Koszty działalności pomocniczej
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Koszty działalności pomocniczej

Ewidencja kosztów według miejsc powstawania zakłada podział kosztów na konta odzwierciedlające koszty podstawowych funkcji realizowanych przez dane przedsiębiorstwo.

Ewidencja kosztów według miejsc powstawania

W ramach tego układu możliwe jest dalsze uszczegółowienie informacji o kosztach w przekroju komórek organizacyjnych, realizujących poszczególne funkcje, czyli miejsca powstawania kosztów oraz w przypadku działalności produkcyjnej dodatkowo w przekroju wytwarzanych produktów.

Ewidencja kosztów według miejsc powstawania może być prowadzona z różną szczegółowością w zależności od potrzeb informacyjnych.

Grupowanie kosztów według miejsc ich powstawania umożliwia ich przyporządkowanie komórkom organizacyjnym generującym koszty i kontrolę poziomu kosztów w wyodrębnionych komórkach i ocenę odpowiedzialności tych komórek za wysokość ponoszonych kosztów, co w efekcie ułatwia planowanie wysokości kosztów w przyszłości i zapewnia efektywne zarządzenie finansowe przedsiębiorstwem.

W szczególności taki układ ewidencyjny jest wykorzystywany w działalności produkcyjnej, ponieważ umożliwia przeprowadzenie kalkulacji jednostkowej kosztu wytworzenia produktu.

Ewidencja kosztów działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym według miejsc powstawania pozwala wyróżnić koszty działalności podstawowej, koszty działalności pomocniczej, koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży.

Działalność pomocnicza w przedsiębiorstwie

Działalność pomocnicza w niektórych jednostkach stanowi nieodłączny element prowadzonej działalności. Działalność pomocnicza ma w przedsiębiorstwie co do zasady charakter wewnętrzny, co oznacza że korzyści generowane przez wydziały pomocnicze są na ogół wykorzystywane przez inne wydziały wewnątrz przedsiębiorstwa. Działalności pomocnicze to wyodrębnione organizacyjnie działalności, które są realizowane w celu zapewnienia wsparcia głównej działalności przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie jednostce nietrwałych wyrobów i usług wykorzystywanych w firmie.

Działalność pomocnicza ma zatem służyć jednostce, którą obsługuje, a jej wyroby czy usługi nie powinny być sprzedawane na rynku. Dopuszczalna jest sprzedaż na zewnątrz, w razie gdy przekraczają potrzeby wydziałów wewnętrznych w danym przedsiębiorstwie.

Wydziałami pomocniczymi mogą być w szczególności:

 • wydziały energetyczne (elektrownie, gazownie, transformatornie, kotłownie),
 • wydziały transportowe,
 • wydziały magazynowe,
 • wydziały zaopatrzeniowe,
 • wydziały remontowe,
 • wydziały naprawcze,
 • wydziały serwisowe
 • magazyny surowców i materiałów produkcyjnych,
 • laboratoria badawcze i kontrolne,
 • ośrodki przetwarzania danych,
 • biura projektowo-konstrukcyjne,
 • laboratoria kontroli jakości,
 • działy księgowe,
 • działy prawne,
 • komórki świadczeń pracowniczych (stołówki, domy mieszkalne, obiekty socjalne, służba zdrowia).

Koszty działalności pomocniczej

Celem działalności pomocniczej jest dostarczanie nietrwałych wyrobów lub świadczenie usług na rzecz innych wydziałów czy jednostek w przedsiębiorstwie.

Odbiorcą świadczeń wewnętrznych są konkretne wydziały / jednostki w przedsiębiorstwie.

Do ewidencji kosztów działalności pomocniczej wykorzystywane jest konto 530 „Koszty działalności pomocniczej”, na którym ujmowane są koszty związane z dostarczeniem jednostce nietrwałych wyrobów i usług przez wyodrębnione organizacyjnie i ewidencyjnie wydziały pomocnicze na rzecz innych wydziałów w danym przedsiębiorstwie.

Trzeba mieć na uwadze, że konto 530 „Koszty działalności pomocniczej” nie może wykazywać salda na koniec okresu sprawozdawczego, a więc należy rozliczyć wszystkie koszty działalności pomocniczej.

Ewidencja kosztów działalności pomocniczej jest prowadzona na koncie syntetycznym i kontach analitycznych, każdemu wydziałowi pomocniczemu jednostka powinna przyporządkować odrębne konto analityczne, potrzebne do rozliczeni kosztów świadczeń wzajemnych pomiędzy komórkami pomocniczymi, a następnie rozliczenia kosztów tych komórek na koszty działalności podstawowej, koszty wydziałowe, koszty sprzedaży i zarządu.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.