Symbole procedur zakupu w nowym JPK_V7, czyli IMP oraz MPP
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Symbole procedur zakupu w nowym JPK_V7, czyli IMP oraz MPP

Ustawodawca ustanowił kody w nowym pliku JPK_V7 nie tylko dla niektórych operacji sprzedaży. Kilka kodów zostało utworzonych również dla niektórych operacji zakupu. Jedną grupą obligatoryjnych kodów po stronie zakupu są oznaczenia procedur zakupu.

Co one oznaczają i kiedy należy je stosować? O tym i wielu innych praktycznych wskazówkach powiedziano w niniejszej publikacji.

Oznaczenia procedur zakupu w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie procedury Procedury zakupu w nowym JPK_V7
IMP Zakup towarów w ramach importu towarów, w tym także importu objętego uproszczoną procedurą rozliczania podatku VAT
MPP Zakup objęty obowiązkiem zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) zwanego dalej rozporządzeniem zawiera podstawowe informacje na temat zawartości części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego pliku JPK_V7.

Dla zakupów dokonywanych przez podatników VAT przewidziano dwa przypadki, w których będą zobligowani do oznaczania tych nabyć odpowiednimi kodami:

 • oznaczenie IMP – dotyczy importu towarów
 • oznaczenie MPP – dotyczy mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczenie procedury zakupu towaru o symbolu IMP w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie procedury Procedury zakupu w nowym JPK_V7
IMP Zakup towarów w ramach importu towarów według ogólnych rozliczania VAT oraz importu objętego uproszczoną procedurą rozliczania podatku VAT
Podstawa prawna procedury importu Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów art. 33 do art. 40 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2419)

Import towarów w świetle ustawy o VAT to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Towar, który zostanie przetransportowany (w ramach importu) z jakiegokolwiek państwa spoza UE na obszar Wspólnoty Europejskiej musi wpierw zostać poddany odprawie celnej zanim zostanie po raz pierwszy wprowadzony do obrotu na terenie UE.

Zgłoszenia do odprawy celnej dokonuje nabywca albo podmiot uprawniony do dokonania zgłoszenia w imieniu kupującego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego systemu CELINA albo w formie pisemnej za pomocą dokumentu SAD.

Następnie urząd celny dokonuje odprawy celnej, w czasie której m.in. identyfikuje i kontroluje przywieziony towar, dostarczoną dokumentację, przypisuje kod statystyczny towaru oraz nalicza cło (akcyzę) składające się wraz z wartością towaru na podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz sporządza niezbędną dokumentację potwierdzając elektronicznie dokonaną odprawą celną (dokument PZC) albo w formie papierowej – dokument SAD.

Nawiązując do oznaczenia IMP w nowym JPK_V7 odnosi się do oznaczania zakupów towarów w ramach import towarów jednak tylko wtedy, kiedy dany import jest objęty uproszczoną procedurą rozliczania podatku VAT.

Oznaczenie IMP odnosi się wyłącznie do oznaczenia transakcji importu, ale po stronie podatku VAT naliczonego (podlegającego odliczeniu).

Analizowane oznaczenie dotyczy zakupów towarów spoza UE odnoszących się do dwóch metod rozliczania importu:

 • importu towarów, gdzie rozliczanie podatku VAT występuje według procedury standardowej,
 • importu towarów, gdzie podatnik zawnioskował do urzędu skarbowego o stosowanie uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT.

Rozliczenie podatku VAT w przypadku obu metod następuje w poniższy sposób:

 • import towarów rozliczany według ogólnych zasad wykazuje się w ewidencji VAT nabyć (czyli tylko po stronie podatku naliczonego), natomiast kupujący uiszcza również podatek VAT należny do zapłaty wynikający z dokumentów celnych otrzymanych po odprawie z urzędu celnego -> czego nie wykazuje w ewidencji VAT,
 • import towarów dokonywany według uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT kupujący wykazuje w ewidencji VAT zarówno po stronie podatku VAT należnego jak i dokonuje odliczenia po stronie podatku VAT naliczonego.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów wskazują, iż w przypadku obu metod rozliczania VAT przy imporcie towarów i ich rejestracji w nowym JPK_V7 nabywca towarów powinien w ewidencji VAT (JPK_V7) po stronie zakupu oznaczyć wprowadzany dokument symbolem IMP oraz wskazać:

 • numer zgłoszenia celnego albo innego dowodu potwierdzającego zgłoszenie celne (informacja PZC, deklaracja SAD),
 • dane kontrahenta – sprzedawcy towarów – (jest nim eksporter lub nadawca towarów z kraju spoza UE),
 • w polu Numer Dostawcy należy wpisać jego nr – jeżeli występuje, a gdy nie ma, to wtedy „brak”,
 • w polu KodKrajuNadaniaTIN należy wypełnić wtedy, gdy dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste,
 • oraz oczywiście podstawę opodatkowania i podatku VAT naliczonego do odliczenia wynikającego z decyzji urzędu celnego.

Oczywiście poza ww. danymi w przypadku importu:

 • według procedury standardowej nabywca wykazuje podstawę opodatkowana i podatek VAT do odliczenia wynikający z ww. dokumentów celnych lub deklaracji importowych,
 • według procedury uproszczonej nabywca wykazuje podstawę opodatkowana i podatek VAT do odliczenia wynikający z ww. dokumentów celnych lub deklaracji importowych oraz te same kwoty ujmuje w ewidencji VAT sprzedaży w nowym pliku JPK_V7.

Oznaczenie procedury zakupu towarów lub usług o symbolu MPP w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie procedury Procedury zakupu w nowym JPK_V7
MPP Zakup towarów lub usług objętych obowiązkiem zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności
Podstawa prawna MPP Art. 108a do art. 108f ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2419)

Załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2419)

Drugi specjalny kod ustanowiony przez prawodawcę dla procedur zakupu do obligatoryjnego stosowania w nowym pliku JPK_V7 to symbol „MPP”.

Symbol ten oznacza wszelkie zakupy towarów objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności.

Warto zaznaczyć, że oznaczenie „MPP” odnosi się zarówno do ewidencji VAT (JPK_V7) po stronie sprzedaży jak i po stronie zakupu.

Omawiana procedura dla oznaczania kodem „MPP” dotyczy jednak tylko strony zakupu.

Kod „MPP” znajdzie zastosowanie dla transakcji zakupu, ale nie zawsze. Każdy podatnik VAT – nabywca towarów i usług zobligowany do przekazywania pliku JPK_V7 będzie miał obowiązek oznaczyć księgowaną fakturę oznaczeniem „MPP” jeżeli:

 • otrzymana faktura zakupu jest o wartości minimum 15.000 zł brutto oraz
 • jeden towar lub usługa z całej faktury to towar lub usługa z poniżej podanego załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Obowiązek przy wyżej wymienionych warunkach dla zastosowania MPP powstaje, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz podatnika (również zwolnionego z VAT, wyłączając z tego osoby prywatne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej).

Warto zaznaczyć niezwykle istotną kwestię a mianowicie to, iż zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności pozostają takie same.

Zatem kupujący po ustaleniu, że otrzymana przez niego faktura winna być uregulowana mechanizmem split payment ma obowiązek jednocześnie do tej faktury zastosować oznaczenie „MPP” w nowym JPK_V7.

Warto końcowo podkreślić, iż nie ma obowiązku oznaczania kodem „MPP” operacji:

 • potrąceń – czy przypadku o którym mowa a art. 498 ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – a zatem w sytuacji gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej),
 • zapłaty należności za fakturę dokumentującą transakcje w ramach realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Załącznik nr 15 – towary i usługi objęte, których zakup obliguje podatnika do stosowania mechanizmu podzielonej płatności a dodatkowo oznaczeniu w nowym JPK_V7 danej transakcji kodem MPP

Poz. Nr PKWiU Nazwa towaru lub usługi
1 05.10.10.0 Węgiel kamienny
2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
5 19.20.11.0 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego
6 19.20.12.0 Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla brunatnego (lignitu)
7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
10 24.10.12.0 Żelazostopy
11 24.10.14.0 Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku
12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej
13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej
17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
26 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
27 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
28 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
29 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
30 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
31 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
33 24.31.10.0 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno
34 24.31.20.0 Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno
35 24.32.10.0 Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte
36 24.32.20.0 Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno
38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
40 24.41.10.0 Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
41 ex 24.41.20.0 Złoto w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
42 24.41.30.0 Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
43 bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
44 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
57 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
60 ex 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
68 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
69 ex 28.23.22.0 Części i akcesoria do maszyn biurowych – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
70 ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub jednostkach pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
71 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
72 29.31.22.0 Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
73 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych
75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
76 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
79 38.11.49.0 Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania
80 38.11.51.0 Odpady szklane
81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
92 Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
93 Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach – wyłącznie dyski SSD
97 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136, 284 i 2320)
98 41.00.3 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
99 41.00.4 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
104 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
105 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
106 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
107 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
108 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
110 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnictwa
112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
113 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych
114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
115 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
116 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
120 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
121 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
123 43.29.11.0 Roboty związane z wykonywaniem izolacji
124 43.29.12.0 Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń
125 43.29.19.0 Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
129 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
130 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
131 43.34.10.0 Roboty malarskie
132 43.34.20.0 Roboty szklarskie
133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
134 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
141 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
142 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
143 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
144 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
148 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
149 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
150 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

 

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.