Nabycie usług z zagranicy - obowiązek VAT

Nabycie usług z zagranicy – obowiązek VAT

Przedsiębiorcy nabywający usługi z zagranicy powinni szczegółowo zapoznać się z konsekwencjami na gruncie podatku VAT, jakie wiążą się z importem usług na terenie Unii Europejskiej i poza nią.
Kiedy mamy do czynienia z importem usług?
W jaki sposób rozliczyć dokonane transakcje?
Jak wykazać import usług w deklaracji VAT?

Kiedy występuje import usług?

Z importem usług u polskiego przedsiębiorcy mamy do czynienia wówczas, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski,
  • miejsce świadczenia zakupionej usługi znajduje się na terytorium Polski.

Co do zasady (poza pewnymi wyjątkami) miejscem opodatkowania usług świadczonych przez zagranicznych kontrahentów na rzecz podatników jest kraj usługobiorcy.

Podatnikami są:

  • podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT lub działalność odpowiadającą tej działalności bez względu na cel czy rezultat takiej działalności,
  • osoby prawne niebędące podatnikami według powyższej definicji, zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów podatku VAT w Polsce lub w innym państwie członkowskim.

Naliczenie i odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia usług z zagranicy

Trzeba mieć na uwadze, że import usług wiąże się z koniecznością odpowiedniego rozliczenia zakupu w deklaracji VAT. Nabywając usługi z zagranicy to nabywca, czyli polski przedsiębiorca ma obowiązek naliczyć podatek VAT od zawartej transakcji.

Odliczenie VAT od importowanych usług możliwe jest w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano VAT należny, ale tylko wówczas gdy podatek VAT został naliczony w prawidłowym okresie. Przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT także w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Nabywając usługi z zagranicy trzeba jeszcze mieć na uwadze, że rozliczenie podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu danej transakcji w tym samym okresie jest możliwe tylko wówczas, gdy przedsiębiorca wykaże VAT należny (w prawidłowym okresie rozliczeniowym) nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do zakupionych usług powstał obowiązek podatkowy. W razie, gdy termin ten nie zostanie zachowany, podatnik może odliczyć podatek VAT dopiero w okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji VAT.

Kwoty wyrażone w innych walutach należy przeliczyć na złote polskie według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego waluty na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień
powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury, w razie gdy faktura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Zasady wykazywania nabycia usług z zagranicy w deklaracji VAT

Pozycje 11 i 12 w deklaracji VAT odnoszą się do zakupu usług spoza granic Polski.

Ogólnie rzecz biorąc w przypadku sprzedaży usług do UE odpowiednie kwoty wykazujemy w pozycji 12 deklaracji VAT Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy – pola 29 i 30. Pola 29 i 30 dotyczą wyłącznie tego importu usług, dla którego spełnione są łącznie następujące warunki:

  • usługodawcą jest podatnik od wartości dodanej, czyli podatnik VAT z Unii Europejskiej,
  • importowane usługi podlegają pod art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług.

W razie, gdy przynajmniej jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, to zakup usług z zagranicy należy wykazać w pozycji 11 deklaracji VAT – pola 27 i 28.

Pozycja 11 Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy, przeznaczona jest zatem do zakupu usług spoza Unii Europejskiej lub tych, dla których nie stosuje się art. 28b ustawy o VAT.

Deklaracja VAT-7 dedykowana jest do rozliczeń w cyklach miesięcznych z podatku VAT, a deklaracja VAT-7K do rozliczeń kwartalnych. Na obu formularzach zakup usług z zagranicy wykazuje się w tych samych pozycjach i polach.

Import usług a informacja podsumowująca VAT-UE

Zakupu usług z zagranicy nie należy wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE, niezależnie od tego czy zostały nabyte od kontrahenta z Unii Europejskiej czy spoza niej.

 

W 360 Księgowość transakcje zakupu usług oraz towarów z Unii możesz wprowadzić na podstawie instrukcji znajdujących się w tabeli na naszej stronie internetowej w dziale POMOC.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.