Zmiana formy opodatkowania – zasady postępowania

Zmiana formy opodatkowania – zasady postępowania

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają możliwość dobrowolnej zmiany formy opodatkowania na początku nowego roku, którego będzie dotyczyć nowa forma. W związku ze zmianą przepisów powstało kilka kwestii usprawniających daną zmianę.

Jaką formę można wybrać

Spośród dostępnych form opodatkowania najmniejsi podatnicy czyli ci, których obowiązuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. mali podatnicy mogą wybrać:

 • kartę podatkową,
 • ryczał ewidencjonowany,
 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy.

Kim jest mały podatnik

Mały podatnik to osoba prowadząca działalność gospodarczą, której przychód w skali roku nie przekroczy
w 2018r. kwoty 5.176.000,00zł (kwota ta obejmuje także podatek VAT w przypadku czynnych podatników VAT).

Ponadto jeżeli podatnik na koniec 2017r. przekroczy powyższą kwotę limitu, wówczas od 2018r. nie będzie mógł skorzystać z:

 • możliwości stosowania ryczałtu albo karty podatkowej,
 • uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy w przypadku stosowania zasad ogólnych albo podatku liniowego,
 • amortyzacji jednorazowej (w 2018r. do kwoty 216.000zł) oraz amortyzacji jednorazowej fabrycznie nowych środków trwałych (w 2018r. do kwoty 100.000zł).

Inaczej wygląda sytuacja, w której w trakcie roku przedsiębiorca traci status małego podatnika. W tym przypadku pomimo przekroczenia powyższego limitu wszelkie korzyści podatkowe wynikające ze statusu małego podatnika (dotyczy tylko podatku dochodowego od osób fizycznych) obowiązują do końca roku a ich utracenie skutkuje od 1 stycznia roku następnego.

Przede wszystkim nieprzekraczalny termin

Podatnik, który do tej pory stosował: kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne czy podatek liniowy w przypadku chęci zmiany dotychczas stosowanej formy opodatkowania jest zobligowany w kolejnym roku, w którym ma obowiązywać nowa forma opodatkowania złożyć wniosek o jej zmianę w terminie do 20 stycznia danego roku.

Przykład:

Pan Janek prowadzi od 4 lat serwis klimatyzacji opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. W związku ze wzrostem inwestycji i poziomu kosztów zdecydował o dokonaniu zmiany na rok 2018 formy opodatkowania na zasady ogólne. W tym celu Pan Janek musi złożyć wniosek o zmianę:

 • formy opodatkowania na zasady ogólne,
 • formy prowadzonej ewidencji na podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).

Warto w tym przykładzie zauważyć, że w przypadku zmiany formy opodatkowania z karty podatkowej albo z ryczałtu na:

 • zasady ogólne albo
 • podatek liniowy

– podatnik jest zobowiązany do zaznaczenia także zmiany formy prowadzonej ewidencji.

Ta sama sytuacja miałaby miejsce, gdyby podatnik z zasad ogólnych albo podatku liniowego powracał do ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej.

Sposób zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania

Podatnik, który zamierza zmienić formę opodatkowania może postąpić dwojako:

 • złożyć za pomocą internetowego wniosku CEIDG – aktualizację w postaci zaznaczenia nowej formy opodatkowania,
 • złożyć odrębne pismo, w którym podatnik zawiadamia właściwy urząd skarbowy o zmianie na nowy rok formy opodatkowania,

Należy dodać, że jeżeli przy okazji zmiany opodatkowania nastąpiła zmiana formy prowadzonej ewidencji na podatkową księgę przychodów i rozchodów, wówczas podatnik jest zobligowany:

 • od razu w aktualizowanym wniosku CEiDG zaznaczyć nową formę prowadzonej ewidencji,

Gdzie złożyć zawiadomienia

Podatnicy, którzy do zawiadomienia o swojej zmianie stosują wyłącznie elektroniczny formularz CEIDG czyli aktualizują zmianę formy opodatkowania jak i formy prowadzonej ewidencji, wysyłka elektroniczna zostaje automatycznie przekazana do systemu Ministerstwa Finansów a podatnik może udać się do każdego urzędu gminy czy urzędu miasta w celu potwierdzenia zaktualizowanych zmian.

Jeżeli jednak podatnik będzie chciał sporządzić pismo w formie papierowej o zmianie formy opodatkowania i zmianie formy prowadzonej ewidencji, wówczas musi je skierować do właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania podatnika.

Jeszcze o zawiadomieniach

Podatnicy, którzy powierzyli prowadzenie swoich ksiąg dla biura rachunkowego, są zobowiązani w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z danym biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Powyższego zawiadomienia podatnik może dokonać również elektronicznie aktualizując formularz CEIDG.

W formie elektronicznej aktualizacji CEIDG mogą być jeszcze złożone zawiadomienia dotyczące:

 • wniosku podatnika kontynuującego działalność o zmianę dotychczasowej formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa),
 • wniosku podatnika kontynuującego działalność o zmianę dotychczasowej formy opodatkowania na podatek liniowy,
 • wniosku o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym,
 • wniosku o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej albo kwartalnej,
 • wniosku o rezygnacji wyboru sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej albo kwartalnej

Wybór formy opodatkowania

Dokonując wyboru lub zmiany formy opodatkowania należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • wybrana do 20 stycznia nowego roku forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok kalendarzowy (z pewnymi wyjątkami opisanymi w innych publikacjach na naszym blogu),
 • można ją zmienić w kolejnym roku do 20 stycznia (oprócz wyjątków),
 • wybrana forma opodatkowania dotyczy przychodów tylko z jednego źródła a więc z działalności gospodarczej.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.