Przyczepa kempingowa a koszty uzyskania przychodów
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Przyczepa kempingowa a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jeżeli zatem określony wydatek nie został zastrzeżony w ustawie jako wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodu, to przyjmuje się że o ile pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, to stanowi koszt uzyskania przychodów.

Przy czym związek przyczynowy między poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodów, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem ich źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Wydatki na nabycie przyczepy kempingowej oraz wydatki na eksploatację przyczepy takie jak ubezpieczenie przyczepy, przeglądy, naprawy, parking itd. nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Tego typu wydatki podlegają zatem zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że wydatki zostały poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, są gospodarczo uzasadnione oraz zostały właściwie udokumentowane.

Przy czym obowiązek  wykazania w jakiej części wydatki te mają związek z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania ciąży na podatniku, jako odnoszącemu korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Decydując się na rozliczenie wydatków na zakup i eksploatację przyczepy kempingowej w działalności gospodarczej należy mieć na uwadze, że w razie braku wystarczających dowodów potwierdzających, że wydatki te miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, były celowe, racjonalne i gospodarczo uzasadnione, w razie ewentualnej kontroli ich zasadność może zostać zakwestionowana przez organ podatkowy.

 

Wydatki eksploatacyjne związane z przyczepą a limit kosztów w ustawie o PIT

 

Ograniczenia dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu eksploatacji samochodów oraz składek na ubezpieczenie samochodu dotyczą wyłącznie samochodów osobowych. Mowa o przepisach zawartych w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 23 ust. 1 pkt 47 tej ustawy.

Na mocy tych regulacji:

  • nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
  • nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Powyższe ograniczenia zaliczenia wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem do kosztów podatkowych nie dotyczą jednak kosztów eksploatacji przyczepy kempingowej, gdy przyczepa ta nie spełnia definicji samochodu osobowego zawartej w art. 5a pkt. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli zatem wykorzystywana w działalności przyczepa kempingowa nie spełnia definicji samochodu osobowego zawartej w ustawie o PIT, to wydatki na eksploatację przyczepy podlegają rozliczeniu w kosztach bez ograniczenia, o ile spełniają ogólne warunki uznania ich za koszty podatkowe oraz są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Siedziba firmy w przyczepie kempingowej

 

Podatnik, którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie, rozwijanie oraz ulepszanie programów komputerowych złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (interpretacja indywidualna sygn. 0114-KDIP3-1.4011.1034.2023.4.EC z dnia 30.01.2024 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej), w której zaprezentował nietypowy pomysł prowadzenia działalności gospodarczej w przyczepie kempingowej.

Charakterystyka działalności Wnioskodawcy powoduje, że podatnik świadczy usługi także poza stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej. Obecnie podatnik nie posiada odrębnego biura, z którego mógłby świadczyć usługi w ramach swojej działalności. Jeśli dany projekt nie wymaga udania się do siedziby kontrahenta, Wnioskodawca pracuje ze swojego mieszkania, ze względu na trójkę małoletnich dzieci praca z domu jest jednak utrudniona.

W związku z powyższym podatnik planuje zakupić przyczepę kempingową i wyposażyć ją w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności (stół i biurko, monitor zewnętrzny, antenę oraz modem zapewniające stały dostęp do internetu).

Przyczepa nie będzie odpowiadała definicji samochodu osobowego zawartej w art. 5a pkt. 19a ustawy o PIT. Przyczepa zostanie uwzględniona w ewidencji środków trwałych Pana  działalności gospodarczej.

Przyczepa będzie w głównej mierze wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej jako mobilne biuro, które będzie wykorzystywane w sytuacji konieczności wykonywania usług poza miejscem stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto podatnik będzie korzystał z przyczepy również przy braku konieczności wyjazdu do kontrahenta, z uwagi na fakt, że w swoim mieszkaniu nie zawsze ma zapewnione warunki umożliwiające osiągnięcie odpowiedniego stopnia skupienia.

Tym samym, przyczepa będzie stanowiła dla mobilne biuro, niezależnie od okoliczności.

Podatnik posiada już w działalności gospodarczej samochód osobowy do celów mieszanych, który jest uwzględniony w ewidencji środków trwałych. Za pomocą tego samochodu Wnioskodawca będzie holował zakupioną przyczepę w miejsce aktualnego zapotrzebowania na świadczone przez Niego usługi.

Incydentalnie będą zdarzały się sytuacje, w których zakupiona przyczepa będzie wykorzystywana na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatnik będzie ponosił także wydatki eksploatacyjne w związku z przyczepą kempingową: wydatki na ubezpieczenie przyczepy, wydatki na przeglądy, ewentualne naprawy, opłaty za parking.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że skoro przyczepa kempingowa nie będzie odpowiadała definicji samochodu osobowego zawartej w art. 5a pkt. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przyczepa ta  nie będzie uznany za samochód osobowy w rozumieniu tego przepisu.

W związku z tym stwierdzić należy, że skoro wskazana we wniosku przyczepa nie jest samochodem osobowym, to w takim przypadku przepisy art. 23 ust. 1 pkt 46, pkt 46a, pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszące się wyłącznie do samochodów osobowych, nie będą miały zastosowania.

Wydatki stanowiące przedmiot złożonego wniosku nie zostały wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, a działania Wnioskodawcy opisane we wniosku uznać należy za gospodarczo uzasadnione.

W konsekwencji mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego Dyrektor KIS uznał, że w opisanym przypadku zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, dający podstawy do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na nabycie przyczepy kempingowej (przez odpisy amortyzacyjne) oraz wydatków na jego eksploatację, tj. wydatki na ubezpieczenie przyczepy, wydatki na przeglądy i ewentualne naprawy oraz opłaty za parking.

Poniesione wydatki na nabycie przyczepy kempingowej w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z jego użytkowaniem pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania, wnioskodawca może zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na zakończenie organ podatkowy podkreślił, że to na Wnioskodawcy, jako odnoszącemu korzyść z faktu zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ciąży obowiązek wykazania w jakiej części wydatki te mają związek z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.