Limity związane z amortyzacją ŚT - Amortyzacja Jednorazowa

Limity związane z amortyzacją środków trwałych

Mali podatnicy prowadzący działalność gospodarczą to często grupa przedsiębiorców, którzy potrzebują najwięcej ulg podatkowych ze względu na niewielką zdolność inwestycyjną w stosunku do większych podmiotów. Ustawodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom skonstruował kilka zmian w przepisach podatkowych umożliwiających szybsze ujęcie w kosztach firmowych nabywanych składników majątku.

Nowa ulga – jednorazowa amortyzacja wyłącznie nowych środków trwałych

Począwszy od 12 sierpnia 2017r. przedsiębiorcy mogą korzystać z dodatkowej zupełnie nowej formy jednorazowej amortyzacji. Nowa ulga nie jest zamiennikiem albo nową wersją dotychczasowej jednorazowej amortyzacji  a stanowi drugą, zupełnie nową ulgę. Zatem przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji już dwa narzędzia jednorazowej amortyzacji. Ulga ta dotyczy tylko nowych środków trwałych a ponadto:

  • muszą zawierać się w grupach 3,4,5,6,8 klasyfikacji środków trwałych (są to w większości wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia oraz wyposażenie bez jakichkolwiek środków transportu oraz nieruchomości),
  • wartość zakupionego jednego środka trwałego w roku podatkowym musi przekroczyć 10.000zł (netto dla czynnych podatników VAT oraz brutto dla zwolnionych z VAT),
  • w całym roku podatkowym łączna suma zakupionych nowych środków trwałych nie może przekroczyć 100.000zł,
  • w sytuacji zakupu przez podatnika dwóch środków trwałych o łącznej wartości co najmniej 10.000zł, każdy z nich będzie musiało mieć wartość powyżej 3.500zł.

Dodatkowa formuła jednorazowej amortyzacji jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej (oczywiście poza ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową).

Przekroczenie limitu nowej ulgi amortyzacyjnej 100.000zł

Należy także pamiętać, iż jeżeli podatnik nabędzie nowy środek trwałych za kwotę powyżej 100.000zł wówczas pozostają część zamortyzuje w sposób standardowy czyli rozkładając odpisy amortyzacyjne na odpowiednią ilość lat. Postępowanie takie jest obowiązkowe bowiem nie można skorzystać z tego rodzaju amortyzacji a następnie z jednorazowej amortyzacji do kwoty 216.000zł (limit na 2018r.).

Uwaga na zaliczki przy jednorazowej amortyzacji do 100.000zł

Kolejną nowością w ramach jednorazowej amortyzacji będzie uwzględnienie dokonanych przez podatnika zaliczek czy przedpłat na nabycie środka trwałego, dostarczonego w przyszłym okresie w kosztach uzyskania przychodów. Jak pamiętamy aktualnie zaliczki i przedpłaty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. W przypadku jednorazowej amortyzacji ta sytuacja ma ulec zmianie. Rozwiązanie to będzie pozwalało na szybsze ujęcie w kosztach firmy wpłaconej zaliczki na przyszłą dostawę środka trwałego. Wpłacona zaliczka także liczy się do limitu jednorazowej amortyzacji w kwocie 100.000zł.

Limit dotychczasowej odmiany amortyzacji jednorazowej do na 2018r.

Poza nową powyżej opisaną odmianą amortyzacji jednorazowej mali podatnicy czyli ci, którzy nie przekroczą w 2017r. obrotów w wysokości 5.176.000 zł (licząc od początku roku do miesiąca, w którym kwota ta została przekroczona albo do końca roku jeśli nie została przekroczona) będą mogli na dotychczasowych zasadach skorzystać ze znanej już odmiany amortyzacji jednorazowej.

Limit ten może jeszcze zostać podwyższony jednak na chwilę obecną zmiany te nie są jeszcze zatwierdzone.

Do zakresu środków trwałych objętych tą metodą amortyzacji zalicza się także środki transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych) co odróżnią ją od ww. nowej ulgi.

W przypadku tego rodzaju jednorazowej amortyzacji łączna wartość nabytych środków trwałych w 2018r. i zamortyzowanych jednorazowo nie może przekroczyć 216.000zł (netto dla czynnych podatników VAT oraz brutto dla zwolnionych z VAT).

Zmiana kwoty początkowej rozpoczęcia amortyzacji do 5.000zł

Ustawodawca mając na względzie wprowadzenie szeregu korzystnych zmian dla przedsiębiorców uwzględnił także zmianę wysokości kwoty początkowej nabytego środka trwałego od której należy dokonywać obowiązkowo miesięcznych odpisów amortyzacji (jeżeli oczywiście podatnik nie skorzysta z jednorazowej amortyzacji albo nie posiada uprawnień do skorzystania z niej).

Od 2018r. zmianie ulec ma próg rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych. Aktualnie ten próg wynosi 3.500zł. W przyszłym roku ten próg będzie wyższy i wynosił 5.000zł. Zmiana ta spowoduje, że podatnik, który będzie chciał nabyć np. maszynę czy aparat czy może komputer o wartości maksymalnie 5.000zł (netto dla czynnych podatników VAT oraz brutto dla zwolnionych z VAT) będzie mógł ująć całą tę wartość w kosztach uzyskania przychodów.

Nowa kwota progu 5.000zł będzie dotyczyć także zakupów dotyczących wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższa zmiana obejmie również ulepszenie w środkach trwałych. Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, modernizacje, rekonstrukcję oraz adaptację środków trwałych. Ulepszenie ma na celu podwyższenie wartości użytkowej ulepszanego środka trwałego albo dodanie do niego nowych cech użytkowych, uprzednio w nim niewystępujących. Nie należy mylić z ulepszeniem czynności remontowych, które to można od razy ująć w kosztach firmowych.

W aktualnym stanie prawnym w sytuacji, gdy wartość ulepszenia środka trwałego w roku podatkowym przekroczy kwotę 3.500zł (netto dla czynnych podatników VAT oraz brutto dla zwolnionych z VAT). Wówczas podatnik ma obowiązek doliczyć wartość ulepszenia do wartości początkowej ulepszanego środka trwałego i rozpocząć dokonywanie większych odpisów amortyzacyjnych.

Objęcie wyższym progiem także ulepszenia środka trwałego spowoduje, że wartość ulepszenia do kwoty 5.000zł w skali roku będzie można od razu zaliczyć do kosztów firmowych.

Ponadto nowy próg rozpoczęcia amortyzacji będzie dotyczyć także inwestycji w obcych środkach trwałych a więc np. inwestycji dokonanych w wynajmowanym lokalu przez najemcę.

Przykładowo najemca zakupił markizy o wartości 5.000zł do wynajmowanego lokalu. W nowym stanie prawnym będzie mógł ująć ten wydatek od razu w kosztach firmy. W aktualnym stanie prawnym musiałby rozpocząć amortyzację rozkładającą koszty firmy na lata.

***
Moduł Środki Trwałe w 360 Księgowość

Dowiedz się, jak dodawać środki trwałe i obliczyć amortyzację w programie do księgowości 360 Księgowość.

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

  • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
  • Testuj w nieograniczonym czasie
  • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
  • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
  • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.