Prezenty dla kontrahentów na gruncie CIT - dowiedź się więcej
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Prezenty dla kontrahentów na gruncie CIT

Czas przedświąteczny ale nie tylko jest okresem kiedy firmy kupują różnego rodzaju upominki dla swoich kontrahentów.

O ile drobne upominki typu kartki świąteczne podatnicy mogą bez problemu ujmować w koszty firmy o tyle z większymi prezentami albo voucherami całkowitej pewności już mieć nie można.

Czy pozostałe prezenty będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów firmy?

Koszt uzyskania przychodu w podatku CIT

Zgodnie z tym co mówi art. 15 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 zwanej dalej ustawą o PDOP) koszty uzyskania przychodów to wydatki:

 1. pozostające w bezpośrednim związku z osiągniętymi przez podatnika przychodami,
 2. poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów,
 3. przeznaczone na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 4. poniesione na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 5. nie występujące w katalogu kosztów ustawowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów ( 16 ust. 1 ustawy o PDOP),
 6. odpowiednio udokumentowane.

Niezwykle ważnym jest, iż każdy przypadek wątpliwego kosztu w firmie powinien być rozpatrywany pod kątem indywidualnym podatnika CIT ale i całościowego charakteru i wszystkich okoliczności dokonanego firmowego wydatku.

Uwaga na koszty reprezentacji

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP kosztami uzyskania przychodów nie są wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Koszty uznane za koszty reprezentacji są ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Jak w odniesieniu do tego przepisu mają się wydatki na zakup prezentów dla kontrahentów?

Zakup prezentów z logo firmy dla kontrahentów w CIT

Rozważania na temat ujęcia w kosztach firmy nabytych prezentów z przeznaczeniem na wydanie dla kontrahentów warto rozpocząć od prezentów logo firmy.

Zakupy drobnych prezentów dla obecnych i potencjalnych klientów, które będą zaopatrzone logo firmy są pozytywnie rozpatrywane w aspekcie możliwości ujmowania ich w koszty firmy.

Przykładem pozytywnego stanowiska jest wyrok WSA z dnia 05.05.2016r. o sygn. I SA/Wr 321/16 w którym to sąd stwierdza, iż (…) Przenosząc przedstawione rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy, należy stwierdzić, że opisane przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wydatki na drobne prezenty dla klientów i potencjalnych klientów (np. długopisy, kalendarze, komplety do kawy, breloki do kluczy, etui, jedwabne krawaty ze spinkami, MP4, multinarzędzia, latarki z kompletem narzędzi, pendrive, portfele, ramki cyfrowe, stacje pogodowe, zegary ścienne, kubki termiczne i inne gadżety) winny być uznane za wydatki zaliczane do kosztów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. bowiem stworzenie właściwego klimatu dla prowadzonej działalności rodzi skutek w postaci zwiększenia przychodu.

Ponadto jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, część drobnych prezentów wręczanych kontrahentom i potencjalnych kontrahentom opatrzona jest logo firmy, ma zatem charakter przedmiotów reklamowych. Wydatki poniesione na nabycie takich przedmiotów nie są wydatkami na reprezentację ale na reklamę. Nie zmiana tej oceny także fakt, że te drobiazgi reklamowe nie są rozdawane masowo, ale kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom Spółki podczas rozmów dwustronnych. Należy bowiem uwzględnić, że Spółka ma specyficzny profil działalności, jest producentem maszyn i urządzeń dla sektora górniczego, odlewów staliwnych i żeliwnych. Uwzględniając zakres prowadzonej działalności należy przyjąć, że nabywcami wyrobów Spółki jest określony krąg podmiotów. Niecelowe zatem jest kierowanie reklamy firmy do podmiotów całkowicie niezainteresowanych jej wyrobami. Posługiwanie się zaś przez kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów gadżetami reklamowani Spółki, niewątpliwie wpływa na promocję firmy w środowisku podmiotów zainteresowanych jej wyrobami.

W ocenie Sądu, wymienione przez Spółkę drobne prezenty wręczane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom podczas rozmów, o ile opatrzone są logo firmy winny być traktowane jako przedmioty reklamowe. Wydatki na ich nabycie winny być traktowane jako wydatki na reklamę, a nie jak wydatki na reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., wyłączone z kosztów uzyskania przychodu.

 

 

Zakup bonów z przeznaczeniem wydania dla kontrahentów w kosztach firmy

Nabycie bonów, voucherów jednego lub różnego przeznaczenia (wyjaśnienie w dalszej części publikacji) w świetle części stanowisk fiskusa nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu firmy.

Jednym z takich stanowisk jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z dnia 05.02.2020r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.489.2019.1.MZA.

(…) Należy zauważyć, że z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wyraźnie wynika, że celem działań jakie zostały podjęte przez Spółkę poprzez udział w akcji kulturalnej X jest wyróżnienie się na tle konkurencji, wspierając przy tym własne działania biznesowe. Z kolei wydanie biletów bądź voucherów na rzecz kontrahentów, tj. przedstawicieli nabywcy bądź przedstawicieli potencjalnego klienta, ma na celu wyróżnienie Spółki na rynku spośród innych podmiotów świadczących usługi analogiczne do usług świadczonych przez Spółkę.

Działania podjęte przez Wnioskodawcę nie są skierowane do społeczności lokalnej, lecz do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika w celu wyróżnienia się na tle konkurencji a więc w celu stworzenia oczekiwanego pozytywnego wizerunku podatnika stanowiącego swego rodzaju zachętę aby kontrahent podjął/utrzymał współpracę właśnie ze Spółką. Tym samym dzięki akcji kulturalnej X Spółka dąży do bycia rozpoznawalną na rynku spośród innych podmiotów, które świadczą usługi w takim samym zakresie (okoliczność ta wynika z opisu sprawy). Z kolei takie poczynania kształtują opinię o firmie wśród kontrahentów, a także potencjalnych klientów, przez co mają się przyczyniać do uzyskania lub zwiększenia przychodów.

W konsekwencji, ww. wydatki poniesione przez Spółkę na zakup biletów i voucherów bez wątpienia należy utożsamić z kosztami reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. Poniesienie tych kosztów, jak wskazał Wnioskodawca, pozwala na jego wyróżnienie się na tle konkurencji jest zatem elementem budowania pozytywnego wizerunku Spółki i taki cel ponoszonych wydatków wyłania się z opisu sprawy stanowiącego tło do kwalifikacji podatkowej poniesionych kosztów. (…).

Należy w tym miejscu podkreślić, iż występują też stanowiska pozwalające ująć w kosztach firmy nabycie voucherów z przeznaczeniem wydania dla kontrahenta.

Jednym z takich stanowisk jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora KIS z dnia 21.03.2017r. o sygn. 1462-IPPB5.4510.1056.2016.2.BC.

Dyrektor KIS stwierdził w nim, że (…) zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca zajmuje się w Polsce hurtową sprzedażą nawozów i środków ochrony roślin. Celem wspierania długofalowych relacji z klientami Wnioskodawca zamierza wprowadzić programy handlowe lojalnościowo-motywacyjne, w ramach których za określone poziomy zamówień towarów oferowanych przez Wnioskodawcę, kontrahenci będą mogli otrzymać nagrody w postaci bonów Sodexo lub voucherów turystycznych umożliwiających sfinansowanie wycieczek. Zarówno bony Sodexo jak i vouchery turystyczne będą opatrzone logo Wnioskodawcy. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym będzie złożenie zamówienia przez kontrahenta.

Opierając się na powyższym, należy uznać, że kosztami podatkowymi są wydatki ponoszone w celu osiągnięcie wyższych zysków ze sprzedaży. Niewątpliwie wydatki na zakup bonów Sodexo i voucherów turystycznych wpłynie na uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych a co za tym idzie zwiększenie przychodów. Ponadto jak wskazuje Wnioskodawca zarówno bony Sodexo jak i vouchery turystyczne będą opatrzone logo Wnioskodawcy.

Tym samym należy stwierdzić, że wydatki jakie Wnioskodawca ponosi na zakup wycieczek zagranicznych stanowiących nagrody konkursowe Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup bonów Sodexo i voucherów turystycznych należy uznać za prawidłowe. (…).

Podatnik musi więc przeanalizować swoją sytuację zakupu bonów, voucherów w sposób indywidualny. Odpowiedzieć sobie na pytania czy koszt spełnia podstawowe warunki kosztu uzyskania przychodu wcześniej wymienione.

Dodatkowo przenalizować już wydane interpretacje indywidualne w tym zakresie. Jeżeli wciąż będzie miał wątpliwości powinien złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w swojej, konkretnej sytuacji.

Wydanie bonów dla kontrahentów – co z przychodem wydającego?

Patrząc na drugą stronę medalu należałoby podkreślić, iż samo wydanie bonu przez podatnika CIT dla kontrahenta nie wywoła skutku powstania przychodu po stronie podatnika.

Sam bon, voucher nie stanowi wydania towaru lub zrealizowania usługi a jedynie uprawnienie do wymiany na towar lub usługę.

Przychód w podatku CIT powstaje natomiast:

 • z chwilą dostawy towaru lub wykonania usługi,
 • w dacie wystawienia faktury,
 • w dacie uregulowania należności.

Potwierdza to stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora KIS z dnia 15.10.2018r. o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.285.2018.6.AP.

Dyrektor KIS stwierdza w nim, że (…) karta podarunkowa jest dokumentem, który poświadcza przysługujące jego posiadaczowi uprawnienia, np. do otrzymania w oznaczonym terminie pewnego świadczenia lub towaru. Sprzedaż karty nie skutkuje wydaniem towaru, ani świadczeniem usługi, karta nie jest rzeczą, ani prawem majątkowym, nie mieści się także w pojęciu „usługa”.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (www.sjp.pl) „voucher” to:

 • dowód na piśmie,
 • dokument świadczący o zawarciu transakcji,
 • oświadczenie lub upoważnienie na piśmie,
 • certyfikat, list uwierzytelniający.

Z powyższego wynika, iż voucher jest substytutem pieniądza i umożliwia jedynie dokonanie zapłaty za świadczenia zrealizowane w przyszłości, które będą polegały na wydaniu towarów/wykonaniu usługi w ramach działalności gospodarczej. Należy zatem uznać, iż także wydanie (sprzedaż) vouchera nie jest wydaniem towaru, ani świadczeniem usługi.

Wynikające z otrzymanej karty podarunkowej, czy też z otrzymanego vouchera uprawnienia, niekoniecznie muszą zostać w przyszłości zrealizowane.

Skoro przychód podatkowy winien być, co do zasady, rozpoznany w momencie wydania towaru lub wykonania usługi, toteż otrzymaną zapłatę za kartę podarunkową/voucher, należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wykonania usługi. Tego rodzaju przysporzenia są wyłączone z przychodów na podstawie cyt. art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT. Z tej też przyczyny nie jest możliwe potraktowanie otrzymanych wpłat za wydanie karty podarunkowej/vouchera za przychód podatkowy.

Dopiero zatem zrealizowanie karty podarunkowej/vouchera (wydanie rzeczy, wykonanie usługi) będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki. Natomiast w sytuacji, gdy w oznaczonym terminie klient nie zrealizuje uprawnień wynikających z karty podarunkowej/vouchera, Spółka będzie miała obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta w dniu, w którym upłynie termin ważności karty podarunkowej/ vouchera. (…).

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.