Kolejne zmiany w Polskim Ładzie - podatek od korporacji
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Podatek od korporacji

Spis treści

Nowy Ład zapowiadany jako reforma podatkowa mająca przyczynić się do zwiększenia dochodów Polaków zawiera także szereg negatywnych zmian podatkowych. Jedną z nich jest podatek od korporacji, którym mają zostać obciążone firmy posiadające zbyt niską rentowność.

 

Podatek minimalny to kolejna danina mająca obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku. Kto zapłaci nowy podatek? Czy także mniejsze firmy mogą zostać obciążone podatkiem od korporacji?

Kogo obejmie podatek od korporacji?

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych zwany także podatkiem od korporacji to rodzaj podatku przychodowego, który ma na celu nałożenie na podatników minimalnego poziomu opodatkowania, bez względu na to, czy podatnik wykazuje dochody, czy stratę z działalności operacyjnej.

Podatek od korporacji ma objąć podatników CIT, w tym również podatkowe grupy kapitałowe oraz podmioty prowadzące działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład. Podatek minimalny od 2022 roku zapłacą podatnicy, którzy poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągną udział dochodów ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe w przychodach innych, niż te uzyskane z zysków kapitałowych, w wysokości nie większej niż 1%.

Spełnienie jednego z tych warunków implikuje konieczność odprowadzenia minimalnego podatku dochodowego, o ile danemu podmiotowi nie przysługuje wyłączenie z opodatkowania podatkiem minimalnym.

Ustalając czy dany podmiot ma zostać objęty podatkiem od korporacji pod uwagę, należy wziąć jedynie dochody i przychody z działalności operacyjnej, nie uwzględniając wydatków inwestycyjnych służących nabyciu środków trwałych. Taki sposób ustalenia wyniku podmiotu dla celów podatku minimalnego ma na celu nieobciążanie inwestorów i niezmniejszanie potencjału inwestycyjnego Polski.

Podatek minimalny wyniesie 0,4 % przychodów podatkowych ze źródła operacyjnego plus 10 % wydatków nadmiarowych. Do podstawy opodatkowania trzeba wliczyć w szczególności koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych i prawnych.

Podatek od korporacji – czy dotyczy tylko korporacji?

Zaskoczeniem dla przedsiębiorców może być fakt, że podatek od korporacji w istocie odnosi się nie tylko do wielkich międzynarodowych korporacji. W praktyce podlegają mu także polscy przedsiębiorcy, w szczególności mali i średni.

 

Założenia podatku od korporacji nie zawierają bowiem uregulowań w zakresie wielkości podatnika, formy prawnej działalności, limitu przychodów czy zatrudnienia, które uchroniłyby przed nową daniną mniejsze firmy. Ustawodawcy nie wyłączyli z opodatkowania podatkiem minimalnym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wyłączone z opodatkowania mają co prawda zostać podmioty, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i te, i które nie mają udziałów w innych podmiotach, jednak nie oznacza to jeszcze, że podatek od korporacji nie obejmie mniejszych podmiotów. Zdarza się bowiem, że nawet w niewielkich podmiotach wspólnikiem czy akcjonariuszem jest inna spółka. Kolejnym powszechnie stosowanym rozwiązaniem przez przedsiębiorstwa różnej wielkości jest spółka komandytowa posiadająca komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawodawcy, konstruując przepisy odnoszące się do nowej daniny mającej objąć wielkie korporacje zdają się uzależniać wielkość podmiotów od ich struktury, a generowanie strat utożsamiać z unikaniem płacenia podatku, nie biorąc pod uwagę szeregu aspektów wpływających na brak rentowności, w szczególności ewentualne problemy z wygenerowaniem zysku, trudną sytuację gospodarczą, brak rynków zbytu czy pandemię COVID-19, która pogorszyła sytuację finansową wielu firm. Ofiarami uszczelniania systemu podatkowego przez ustawodawców po raz kolejny mogą być niewielkie firmy.

Podatek minimalny także dla podmiotów w trudnej sytuacji biznesowej

Zapowiadanym celem wprowadzenia nowego podatku było zobligowanie do zapłaty podatku podmiotów generujących w ramach optymalizacji podatkowej niskie dochody lub stratę, a w rzeczywistości będących w dobrej sytuacji biznesowej.

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzającej Polski Ład możemy przeczytać: „gdzie szereg korporacji, wykorzystując sprzyjające inwestorom zagranicznym otoczenie prawno-biznesowe w Polsce, unika płacenia podatku CIT lub odprowadza go w zakresie niewspółmiernym do rzeczywiście uzyskiwanych przychodów”.

W praktyce jednak nowa danina obejmie nie tylko wielkie zagraniczne korporacje unikające płacenia podatku w Polsce, a także szereg krajowych podmiotów, w szczególności tych mających problem z wygenerowaniem dochodów będących podstawą opodatkowania CIT. Oznacza to, że przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji biznesowej spowodowanej różnego rodzaju czynnikami, często niezależnymi od samych przedsiębiorstw, zostaną dodatkowo obciążone podatkiem od korporacji.

Wyłączeniu z opodatkowania podlegają przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność (w roku rozpoczęcia działalności oraz kolejno następujących po sobie 2 latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku) oraz uzyskujące w danym w roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy.

 

Podatku od korporacji nie będą płacić także podmioty z sektora finansowego. Kolejne wyłączenie dotyczy firm, których rentowność jest w bardzo wysokim stopniu zależna od czynników, na które nie mają wpływu, takich jak regulowane ceny (np. energia) czy wahania cen surowców na globalnych rynkach (branża wydobywcza).

Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenia te gwarantują brak obowiązku zapłaty podatku minimalnego tylko niektórym podatnikom znajdującym się w trudnej sytuacji biznesowej, przez co dodatkową daniną zostanie obarczona część firm niespełniających warunków wyłączeń z opodatkowania podatkiem minimalnym.

Ograniczenie zatrudnienia w celu uniknięcia podatku od korporacji

Wykazanie zbyt niskiej rentowności podmiotu implikuje konieczność uiszczenia dodatkowej daniny, a mianowicie podatku minimalnego. Ustalając czy dany podmiot ma zostać objęty podatkiem od korporacji pod uwagę, bierzemy także wydatki pracownicze, takie jak koszt wynagrodzeń czy składek ZUS.

 

Pojawia się zatem niebezpieczeństwo, że w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem od korporacji, część podatników będzie ograniczać koszty pracownicze m.in. poprzez redukcję zatrudnienia czy nieewidencjonowane wypłaty wynagrodzeń. Kolejnymi ofiarami nowych regulacji prawnych mogą zatem stać się pracownicy.

 

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopę.

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć w naszym oprogramowaniu, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.