Zeznanie roczne PIT złożone przez podatnika po terminie

Zeznanie roczne PIT złożone przez podatnika po terminie

Każdy podatnik, który osiąga dochody w Polsce, ale też jednocześnie za granicą, jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego zeznania rocznego, rozliczającego poprzedni rok podatkowy. W niektórych przypadkach obowiązek ten jest ułatwiony w związku z wdrożeniem nowej usługi twój e-PIT. W pozostałych przypadkach niezbędne jest samodzielne złożenie zeznania, ponieważ fiskus nie widzi części dochodów podatnika (dochody zagraniczne, z działalności) a także nie wie o wszystkich ulgach podatkowych, do których podatnik ma prawo. Co jednak w sytuacji, gdy podatnik w ogóle nie złożył zeznania rocznego?

Terminy złożenia zeznań rocznych za 2018r.

W 2019r. ostateczne terminy, przed upłynięciem których podatnik miał obowiązek do złożenia zeznania rocznego za 2018r. są następujące:

 • PIT-16A -> do 31 stycznia 2019r. -> roczne rozliczenie karty podatkowej,
 • PIT-28 -> do 31 stycznia 2019r. -> roczne rozliczenie podatników na ryczałcie,
 • PIT-19A -> do 31 stycznia 2019r. -> roczne rozliczenie składki zdrowotnej od dochodów osób duchownych,
 • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 -> do 30 kwietnia 2019r. -> roczne rozliczenie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne opodatkowanych skalą podatkową, podatkiem liniowym oraz pozostałe, w stosunku do których płatnik nie odprowadza podatku.

Co podatnik to inny przypadek spóźnienia

Podatnicy mieli możliwość złożyć zeznania PIT-37 oraz PIT-38 w usłudze twój e-PIT, a pozostałe zeznania (w tym również PIT-37 i PIT-38) także elektroniczne systemy (programy komputerowe) przekazujące właściwe zeznania roczne do urzędu skarbowego albo za pomocą przesyłki pocztowej poleconej bądź też osobiście.

Część podatników z różnych przyczyn nie złożyło w ogóle zeznań rocznych. Inni podatnicy, którzy wysyłali zeznanie roczne listem poleconym, przekazali je np. bez podpisu skutkiem, czego status danego zeznania rocznego będzie taki sam jak brak jego złożenia.

Warto w tym miejscu podkreślić, że niewątpliwą zaletą elektronicznej przesyłki zeznania jest to, że podatnik nie może wysłać skutecznie zeznania bez podpisania jego podpisem elektronicznym czy profilem zaufanym.

Zdarzają się też i tacy podatnicy, którzy mieli obowiązek złożyć dwa lub więcej zeznań z uwagi na osiągnie przychodów pochodzących z różnych źródeł. Natomiast złożyli oni tylko część wymaganych zeznań.

Wszyscy powyżsi podatnicy będą teraz musieli złożyć zeznanie roczne ale już po terminie.

Usługa twój e-PIT nie zawsze ochroni podatnika przed niezłożeniem zeznania rocznego

Pierwszy raz w 2019r. a dokładnie od 15 lutego udostępnione zostały zeznania roczne osób nieprowadzących działalność gospodarczą w systemie Ministerstwa Finansów. W usłudze twój e-PIT udostępnione przez fiskusa zostały zeznania roczne PIT-37 oraz PIT-38.

Podatnik w związku z wystąpieniem po raz pierwszy udostępnionego przez organ podatkowy zeznania miał do wyboru:

 • zaakceptować zeznanie bez zmian,
 • dokonać zmian i zaakceptować zeznanie,
 • odrzucić zeznanie oraz wypełnić i wysłać go samodzielnie,
 • nic nie robić, wówczas system automatycznie jako złożone zaakceptował przygotowane przez urząd zeznanie z dniem 30 kwietnia 2019r.

W odniesieniu do usługi twój e-PIT należy jednak brać pod uwagę bardzo ważną podstawową kwestię. Jest to pierwszy rok działania systemu i w przygotowanych zeznaniach mogą pojawić się błędy.

Ponadto mogły wystąpić też takie sytuacje, w których podatnik odrzucił zeznanie i jednocześnie nie złożył samodzielnie prawidłowego.

Innym przypadkiem niezłożenia zeznania mogło być przekonanie podatnika, że urząd przygotował i zaakceptował z dniem 30 kwietnia 2019r. udostępnione zeznanie roczne, podczas gdy urząd nie dysponował żadnymi danymi i po prostu żadnego zeznania nie stworzył.

Zatem także przy korzystaniu z usługi twój e-PIT mogą wystąpić przypadki, w których zeznanie roczne nie zostało przekazane do urzędu skarbowego. Co wtedy?

Niezłożenie zeznania rocznego, czyli jakie konsekwencje mogą grozić podatnikowi

Zgodnie z art. art. 54. § 1 ustawy kodeks karny skarbowy zwanej dalej ustawą o KKS podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca powyższego czynu podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Gdy natomiast kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca powyższego czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Ponadto w myśl art. 56 ustawy o KKS, jeżeli podatnik składając deklarację lub oświadczenie do organu podatkowego (bądź innego uprawnionego urzędu) podaje nieprawdę, zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża na uszczuplenie w podatku Skarb Państwa podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca powyższego czynu podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych a jeżeli kwota uszczuplonego podatku nie przekroczy ustawowego progu, sprawca powyższego czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Należy podkreślić, że karze za wykroczenie skarbowe będzie podlegał również podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie złoży w terminie organowi podatkowemu deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedziały kwot kar i grzywien za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

W art. 23 ustawy o KKS znajdują się zapisy mówiące o tym, że z tytułu popełnienia przestępstwa skarbowego mogą być nałożone kary według stawki dziennej od 75 zł do nawet 30.000zł.

Z kolei kara grzywny została określona w przedziale od 750zł do 21,6 mln zł. Jeżeli natomiast kara grzywny jest nakładana w drodze wyroku sądowego to może ona przybrać maksymalnie kwotę 6 mln zł.

Ponadto, gdy jest mowa o wykroczeniu skarbowym to w myśl art. 48 ustawy o KKS minimalna kara grzywny może wynieść w przedziale od 225zł do nawet 45.000 zł.

A jeśli grzywna jest nałożona w formie mandatu karnego, wówczas maksymalna jej kwota może wynieść nie więcej niż 4.500zł.

Sąd natomiast wydając nakaz zapłaty w związku z ogłoszonym wyrokiem może nanieść na podatnika karę grzywny w wysokości maksymalnie do 22.500zł.

Jak złożyć zeznanie roczne po terminie?

Podatnik pomimo niezłożenia rocznego zeznania może jeszcze naprawić swój błąd i uniknąć jakiejkolwiek kary.

Z pomocą podatnikowi w tej sytuacji przychodzi instytucja czynnego żalu. Dzięki niej podatnik, który nie przekazał w terminie swojego zeznania rocznego do właściwego urzędu skarbowego jeżeli:

 • skutecznie doręczy zawiadomienie do właściwego urzędu skarbowego, czyli wyśle pismo informujące urząd skarbowy o niezłożeniu zeznania rocznego, o wszystkich osobach, które przyczyniły się do niezłożenia zeznania oraz o okolicznościach będących przyczyną takiego stanu rzeczy,
 • przekaże wraz z zawiadomieniem do urzędu skarbowego zaległe zeznanie roczne,
 • zapłaci zaległość podatkową wraz z odsetkami, (jeżeli wystąpią)

– może uniknąć kary grzywny jak i odpowiedzialności karno-skarbowej.

Nie zawsze czynny żal uratuje podatnika

Końcowo należy zaznaczyć, że czynny żal nie będzie skuteczny, jeżeli podatnik złoży go w sytuacji, w której organ podatkowy posiada już udokumentowane dowody świadczące o popełnieniu przez podatnika wykroczenia skarbowego.

Drugą przesłanką będzie okoliczność, w której organ podatkowy przed nadejściem czynnego żalu rozpoczął już w tej sprawie postępowanie podatkowe czy też kontrolne.

Czynny żal okaże się również nieskuteczny, jeżeli w związku z popełnionym przez podatnika wykroczeniem organ podatkowy uruchomi przed przyjściem czynnego żalu wraz zeznaniem rocznym procedurę ujawnienia wykroczenia skarbowego.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.