Symbole procedur zakupu w nowym JPK_V7, czyli IMP oraz MPP
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Symbole procedur zakupu w nowym JPK_V7, czyli IMP oraz MPP

Ustawodawca ustanowił kody w nowym pliku JPK_V7 nie tylko dla niektórych operacji sprzedaży. Kilka kodów zostało utworzonych również dla niektórych operacji zakupu. Jedną grupą obligatoryjnych kodów po stronie zakupu są oznaczenia procedur zakupu.

Co one oznaczają i kiedy należy je stosować? O tym i wielu innych praktycznych wskazówkach powiedziano w niniejszej publikacji.

Oznaczenia procedur zakupu w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie proceduryProcedury zakupu w nowym JPK_V7
IMPZakup towarów w ramach importu towarów, w tym także importu objętego uproszczoną procedurą rozliczania podatku VAT
MPPZakup objęty obowiązkiem zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988) zwanego dalej rozporządzeniem zawiera podstawowe informacje na temat zawartości części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego pliku JPK_V7.

Dla zakupów dokonywanych przez podatników VAT przewidziano dwa przypadki, w których będą zobligowani do oznaczania tych nabyć odpowiednimi kodami:

 • oznaczenie IMP – dotyczy importu towarów
 • oznaczenie MPP – dotyczy mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczenie procedury zakupu towaru o symbolu IMP w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie proceduryProcedury zakupu w nowym JPK_V7
IMPZakup towarów w ramach importu towarów według ogólnych rozliczania VAT oraz importu objętego uproszczoną procedurą rozliczania podatku VAT
Podstawa prawna procedury importuZasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów art. 33 do art. 40 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2419)

Import towarów w świetle ustawy o VAT to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Towar, który zostanie przetransportowany (w ramach importu) z jakiegokolwiek państwa spoza UE na obszar Wspólnoty Europejskiej musi wpierw zostać poddany odprawie celnej zanim zostanie po raz pierwszy wprowadzony do obrotu na terenie UE.

Zgłoszenia do odprawy celnej dokonuje nabywca albo podmiot uprawniony do dokonania zgłoszenia w imieniu kupującego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem elektronicznego systemu CELINA albo w formie pisemnej za pomocą dokumentu SAD.

Następnie urząd celny dokonuje odprawy celnej, w czasie której m.in. identyfikuje i kontroluje przywieziony towar, dostarczoną dokumentację, przypisuje kod statystyczny towaru oraz nalicza cło (akcyzę) składające się wraz z wartością towaru na podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz sporządza niezbędną dokumentację potwierdzając elektronicznie dokonaną odprawą celną (dokument PZC) albo w formie papierowej – dokument SAD.

Nawiązując do oznaczenia IMP w nowym JPK_V7 odnosi się do oznaczania zakupów towarów w ramach import towarów jednak tylko wtedy, kiedy dany import jest objęty uproszczoną procedurą rozliczania podatku VAT.

Oznaczenie IMP odnosi się wyłącznie do oznaczenia transakcji importu, ale po stronie podatku VAT naliczonego (podlegającego odliczeniu).

Analizowane oznaczenie dotyczy zakupów towarów spoza UE odnoszących się do dwóch metod rozliczania importu:

 • importu towarów, gdzie rozliczanie podatku VAT występuje według procedury standardowej,
 • importu towarów, gdzie podatnik zawnioskował do urzędu skarbowego o stosowanie uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT.

Rozliczenie podatku VAT w przypadku obu metod następuje w poniższy sposób:

 • import towarów rozliczany według ogólnych zasad wykazuje się w ewidencji VAT nabyć (czyli tylko po stronie podatku naliczonego), natomiast kupujący uiszcza również podatek VAT należny do zapłaty wynikający z dokumentów celnych otrzymanych po odprawie z urzędu celnego -> czego nie wykazuje w ewidencji VAT,
 • import towarów dokonywany według uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT kupujący wykazuje w ewidencji VAT zarówno po stronie podatku VAT należnego jak i dokonuje odliczenia po stronie podatku VAT naliczonego.

Objaśnienia Ministerstwa Finansów wskazują, iż w przypadku obu metod rozliczania VAT przy imporcie towarów i ich rejestracji w nowym JPK_V7 nabywca towarów powinien w ewidencji VAT (JPK_V7) po stronie zakupu oznaczyć wprowadzany dokument symbolem IMP oraz wskazać:

 • numer zgłoszenia celnego albo innego dowodu potwierdzającego zgłoszenie celne (informacja PZC, deklaracja SAD),
 • dane kontrahenta – sprzedawcy towarów – (jest nim eksporter lub nadawca towarów z kraju spoza UE),
 • w polu Numer Dostawcy należy wpisać jego nr – jeżeli występuje, a gdy nie ma, to wtedy „brak”,
 • w polu KodKrajuNadaniaTIN należy wypełnić wtedy, gdy dane zgromadzone przez podatnika pozwalają na wypełnienie tego pola. W przypadku trudności z ustaleniem kodu kraju pole może pozostać puste,
 • oraz oczywiście podstawę opodatkowania i podatku VAT naliczonego do odliczenia wynikającego z decyzji urzędu celnego.

Oczywiście poza ww. danymi w przypadku importu:

 • według procedury standardowej nabywca wykazuje podstawę opodatkowana i podatek VAT do odliczenia wynikający z ww. dokumentów celnych lub deklaracji importowych,
 • według procedury uproszczonej nabywca wykazuje podstawę opodatkowana i podatek VAT do odliczenia wynikający z ww. dokumentów celnych lub deklaracji importowych oraz te same kwoty ujmuje w ewidencji VAT sprzedaży w nowym pliku JPK_V7.

Oznaczenie procedury zakupu towarów lub usług o symbolu MPP w nowym pliku JPK_V7

Oznaczenie proceduryProcedury zakupu w nowym JPK_V7
MPPZakup towarów lub usług objętych obowiązkiem zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności
Podstawa prawna MPPArt. 108a do art. 108f ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2419)

Załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2419)

Drugi specjalny kod ustanowiony przez prawodawcę dla procedur zakupu do obligatoryjnego stosowania w nowym pliku JPK_V7 to symbol „MPP”.

Symbol ten oznacza wszelkie zakupy towarów objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielnej płatności.

Warto zaznaczyć, że oznaczenie „MPP” odnosi się zarówno do ewidencji VAT (JPK_V7) po stronie sprzedaży jak i po stronie zakupu.

Omawiana procedura dla oznaczania kodem „MPP” dotyczy jednak tylko strony zakupu.

Kod „MPP” znajdzie zastosowanie dla transakcji zakupu, ale nie zawsze. Każdy podatnik VAT – nabywca towarów i usług zobligowany do przekazywania pliku JPK_V7 będzie miał obowiązek oznaczyć księgowaną fakturę oznaczeniem „MPP” jeżeli:

 • otrzymana faktura zakupu jest o wartości minimum 15.000 zł brutto oraz
 • jeden towar lub usługa z całej faktury to towar lub usługa z poniżej podanego załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Obowiązek przy wyżej wymienionych warunkach dla zastosowania MPP powstaje, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz podatnika (również zwolnionego z VAT, wyłączając z tego osoby prywatne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej).

Warto zaznaczyć niezwykle istotną kwestię a mianowicie to, iż zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności pozostają takie same.

Zatem kupujący po ustaleniu, że otrzymana przez niego faktura winna być uregulowana mechanizmem split payment ma obowiązek jednocześnie do tej faktury zastosować oznaczenie „MPP” w nowym JPK_V7.

Warto końcowo podkreślić, iż nie ma obowiązku oznaczania kodem „MPP” operacji:

 • potrąceń – czy przypadku o którym mowa a art. 498 ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – a zatem w sytuacji gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym (wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej),
 • zapłaty należności za fakturę dokumentującą transakcje w ramach realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prawnym.

Załącznik nr 15 – towary i usługi objęte, których zakup obliguje podatnika do stosowania mechanizmu podzielonej płatności a dodatkowo oznaczeniu w nowym JPK_V7 danej transakcji kodem MPP

Poz.Nr PKWiUNazwa towaru lub usługi
105.10.10.0Węgiel kamienny
205.20.10.0Węgiel brunatny (lignit)
3ex 10.4Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
419.10.10.0Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
519.20.11.0Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla kamiennego
619.20.12.0Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe, z węgla brunatnego (lignitu)
7ex 20.59.12.0Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
8ex 20.59.30.0Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
9ex 22.21.30.0Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
1024.10.12.0Żelazostopy
1124.10.14.0Surówka i surówka zwierciadlista lub stal, w postaci granulek lub proszku
1224.10.31.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej
1324.10.32.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
1424.10.35.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1524.10.36.0Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1624.10.41.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej
1724.10.43.0Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
1824.10.51.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
1924.10.52.0Wyroby płaskie walcowane, o szerokości ≥600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
2024.10.61.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
2124.10.62.0Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2224.10.65.0Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
2324.10.66.0Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
2424.10.71.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
2524.10.73.0Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
2624.20.11.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
2724.20.12.0Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
2824.20.13.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
2924.20.31.0Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
3024.20.33.0Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
3124.20.34.0Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤406,4 mm, ze stali
3224.20.40.0Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
3324.31.10.0Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej, ciągnione na zimno
3424.31.20.0Pręty, kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, ciągnione na zimno
3524.32.10.0Wyroby płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, niepokryte
3624.32.20.0Wyroby walcowane płaskie ze stali, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości < 600 mm, platerowane, powleczone lub pokryte
3724.33.11.0Kształtowniki otwarte ze stali niestopowej, kształtowane lub gięte na zimno
3824.33.20.0Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
3924.34.11.0Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
4024.41.10.0Srebro w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
41ex 24.41.20.0Złoto w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
4224.41.30.0Platyna w stanie surowym lub półproduktu lub w postaci proszku
43bez względu na symbol PKWiUZłoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
44ex 24.41.40.0Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
45ex 24.41.50.0Metale nieszlachetne posrebrzane i metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
4624.42.11.0Aluminium nieobrobione plastycznie
4724.43.11.0Ołów nieobrobiony plastycznie
4824.43.12.0Cynk nieobrobiony plastycznie
4924.43.13.0Cyna nieobrobiona plastycznie
5024.44.12.0Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
5124.44.13.0Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
5224.44.21.0Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
5324.44.22.0Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
5424.44.23.0Druty z miedzi i jej stopów
5524.45.11.0Nikiel nieobrobiony plastycznie
56ex 24.45.30.0Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
57ex 25.11.23.0Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
58ex 25.93.13.0Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
59ex 26.11.30.0Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
60ex 26.20.1Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich – wyłącznie komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
61ex 26.20.21.0Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
62ex 26.20.22.0Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
63ex 26.30.22.0Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
6426.40.20.0Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
65ex 26.40.60.0Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub losowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
6626.70.13.0Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
6727.20.2Akumulatory elektryczne i ich części
6828.11.41.0Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
69ex 28.23.22.0Części i akcesoria do maszyn biurowych – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
70ex 29.31.10.0Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub jednostkach pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
7129.31.21.0Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
7229.31.22.0Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
7329.31.23.0Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
7429.31.30.0Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych
7529.32.20.0Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
7629.32.30.0Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
7730.91.20.0Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
78ex 32.12.13.0Biżuteria i inne wyroby jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
7938.11.49.0Zużyte samochody, komputery, telewizory i inne urządzenia przeznaczone do złomowania
8038.11.51.0Odpady szklane
8138.11.52.0Odpady z papieru i tektury
8238.11.54.0Pozostałe odpady gumowe
8338.11.55.0Odpady z tworzyw sztucznych
8438.11.58.0Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
8538.12.26.0Niebezpieczne odpady zawierające metal
8638.12.27Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
8738.32.2Surowce wtórne metalowe
8838.32.31.0Surowce wtórne ze szkła
8938.32.32.0Surowce wtórne z papieru i tektury
9038.32.33.0Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
9138.32.34.0Surowce wtórne z gumy
92Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
93Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
94ex 58.29.11.0Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
95ex 58.29.29.0Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
96ex 59.11.23.0Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych i tym podobnych nośnikach – wyłącznie dyski SSD
97bez względu na symbol PKWiUUsługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136, 284 i 2320)
9841.00.3Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
9941.00.4Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
10042.11.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
10142.12.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
10242.13.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
10342.21.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
10442.21.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
10542.21.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10642.21.24.0Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
10742.22.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
10842.22.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
10942.22.23.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
11042.91.20.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
11142.99.21.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową budowli produkcyjnych i dla górnictwa
11242.99.22.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
11342.99.29.0Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych
11443.11.10.0Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
11543.12.11.0Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
11643.12.12.0Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
11743.13.10.0Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
11843.21.10.1Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
11943.21.10.2Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
12043.22.11.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających
12143.22.12.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
12243.22.20.0Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
12343.29.11.0Roboty związane z wykonywaniem izolacji
12443.29.12.0Roboty związane z wykonywaniem ogrodzeń
12543.29.19.0Pozostałe roboty związane z wykonywaniem instalacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
12643.31.10.0Roboty tynkarskie
12743.32.10.0Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
12843.33.10.0Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
12943.33.21.0Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
13043.33.29.0Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
13143.34.10.0Roboty malarskie
13243.34.20.0Roboty szklarskie
13343.39.11.0Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
13443.39.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
13543.91.11.0Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
13643.91.19.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
13743.99.10.0Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
13843.99.20.0Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
13943.99.30.0Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
14043.99.40.0Roboty betoniarskie
14143.99.50.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
14243.99.60.0Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
14343.99.70.0Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
14443.99.90.0Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
14545.31.1Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
14645.32.1Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
14745.32.2Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
148ex 45.40.10.0Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
149ex 45.40.20.0Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
150ex 45.40.30.0Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

 

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.