Udogodnienia dla przedsiębiorców - tarcza antykryzysowa 4.0
Karolina Szopa- Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej.

Udogodnienia dla przedsiębiorców – tarcza antykryzysowa 4.0

  1. Dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19 mogą liczyć na dopłatę do umów kredytowych zawartych w celu ratowania firmy.  Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dopłaty w wysokości 2 punktów procentowych, a duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na dopłaty w wysokości 1 punktu procentowego. Umowy kredytowe objęte rządowym wsparciem można zawierać do 31 grudnia 2020 roku.

  1. Trzymiesięczne wakacje kredytowe dla przedsiębiorców dotkniętych spadkiem dochodów

Wakacje kredytowe, które zaproponował rząd w ramach tarczy antykryzysowej 4.0 odnoszą się do umów kredytowych zawartych przed dniem 13 marca 2020 roku, a także tych, których spłata przypada później niż na 6 miesięcy po 13 marca 2020 roku. Przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19 może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat. Czas zawieszenia spłaty kredytu to maksymalnie trzy miesiące liczone od daty dostarczenia wniosku do banku. W tym okresie bank, który udzielił kredytu nie ma prawa do pobierania żadnych dodatkowych opłat związanych z kredytem i zawieszeniem spłaty, wyjątek stanowi jedynie ubezpieczenie kredytu. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do skorzystania z zawieszenia opłaty kredytu wyłącznie w odniesieniu do jednej umowy kredytowej, jeżeli zawarł więcej umów kwalifikujących się do odroczenia spłaty, na mocy tarczy antykryzysowej 4.0 musi wybrać jeden z nich i złożyć odpowiedni wniosek do kredytodawcy o udzielenie wakacji kredytowych.

  1. Umorzenie pożyczki – zmiany organizacyjne

Mikropożyczka w kwocie 5 000 zł stanowi wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy. Pożyczka, z której skorzystało wielu przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie określanej tarczą antykryzysową 4.0 zostanie umorzona z urzędu, a nie jak pierwotnie planowano dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku o jej umorzenie. Biurokracja mocno rozwinięta przez kolejne tarcze została w ten sposób ograniczona przynajmniej w zakresie mikropożyczki. Urzędy pracy dokonają weryfikacji czy dana osoba w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą i o ile zostanie to potwierdzone, pożyczka zostanie automatycznie umorzona. Warunkiem umorzenia udzielonej pożyczki jest bowiem kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

  1. Wydłużenie okresu zasiłku opiekuńczego

Nowa ustawa wydłużyła także możliwość skorzystania  z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca 2020 roku.

  1. Ograniczenie wrogich przejęć

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie nazywanej tarczą antykryzysową 4.0 firmy mają zyskać dodatkową ochronę przed przejęciem ich przez przedsiębiorstwa wykorzystujące ich problemy spowodowane epidemia koronawirusa. Określenie czy dane przejęcie jest wrogie będzie należało do obowiązków prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ochrona w zakresie wrogich przejęć odnosi się do firm, w których w ciągu jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych przychód ze sprzedaży towarów i usług w Polsce przekroczył 10 milionów euro.

Tarcza antykryzysowa 4.0 z punktu widzenia pracowników

Niestety wprowadzone udogodnienia dla osób prowadzących firmy to jednocześnie zmiany na gorsze dla osób zatrudnionych. W tarczy kryzysowej 4.0 zawarto zapis, na podstawie którego pracodawca może dowolnie decydować o urlopie wypoczynkowym pracownika i udzielić mu go bez jego zgody. Takie rewolucyjne zmiany na niekorzyść pracowników odnoszą się do niewykorzystanego urlopu z lat ubiegłych, w wymiarze do 30 dni łącznie. Rząd pomagając przedsiębiorcom zabrał zatem pracownikom ich podstawowe prawo do decydowania o terminie wypoczynku. Wprowadzono również możliwość wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji, co ma odnosić się do pracodawcy i pracownika.

Tarcza antykryzysowa 4.0 to także zmiany w pracy zdalnej, a mianowicie nowe ograniczenia. Wielu pracodawców i pracowników w ostatnim czasie przekonało się do pracy zdalnej. Taki charakter wykonywania obowiązków pracowniczych ma sporo plusów, dlatego część pracowników może wyrazić chęć kontynuowania pracy zdalnej. Także z punktu widzenia pracodawcy, praca zdalna może być korzystnym rozwiązaniem. Nowe regulacje prawne wprowadzają jednak ograniczenia w tym zakresie. Aby móc skierować pracownika do pracy zdalnej, pracownik będzie musiał posiadać odpowiednie umiejętności, warunki lokalowe czy techniczne, a powierzone mu zadania muszą być wykonalne poza zakładem pracy. Pracodawca będzie mógł także wydać dyspozycję o powrocie do zakładu pracy i wykonywania w nim swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy.  Zgodnie z zapisami w tarczy antykryzysowej 4.0 możliwe jest używanie przez pracownika prywatnego sprzętu, ale tylko wtedy, gdy odpowiednio chronione są poufne informacje, takie jak np. dane osobowe czy tajemnica przedsiębiorstwa. Kilka miesięcy temu, gdy pracownicy zaczęli masowo z dnia na dzień pracować zdalnie, wielu pracodawców nie myślało o tym, czy pracownik posiada warunki, by wykonywać swoje obowiązki z domu, czy charakter pracy sprzyja pracy zdalnej oraz czy wrażliwe dane są odpowiednio chronione, kryteria te wydają się podstawowymi warunkami dopuszczającymi pracę zdalną. Niestety zabrakło analogicznych regulacji w pierwszej tarczy antykryzysowej wprowadzonej na początku epidemii w Polsce.

Przełożony będzie mógł także zobligować pracownika do ewidencjonowania wykonywanych obowiązków, zatem zyska dodatkową kontrolę nad przebiegiem pracy wykonywanej zdalnie.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – czy będą kolejne zmiany?

Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta 23 czerwca 2020 roku została już podpisana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciągu ostatnich miesięcy wprowadzono cztery wersje tzw. tarczy antykryzysowych. Przepisy zmieniały się nieustannie i trudno było za nimi nadążyć nie tylko przedsiębiorcom, ale także księgowym. Tarcza antykryzysowa 4.0 zgodnie z zapowiedzą minister Jadwigi Emilewicz ma być ostatnią ustawą w zakresie wsparcia firm dotkniętych epidemią COVID-19.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.