Rewolucja VAT w e-handlu zagranicznym już od 1 lipca 2021 roku
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Rewolucja VAT w e-handlu zagranicznym już od 1 lipca 2021 roku

Dnia 29 października 2020r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wdrażający nowe rozwiązania uszczelniający europejski system poboru VAT. Zmiany te będą wprowadzały nowe procedury rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży realizowanej na rzecz odbiorców z UE. Na czym polegają owe zmiany? Od kiedy będą obowiązywać?

Pakiet zmian wobec podmiotów uczestniczących w e-handlu dla odbiorców zagranicznych

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt stawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zakłada dostosowanie polskich przepisów ustawy o VAT do wymogów dyrektywy Rady UE 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. w zakresie nowych obowiązków podatników VAT oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. w zakresie sprzedaży wysyłkowej i pozostałej, krajowej sprzedaży towarów.

Implementacja ww. wymogów do polskich przepisów ustawy o VAT zakłada wprowadzenie szeregu zmian zawartych w tzw. pakiecie VAT e-commerce.

Od kiedy?

Projektowane zmiany w ustawie o VAT mają wejść w życie od 1 lipca 2021r.

Likwidacja zwolnienia z VAT

Do końca czerwca 2021r. w przypadku importu towaru do kwoty 22 euro podatnik korzystał ze zwolnienia z podatku VAT. Nie miał więc obowiązku rozliczenia podatku VAT.

Od 1 lipca 2021r. w sytuacji zakupu towaru spoza UE przesyłek o wartości równej lub mniejszej niż 22 euro podatnik nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia z VAT.

Likwidacja zwolnienia z VAT zakupu spoza UE przesyłek o wartości do 22 euro dotyczy art. 51 ustawy o VAT, a więc zwolnienia z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju.

Powyższego zwolnienia nie stosuje się do:

 • towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego,
 • napojów alkoholowych,
 • tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • perfum i wód toaletowych.

Zmiany w zakresie stosowania procedury MOSS

Osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą dostawie usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych dla odbiorców z UE nieprowadzących działalności gospodarczej mają obowiązek rozliczyć podatek VAT od danej transakcji w kraju odbiorcy UE (czyli zgodnie z tamtejszymi przepisami podatku VAT – podatku od wartości dodanej).

Do tej pory jedynym wyjątkiem wyłączających obowiązek rozliczania podatku VAT w kraju prywatnego odbiorcy usług z UE był limit wartości usług świadczonych.

Podatnik, który świadczy usługi elektroniczne, telekomunikacyjne, nadawcze na rzecz nie podatników nie musi rozliczać podatku VAT w kraju prywatnego odbiorcy usług z UE, jeżeli całkowita wartość sprzedanych usług nie przekroczy w roku poprzednim albo w roku bieżącym kwoty 10.000 euro (pomniejszona o kwotę podatku VAT).

Jeżeli jednak wartość świadczonych usług w ciągu roku przekroczy kwotę 10.000 euro podatnik może skorzystać z tzw. procedury rozliczania VAT zwanej procedurą MOSS.

Umożliwia ona rozliczenia podatku VAT należnego przez sprzedawcę z tytułu świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych bez obowiązku rejestracji VAT w kraju prywatnego odbiorcy z UE.

Elektroniczną rejestrację do stosowania procedury MOSS podatnik dokonuje w jednym z krajów UE.

Podatnik ma obowiązek złożyć elektronicznie deklarację VIU-D (jeżeli państwem identyfikacji do rozliczenia VAT jest Polska) i w jednej deklaracji ujmie całą sprzedaż na rzecz osób prywatnych z UE. Niemniej sprzedaż będzie opodatkowana według stawek VAT właściwych dla państw UE odbiorców.

Od 1 lipca 2021r. nowa wersja procedury MOSS, czyli OSS ma zwiększyć swój zasięg o sprzedaż dotyczącą:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami),
 • świadczenia więcej rodzajów usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej (także usługi transgraniczne w modelu sprzedawca à konsument),
 • dostawy towarów za pośrednictwem sklepów internetowych.

Zatem z zalet rozliczania podatku VAT należnego skorzysta większe grono sprzedawców bowiem do procedury OSS będą mogły zarejestrować się firmy świadczące różne rodzaje usług transgranicznych, ale również podatnicy zbywający towary za pośrednictwem platform handlowych. Ponadto zaktualizowaną uproszczoną procedurę rozliczania VAT wykorzystają tez wspólnotowi sprzedawcy, którzy nie posiadają siedziby działalności na terenie UE. Będą mogli zarejestrować się do procedury OSS w dowolnym państwie członkowskim UE.

Atutami uproszczonej procedury VAT OSS jest:

 • rejestracja do korzystania z procedury OSS w jednym państwie członkowskim identyfikacji (według siedziby firmy lub stałego miejsca prowadzenia działalności),
 • elektroniczne przekazywanie deklaracji VAT rozliczającej sprzedaż (dla konsumentów z UE) za pomocą procedury OSS do urzędu skarbowego w kraju identyfikacji UE,
 • brak obowiązku rejestracji do VAT we wszystkich krajach UE, do których sprzedano towar lub usługę na rzecz konsumenta UE (po przekroczeniu limitu 10.000 euro),
 • kwartalne rozliczenie uproszczonej procedury VAT OSS,

Pewnym utrudnieniem tak jak przy zastosowaniu procedury MOSS jest naliczanie oraz wykazywanie w deklaracji VAT procedury uproszczonej – stawek podatku VAT obowiązujących w kraju UE konsumenta.

Niestety obowiązek złożenia kwartalnej deklaracji VAT rozliczającej sprzedaż z zastosowaniem procedury uproszczonej OSS będzie dotyczył także przypadku, kiedy sprzedaż ta będzie wynosiła 0zł.

Szczególna procedura IOSS

Podatnicy dostawcy w tym także ci, którzy pośredniczą w transporcie lub wysyłce towarów z państw trzecich będą mogli wykorzystać nową procedurę VAT-IOSS oznaczającą sprzedaż towarów na odległość towarów, które zostały zaimportowane z terytorium krajów trzecich (dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez sprzedawcę lub na jego rzecz).

Przedmiotem dostawy towarów nie będą mogły być wyroby akcyzowe o faktycznej wartości nie wyższej niż 150 euro.

Deklaracje rozliczające VAT za pośrednictwem procedury VAT-IOSS, które będzie składał sprzedawca z UE lub jego pośrednik, gdy dostawca będzie spoza UE – będą musiały być składane elektronicznie wyłącznie w okresach miesięcznych.

Co ważne podkreślenia, podatnicy, którzy dokonają rejestracji do rozliczania VAT za pomocą procedury VAT-IOSS, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, ale tylko w stosunku do towarów importowanych o faktycznej wartości nie wyższej niż 150 euro.

Obniżenie limitu sprzedaży wysyłkowej

Podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do krajów UE nie muszą rejestrować się do VAT kraju UE odbiorcy, jeżeli wartość tej sprzedaży w ciągu roku nie przekroczy przykładowo:

 • 100 000 EUR w przypadku sprzedaży wysyłkowej do Niemiec,
 • 35 000 EUR w przypadku sprzedaży wysyłkowej do Francji,
 • 140 000 CZK w przypadku sprzedaży wysyłkowej do Czech,

Od 1 lipca 2021r. ujednolicono limit sprzedaży wysyłkowej. Oznacza to, że maksymalna wartość sprzedaży wysyłkowej (dla osób prywatnych) do każdego kraju UE wyniesie 10.000 euro na rok.

Po przekroczeniu tej wartości sprzedawca będzie musiał zarejestrować się do rozliczenia VAT w kraju odbiorcy będącym nie podatnikiem (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). Będzie to pociągać za sobą obowiązek rejestracji do VAT w kraju UE prywatnego odbiorcy.

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.