Zmiana stawki podatku dochodowego na 17% a działalność gospodarcza

Zmiana stawki podatku dochodowego na 17% a działalność gospodarcza

Począwszy od 1 października 2019 roku zmianie uległa stawka podatku dochodowego dla podatników stosujących jako formę opodatkowania skalę podatkową. Zmiana dotyczy jedynie pierwszego progu podatkowego. W jaki sposób należy zatem ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy skoro liczymy ją narastająco od początku roku? Jak modyfikacje przepisów wprowadzone w trakcie roku wpłyną na zeznanie roczne składane przez przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych? Jak widzimy niższa stawka podatku rodzi wiele pytań, na które postaramy się odpowiedzieć.

Jakie wprowadzono zmiany w zakresie stawek podatku dochodowego?

Od 1 października 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje prawne dotyczą każdego podatnika stosującego skalę podatkową jako formę opodatkowania swoich przychodów, a zatem w szczególności sporej grupy przedsiębiorców. Przypomnijmy, że skala podatkowa (zasady ogólne) jest podstawową formą opodatkowania dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, dostępną dla każdego przedsiębiorcy niezależnie od rodzaju wykonywanej działalności oraz odbiorców sprzedawanych towarów czy świadczonych usług.

Prowadząc działalność gospodarczą opłacamy zaliczki na podatek dochodowy do 20-stego dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu lub kwartale w zależności od częstotliwości rozliczenia. Przedsiębiorcom przysługuje zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku, w sytuacji gdy należna zaliczka lub suma zaliczek od dochodów uzyskanych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych nie przekracza 1 000 zł.

W jaki sposób liczyć zaliczkę na PIT?

Zmiana stawki podatku w trakcie roku spowodowała konieczność wprowadzenia przepisów przejściowych, ponieważ za miesiące od stycznia do września obowiązywała stawka podatku 18%, natomiast za miesiące od października do grudnia stawka 17%. W związku z tymi różnicami na podstawie przepisów przejściowych przedsiębiorcy ustalając wysokość zaliczki na podatek dochodowy powinni stosować wynikową stawki 18% (9 miesięcy) i stawki 17% (3 miesiące), czyli stawkę 17,75% w odniesieniu do dochodów za 2019 rok. Taką stawkę należy przyjąć począwszy od rozliczenia za wrzesień i III kwartał 2019 roku.

W uzasadnieniu do ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw czytamy: „Tak ustalona stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%. W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.”

Podstawę opodatkowania u przedsiębiorców stosujących zasady ogólne stanowi dochód, rozumiany jako różnica przychodów i kosztów ich uzyskania. Zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenia społeczne ujmujemy w kosztach lub odejmujemy od dochodu. Następnie ustalamy podatek zgodnie z poniższą tabelą:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek za 2019 r. wynosi

Do 85.528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
Ponad 85.528 zł 15.181,22 zł + 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Od podatku odejmujemy sumę zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu (7,75% od podstawy) oraz zaliczki na podatek dochodowy zapłacone w poprzednich miesiącach/kwartałach.

Jak zmiana stawki podatkowej wpłynie na kwotę zmniejszającą podatek?

Podatnikom stosującym zasady ogólne jako formę opodatkowania przysługuje kwota wolna od podatku, a jej wysokość uzależniona jest od osiąganych dochodów. Wysokość rocznej kwoty zmniejszającej podatek za 2019 rok w zależności od uzyskanych dochodów przedstawiamy w tabeli:

Dochód

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8 000 zł 1 420 zł
8 001 – 13 000 1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
13 001 – 85 528 zł 548,30 zł
85 529 zł – 127 000 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 001 i więcej

Nie przysługuje

Zeznanie roczne przedsiębiorców za 2019 rok

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorcy stosujący skalę podatkową jako formę opodatkowania składają do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Termin na przekazanie zeznania rocznego PIT za 2019 rok upływa 30 kwietnia 2020 roku.

Przedsiębiorcom niezmiennie przysługuje prawo do odliczania od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych, a od kwoty podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu oraz ewentualnej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej z lat ubiegłych.

Zmiana stawki podatkowej dla osób rozliczających się według skali podatkowej nie wpływa na możliwość rozliczenia w zeznaniu rocznym ulg podatkowych takich jak np.:

  • ulgi prorodzinnej,
  • ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
  • darowizn na: cele kultu religijnego, charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych, charytatywne – organizacji pożytku publicznego oraz darowizn krwi i jej składników,
  • ulgi na internet
  • ulgi rehabilitacyjnej,
  • wydatków na IKZE.

W dalszym ciągu możliwe jest także stosowanie preferencji wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, oczywiście pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach warunków.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.