Licencja w działalności gospodarczej
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Licencja w działalności gospodarczej

Licencja to zgoda na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej, potwierdzająca jednocześnie posiadanie określonych uprawnień.

Licencja jest potrzebna w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wymagającym odpowiedniego wykształcenia lub uprawnień do wykonywania określonych zawodów.

Osoby zmierzające rozpocząć działalność objętą licencjonowaniem, może otrzymać licencję tylko wówczas, gdy spełnia wymagania określone w odpowiednich przepisach.

 

Jakie rodzaje działalności gospodarczej wymagają posiadania licencji?

W szczególności uzyskania licencji wymagają następujące przedmioty działalności gospodarczej:

 • wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką, wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie: rzeczy, osób; wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
 • prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne;
 • zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

Uzyskania licencji jest niezbędne w przypadku wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w szczególności w następujących ustawach i rozporządzeniach:

 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji „o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniejsza nazwa ustawy: ustawa o licencji syndyka),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Licencje wymagane na podstawie ustawy o transporcie drogowym

  Wymóg uzyskania odpowiedniej licencji zawarty w ustawie o transporcie drogowym dotyczy:

  • podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką;
  • podjęcia i wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie: rzeczy, osób;
  • podjęcia i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (licencja wspólnotowa).

  Wymienione licencje są zezwoleniami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie powyższych licencji wspólnotowej oraz licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uiszczeniu stosownych opłat.

  Wniosek zawiera:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę określoną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz adresy lokali, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju transportu drogowego;
  • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej;
  • w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.

  Dodatkowo do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dołącza się dokumenty określone w art. 7a ust. 3 ustawy o transporcie drogowym.

  Szczegółowe zasady uzyskania poszczególnych licencji oraz warunki konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę zamierzającego prowadzić działalność licencjonowaną oraz  określone zostały w art. 5a- 7a ustawy o transporcie drogowym.

   

  Licencje wymagane na podstawie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

  Licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, w szczególności: ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie i złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

  Licencję syndyka przyznaje się na czas nieoznaczony.

  Osobę, której przyznano licencję syndyka oraz osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym syndyka wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę osób posiadających licencję syndyka, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

  Szczegółowe zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji syndyka, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw wynikających z tej licencji  określone zostały w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

   

  Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.