Mały ZUS Plus w trakcie roku 2021 w praktyce
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Mały ZUS Plus w trakcie roku 2021 w praktyce

Odkąd powstała ulga mały ZUS a następnie jej modyfikacja mały ZUS plus, skorzystały z niej setki tysięcy małych firm. W roku 2021r. można było zarejestrować się do tej ulgi do dnia 1 lutego 2021r. włącznie. To jednak nie wszystko.

Występuje wiele przypadków, w których z ulgi mały ZUS plus przedsiębiorca będzie mógł skorzystać w trakcie roku.

Jakie to przypadki? O tym w poniższej publikacji.

Mały ZUS plus

Ulga Mały ZUS plus polega na możliwości opłacania niższej, miesięcznej łącznej kwoty składek ZUS przez ustawowo określony okres czasu. Niższa miesięczna składka ZUS na rok 2021 uzależniona jest od wysokości rocznego dochodu z roku ubiegłego (2020r.), jaką osiągnął przedsiębiorca.

Roczny dochód w tym wypadku ustalany jest w zależności od formy opodatkowania jaką stosował w 2020r. przedsiębiorca, tzn.:

1)     Zasady ogólne i podatek liniowy -> PRZYCHÓD – KOSZTY (za 2020r.),

2)     Ryczałt -> 50% z PRZYCHODÓW z 2020r.,

3)     Karta podatkowa -> 50% PRZYCHODÓW z 2020r. NETTO (opodatkowanych VAT).

Im niższy dochód w roku 2020 tym niższe miesięczne składki ZUS w uldze Mały ZUS plus.

Jednakże miesięczne składki ZUS przy uldze Mały ZUS plus nie mogą być niższe niż miesięczne składki ZUS preferencyjnego na rok 2021, czyli:

 • 647,59 zł miesięcznie na rok 2021r. z dobrowolną składką chorobową,
 • 627,01 zł miesięcznie na rok 2021r. bez dobrowolnej składki chorobowej.

Jednocześnie nie mogą być wyższe od miesięcznych kwot minimalnej składki ZUS na rok 2021:

 • 457,49 zł miesięcznie na rok 2021r. z dobrowolną składką chorobową,
 • 380,18 zł miesięcznie na rok 2021r. bez dobrowolnej składki chorobowej.

Rejestracji do ulgi Mały ZUS plus można było dokonać do 1 lutego 2021r. Jednak to nie wszystko bowiem istnieją okoliczności, w których przejście na ulgę Mały ZUS plus może nastąpić w trakcie roku. O tym w dalszej części publikacji.

Nie w każdych okolicznościach będzie można skorzystać z ulgi Mały ZUS plus

Skorzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi Mały ZUS plus w roku 2021r. jak mówi art. 18c ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wymaga spełnienia szeregu warunków. Oto one:

Warunki dla skorzystania z ulgi Mały ZUS plus w praktyce w 2021r.
1. Przychody roczne z działalności gospodarczej z ubiegłego roku 2020r. nie są większe niż kwota 120.000zł.

Przychód należy proporcjonalnie obniżyć, jeżeli działalność została założona w trakcie ubiegłego roku.

2. Przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym (w 2020r.) korzystał z formy opodatkowania przychodów swojej działalności – karty podatkowej i jednocześnie jego sprzedaż korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.

Przedsiębiorca, który w 2020r. korzystał z karty podatkowej i był VAT-owcem będzie w 2021r. mógł skorzystać z ulgi mały ZUS plus.

3. Przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym (w 2020r.) prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych:

·       Przedsiębiorca, który otworzył działalność w roku 2020r. i prowadził ją minimum przez 60 dni będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus,

·       Przedsiębiorca, który odwiesił w 2020r. swoją działalność i prowadził ją w 2020r. przez okres minimum 60 dni będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus,

·       Przedsiębiorca, który cały rok 2020 miał zawieszoną działalność gospodarczą i odwiesił ją dopiero w 2021r. nie będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus,

·       Przedsiębiorca, którzy otworzył działalność w 2021r. nie skorzysta z ulgi Mały ZUS plus na rok 2021.

4. Przedsiębiorca, który spełnia warunki do ZUS preferencyjnego nie skorzysta z ulgi Mały ZUS plus.

Chodzi tu o kwestię prawa przedsiębiorcy do dalszego stosowania ZUS preferencyjnego. Jeżeli przedsiębiorca:

·       przerwie opłacanie ZUS preferencyjnego, ale nadal spełnia warunki do ZUS preferencyjnego to do końca okresu 24 miesięcznego (chyba, że utraci prawo) nie będzie mógł przejść na Mały ZUS plus albo

·       ukończył 6-miesięczny okres ulgi na start i ma prawo do ZUS preferencyjnego, ale z niego nie korzysta (a spełnia warunki), wówczas nie będzie mógł przejść na mały ZUS plus, chyba że wcześniej utraci prawo do ZUS preferencyjnego.

5. Przedsiębiorca, który przed dniem rozpoczęcia działalności w zeszłym roku 2020r. lub w bieżącym roku 2021r. wykonuje czynności na podstawie umowy o pracę na rzecz byłego pracodawcy (czynności takie same jak wykonuje w ramach swojej działalności), wówczas nie będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus.

Ten warunek należy analizować w taki sposób, że:

·       przedsiębiorca otwiera działalność 01.02.2020r. i sprzedaje usługi na rzecz swojego byłego pracodawcy w 2020r. i w 2021r. oraz

·       w roku 2019 i w roku 2020 przed otwarciem działalności pracował u swojego byłego pracodawcy i wykonywał to co aktualnie wykonuje dla niego, ale poprzez działalność.

W takich okolicznościach nie będzie mógł skorzystać w 2021r. z ulgi Mały ZUS plus.

Jeżeli w roku 2021r. nie sprzedawałaby swoich usług w ramach prowadzonej działalności w ogóle na rzecz byłego pracodawcy (takich samych jak świadczył w ramach umowy o pracę, kiedy jeszcze pracował u byłego pracodawcy) to już w roku 2020 mógłby skorzystać z ulgi Mały ZUS plus.

6. Przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z ulgi Mały ZUS plus w roku 2021r. jeżeli poza prowadzoną działalnością gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym (w 2020r.) byli dodatkowo:

·       wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,

·       osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę bądź placówkę (zespół) w innej formie wychowania przedszkolnego,

·       twórcą, artystą,

·       osobą prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. Przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 60 miesięcy liczonych w jednym ciągu (5 lat) wykorzystali przez okres 36 miesięcy (nie musi być wykorzystane w jednym ciągu) ulgę mały ZUS plus nie mogą ponownie z niej skorzystać, dopóki nie minie okres pełnych 60 miesięcy, w trakcie których korzystali z ulgi Mały ZUS plus.

Po okresie 60 miesięcy mogą dobrowolnie, ponownie przystąpić do ulgi Mały ZUS plus – oczywiście jeżeli wypełniają wszystkie ustawowe warunki.

Ulga mały ZUS plus w trakcie roku

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku nabyli prawo do zastosowania ulgi Mały ZUS plus mają tylko 7 dni (licząc od dnia następnego po dniu nabycia prawa do tej ulgi) na zarejestrowanie się do ulgi Mały ZUS plus.

Nabycie prawa do ulgi Mały ZUS plus w trakcie roku może być spowodowane:

 • zakończeniem 6-miesięcznego okresu ulgi na start (polegającej na opłacaniu tylko składki zdrowotnej) i jednocześnie brakiem prawa do zgłoszenia opłacania składek ZUS preferencyjnego przez 24 miesiące,
 • utratą prawa do ulgi na start i jednocześnie brakiem prawa do zgłoszenia opłacania składek ZUS preferencyjnego przez 24 miesiące,
 • zakończeniem 24-miesięcznego okresu opłacania składek ZUS preferencyjnego,
 • utratą prawa w trakcie roku do dalszego opłacania składek ZUS preferencyjnego (nie należy tego utożsamiać z dobrowolną rezygnacją z opłacania składek ZUS preferencyjnego i nadal spełnianiem warunków do składek ZUS preferencyjnego),
 • odwieszeniem działalności gospodarczej, przy czym odwieszenie działalności np. w 2020r. to nie wszystko bowiem należy w 2020r. prowadzić jeszcze działalność przez 60 dni, aby móc w 2021r. skorzystać z ulgi Mały ZUS plus,
 • zamknięciem działalności gospodarczej a następnie ponownym jej otwarciem po pewnym czasie, przy czym otwarcie nowej działalności np. w 2020r. to nie wszystko bowiem należy w 2020r. prowadzić jeszcze tę nową działalność przez 60 dni, aby móc w 2021r. skorzystać z ulgi Mały ZUS plus,
 • zakończeniem świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • upłynięciem 60 miesięcznego okresu, w czasie którego przedsiębiorca już korzystał z ulgi mały ZUS plus,
 • ewentualne pozostałe przypadki.

Uwaga na rezygnację z ulgi Mały ZUS plus

Z ulgi Mały ZUS plus przedsiębiorca może skorzystać dobrowolnie, jednak, gdy w trakcie roku z niej zrezygnuje, wówczas ponowne przystąpienie do niej może nastąpić najwcześniej od 1 stycznia roku następnego (zakładając, że spełnia wszystkie pozostałe warunki dla tej ulgi).

Mały ZUS Plus w 360 Księgowość

Podstawę do Małego ZUS Plus możesz dodać w menu Ustawienia > Dane firmy > Ustawienia ZUS, więcej informacji w naszym podręczniku.

 

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.