Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy po obniżeniu stawki podatku?

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy po obniżeniu stawki podatku?

1 października 2019 roku wprowadzona została niższa stawka podatku, a mianowicie podatnicy rozliczający się według zasad ogólnych dla dochodów z pierwszego progu podatkowego stosują 17% stawkę podatku. Stawka przyporządkowana dochodom z drugiego progu podatkowego nie uległa zmianie i w dalszym ciągu wynosi 32%. W poprzednim artykule Zmiana stawki podatku dochodowego na 17% a działalność gospodarcza omówiliśmy szczegółowo sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą po wprowadzeniu zmian w 2019 roku, dzisiaj pokażemy w jaki sposób przedsiębiorcy powinni wyliczać zaliczkę począwszy od stycznia 2020 roku.

Przepisy przejściowe – stawka podatkowa 17,75%

Zmiany w przepisach dotyczące obniżenia stawki podatku dla osób stosujących zasady ogólne wprowadzone w trakcie roku podatkowego przyniosły przedsiębiorcom wiele wątpliwości przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy w 2019 roku.

Przypomnijmy, że w 2019 roku obowiązują przepisy przejściowe wprowadzające stawkę podatku w wysokości 17,75%, która jest wypadkową z 9 miesięcy 18 % stawki i 3 miesięcy 17 % stawki. 17,75% stawkę należy zatem zastosować rozliczając PIT za 2019 rok.

Uzasadnienie do ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Tak ustalona stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%. W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.”

Zasady ogólne –  obniżona stawka dla dochodów z pierwszego progu podatkowego w 2020 roku!

Przepisy przejściowe wielu przedsiębiorcom sprawiły problemy przy ustalaniu zobowiązania podatkowego za ostatnie miesiące i kwartały 2019 roku. Od stycznia 2020 roku stawka podatku będzie już jednolita w odniesieniu do wszystkich miesięcy tego roku, dzięki czemu przedsiębiorcom będzie łatwiej obliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wystarczy zmienić stawkę podatku z 18% na 17%, gdyż niższa stawka oznacza także niższą kwotę wolną od podatku, co nie jest już takie oczywiste dla każdego podatnika. Wyjaśnijmy zatem jak krok po kroku wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w 2020 roku.

Zaliczka na podatek dochodowy od stycznia 2020 roku

Zgodnie z art. 27 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia
podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad do
85.528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 14.539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podobnie jak dotychczas, kwota podatku ustalona zgodnie z powyższą tabelką ulega pomniejszeniu o kwotę zmniejszającą podatek. Trzeba jednak mieć na uwadze, że niższa stawka podatku implikuje także obniżenie kwoty wolnej od podatku. Wartość kwoty wolnej od podatku przyporządkowanej poszczególnym podatnikom zależy od wysokości osiąganych przez nich dochodów.

Kwota zmniejszająca podatek począwszy od 1 stycznia 2020 roku wynosi:

1) 1 360 zł

– dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5000 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 525 zł 12 gr

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.