieszka w innej miejscowości niż położenie zakładu pracy), ponadto pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Nowe pracownicze koszy już od 1 stycznia 2020r.

Od stycznia 2020r. powyższe kwoty ulegną zmianie w sposób przedstawiony w poniższych tabelach.

Tabela 1

Zmiany w wysokości miesięcznych kosztów pracowniczych

                          Okres czasu uzyskanych przychodów

Rodzaj
miesięcznych kosztów

Dla przychodów osiągniętych
od 01.01.2020r.
Dla przychodów osiągniętych
do 31.12.2019r.
Standardowe koszty pracownicze 250,00 zł 111,25 zł
Podwyższone koszty pracownicze
(pracownik dojeżdża)
300,00 zł 139,06 zł

Tabela 2

Zmiany w wysokości rocznych ograniczeń kosztów pracowniczych

                             Okres czasu uzyskanych przychodów

Rodzaj rocznych
ograniczeń kosztów

Dla przychodów osiągniętych
od 01.01.2020r.
Dla przychodów osiągniętych
do 31.12.2019r.
Standardowe koszty pracownicze
(jedna umowa o pracę)
3.000,00 zł 1.335,00 zł
Podwyższone koszty pracownicze
(jedna umowa o pracę dla pracownika dojeżdżającego)
3.600,00 zł 1.668,72 zł
Standardowe koszty pracownicze
(przynajmniej dwie umowy o pracę)
4.500,00 zł 2.002,05 zł
Podwyższone koszty pracownicze
(przynajmniej dwie umowy o pracę dla pracownika dojeżdżającego)
5.400,00 zł 2.502,56 zł

Podwyższenie kosztów pracowniczych będzie miało wpływ na obniżenie wysokości dochodu do opodatkowania ze stosunku pracy, stosunku służbowego pracy, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej a co za tym idzie wysokości podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R. W połączeniu z obniżoną stawką podatku PIT będzie to skutkować zmniejszeniem obciążeń podatkowych pracodawcy.

Dodatkowo wyższe koszty pracownicze to większa kwota netto do wypłaty dla pracownika, przy założeniu, że kwota brutto na dotychczasowej umowie o pracę pozostanie przynajmniej taka sama.

Nowe kwoty kosztów pracowniczych będą obowiązywały od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020r. Chyba, że zmiany wejdą w życie począwszy od 1 października 2019r.

Wyższe koszty pracownicze obejmą także niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście

Jak się okazuje zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej ustawą o PIT koszty uzyskania niektórych przychodów będą określone w nowej wysokości także dla przychodów osiągniętych:

  • przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
  • przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
  • przez członków Rady Mediów Narodowych,
  • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

– jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych (koszty pracownicze podwyższone – 300zł).

Powyższe oznacza, że w odniesieniu do osiągniętych przez pracownika ww. rodzajów przychodów począwszy od 1 stycznia 2020r. zastosowanie znajdą również nowe kwoty kosztów pracowniczych.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.