Specyfika odliczenia strat podatkowych w podatku CIT
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Specyfika odliczenia strat podatkowych w podatku CIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2021 dysponują większą ilością czasu na złożenie rocznych zeznań CIT-8. Przygotowując się do wypełnienia owego zeznania, jeszcze na etapie identyfikacji danych przychodowo-kosztowych podatnicy mają możliwość odliczenia strat z 5 ostatnich lat ubiegłych. Jednak w ostatnich latach nastąpiła pewna rewolucja w zakresie metodologii odliczania strat podatkowych za niektóre, ostatnie lata. Warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Strata podatkowa

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo w rozliczeniu rocznym za rok 2020 (lub inny rok podatkowy nie pokrywający się rokiem kalendarzowym) odliczyć powstałe straty z 5 lat ubiegłych.

Okres 5 lat ubiegłych należy liczyć od końca roku poprzedzającego rok, za który składane jest roczne zeznanie CIT.

W rozliczeniu zeznania rocznego CIT za 2020r. podatnicy będą mogli odliczyć straty za lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Niemniej sposób odliczenia strat jest nieco odmienny w stosunku do lat 2015-2017, 2018 oraz 2019 i 2020r.

Warto zaznaczyć, że podatnik ma prawo już na etapie obliczenia w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy CIT dokonywać odliczenia powstałych strat podatkowych z pięciu ostatnich lat ubiegłych. Natomiast w rozliczeniu rocznym nastąpi określenie dokładnej kwoty straty możliwej do odliczenia w zeznaniu rocznym CIT, co może poskutkować zmniejszeniem (lub zwiększeniem) strat odliczanych przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy CIT. Jak widać odliczenie strat w ciągu roku na etapie obliczania zaliczki nie powoduje utraty tych części strat.

Odliczenie straty podatkowej

Jak mówi aktualny art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm. zwanej dalej ustawą o CIT) jeżeli suma przychodów danym w roku podatkowym uzyskanych z danego źródła jest niższa od kosztów ich uzyskania to spowoduje to powstanie straty podatkowej możliwej do odliczenia kolejnych latach.

Bardzo ważnym jest to, że od straty powstałej za rok 2018 oraz a rok 2019 możliwe jest jedynie odliczenie straty podatkowej od dochodu, którego przychody i koszty pochodzą z tego samego źródła co strata podatkowa. Począwszy od rozliczenia za rok 2018 i lata kolejne, ustawodawca postanowił utworzyć dwa podstawowe źródła przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT:

  • dochód z zysków kapitałowych,
  • dochód z innych źródeł.

Zatem od dochodów z innych źródeł nie można odliczyć straty pochodzącej ze źródła przychodów i kosztów z zysków kapitałowych i odwrotnie.

Zupełnie odmiennie jest w przypadku strat podatkowych powstałych w latach 2015, 2016, 2017. Jeżeli podatnik CIT dysponuje stratami z tych lat, to może uwzględniając przepisy przejściowe odliczyć straty podatkowe powstałe w talach 2015, 2016, 2017 od łącznego dochodu, na który składa się zarówno dochód z zysków kapitałowych jak i dochód z innych źródeł.

Sposób odliczenia strat powstałych z różnych źródeł

Źródła odliczenia straty Okres powstałej straty
Straty podatkowe z innych źródeł i z zysków kapitałowych podatnik może odliczyć od łącznie osiągniętego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT 2015, 2016, 2017
Straty podatkowe z innych źródeł podatnik może odliczyć tylko od dochodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu CIT a straty z zysków kapitałowych może odliczyć jedynie od dochodu z zysków kapitałowych podlegającego opodatkowaniu CIT 2018, 2019

Sposób odliczenia strat podatkowych w zeznaniu rocznym za 2020 rok powstałych na przestrzeni 5 ostatnich lat

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniano kilkukrotnie metodologię odliczania strat podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych zawartą w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT. Specyfikę odliczenia strat lat z ubiegłych przedstawiono w poniższej tabeli.

Metodologia odliczenia strat podatkowych z pięciu ostatnich lat
W jaki sposób dokonać odliczenia Rok powstałej straty podatkowej
Podatnik ma prawo obniżyć dochód pochodzący ze źródeł innych przychodów jak i z zysków kapitałowych, stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym CIT o poniesioną stratę podatkową w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych:

·       wysokość odliczenia straty podatkowej (w którymkolwiek z tych lat) nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

2015, 2016, 2017
Podatnik ma prawo obniżyć dochód pochodzący z danego źródła przychodów, stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym CIT o poniesioną stratę podatkową z tego samego źródła w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych:

·       wysokość odliczenia straty podatkowej (w którymkolwiek z tych lat) nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

2018
Podatnik ma prawo obniżyć dochód pochodzący z danego źródła przychodów, stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym CIT o stratę podatkową powstałą z tego samego źródła przychodów w taki sposób, że:

1)     w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2)     obniża jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

2019
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19*:

1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1.

UWAGA:

Jeżeli podatnik złożył już zeznanie roczne CIT-8 to odliczenia straty może dokonać za pomocą korekty danego zeznania.

Ponadto pozostała, nieodliczona wielkość straty będzie podlegać odliczeniu na zasadach ogólnych (tzn. zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabeli powyżej).

* w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”

Covid 19  à
od 01.01.2020
do 31.12.2021

Brak możliwości odliczenia niektórych rodzajów przychodów i kosztów od podstawy opodatkowania CIT

Należy podkreślić, iż niektórych rodzajów strat nie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem CIT.

Przy ustalaniu dochodu z innych źródeł oraz z zysków kapitałowych osoby prawnej, stanowiącego podstawę opodatkowania nie należy uwzględniać
Lp. Rodzaje przychodów i kosztów oraz strat bez prawa uwzględnienia
w rozliczeniu dochodu do roku 2018
1. Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym CIT albo wolnych od podatku CIT
2. Przychody wymienione w art. 21, art. 22 i art. 24b ustawy o CIT, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli są związane z działalnością zakładu
3. Koszty uzyskania przychodów odnoszące się do innych źródeł przychodów i do źródeł z zysków kapitałowych, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21 ustawy o CIT, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład
4. Straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę a także straty przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji
5. Straty instytucji kredytowej związane z działalnością oddziału tej instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów – Prawo bankowe
6. Przychody i koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 ustawy o CIT, a w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, także straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek przekształconych w inne spółki,

Straty przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji oraz strat instytucji kredytowej związanych z działalnością oddziału tej instytucji, którego składniki majątkowe zostały wniesione do spółki tytułem wkładu niepieniężnego na utworzenie banku na podstawie przepisów – Prawo bankowe.

Kolejne wyłączenia z kwoty poniesionej straty możliwej do odliczenia – począwszy od rozliczenia za rok 2019
7. Straty z odpłatnego zbycia walut wirtualnych
8. Podatnik, który w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych osiągnął stratę ze źródła przychodów i nabył prawo do jej odliczenia na zasadach ogólnych (od 2019r.):

1) może obniżyć o wysokość tej nieodliczonej straty dochód ze źródła przychodów uzyskany w 2 latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, pod warunkiem stosowania tego opodatkowania przez okres co najmniej 4 lat podatkowych;

2) traci prawo do tego odliczenia, począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

9. Straty podatnika, jeżeli przejął on inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub

b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

 

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.