Zasady zwrotu podatku VAT u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

Zasady zwrotu podatku VAT u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz będący jednocześnie podatnikami VAT mogą w określonych przypadkach ubiegać się o zwrot podatku VAT. Zwrot ten to nie tylko możliwość pozyskania środków pieniężnych lecz także konieczność dopełnienia pewnych obowiązków, jakie przedsiębiorca jest zobowiązany wypełnić aby w ogóle móc ubiegać się o dany zwrot.

Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot podatku VAT

Czynny podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą może złożyć wniosek (czyli wykazać kwotę do zwrotu w deklaracji VAT w komórce z odpowiednim terminem) o zwrot podatku VAT za miesiąc lub kwartał (w przypadku rozliczenia kwartalnego), w którym VAT odliczony od zakupów jest większy niż VAT należny, wynikający z faktur sprzedaży. Tak więc w stosunku do tej nadwyżki podatnik może ubiegać się albo o zwrot albo o przeniesienie do następnego okresu rozliczeniowego (następnego miesiąca lub kwartału).

Oprócz powyższego należy zaznaczyć, iż podatnik ma możliwość:

 • ubiegać się o zwrot całej kwoty nadwyżki VAT,
 • ubiegać się o zwrot części nadwyżki a resztę kwoty przenieść do odliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym

Oczywiście podatnik ma także prawo ubiegać się o zwrot VAT w stosunku do kwoty nadwyżki VAT z poprzedniego miesiąca (lub poprzednich okresów) czyli kwoty nadwyżki VAT, która wystąpiła np. w miesiącu 07/2018r. a została przeniesiona do miesiąca 08/2018r. (kwota z przeniesienia). Należy przy tym pamiętać, iż w niektórych przypadkach istotne będzie czy wystąpiła w okresie 08/2018r. sprzedaż czy też nie ale o tym będzie mowa w dalszej części publikacji.

3 terminy zwrotu podatku VAT

Podstawową zasadą zwrotu podatku VAT jest to, że termin na jego zwrot należy liczyć od dnia następnego po dniu złożenia deklaracji VAT (która stanowi jednocześnie podstawowy wniosek o zwrot VAT). Ustawodawca przewiduje 3 terminy zwrotu podatku VAT tj.:

 • 25 dni – termin przyspieszony,
 • 60 dni – termin standardowy,
 • 180 dni – termin wydłużony.

25-dniowy, przyspieszony termin zwrotu podatku VAT

Czynny podatnik VAT może ubiegać się o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia następnego po dniu złożenia deklaracji VAT w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • ujęta kwota do zwrotu w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy (bez uwzględnienia kwoty z przeniesienia z poprzednich deklaracji VAT) wynika z:
 1. faktur zakupu, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego, który został wskazany w CEIDG,
 2. faktur, innych niż zapłacone przelewem bankowym (zapłacone gotówką) o łącznej kwocie za pojedynczą fakturę nie większej niż 15.000 zł,
 3. zapłaconych przez podatnika zobowiązań wynikających z dokumentów czy decyzji celnych, deklaracji importowej,
 4. importu towarów rozliczanego metodą uproszczoną, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji VAT została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • kwota podatku VAT z przeniesienia (czyli z poprzednich deklaracji VAT) i wykazana w deklaracji VAT za okres zwrotu nie przekracza 3.000 zł,
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę wszystkich faktur zakupu za okres zwrotu (potwierdzenie te dokumentują także zapłatę podatku VAT z faktur zakupu),
 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
 1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

60-dniowy, standardowy termin zwrotu podatku VAT

Podstawowy 60-dniowy termin zwrotu podatku VAT może wybrać czynny podatnik prawie w każdej sytuacji a sam zwrot nastąpi na rachunek bankowy prowadzony w Polsce (zgłoszony w CEIDG) w terminie 60 dni od dnia następnego po dniu złożenia deklaracji VAT (stanowiącej jednocześnie wniosek o zwrot VAT).

Należy jednak zaznaczyć, iż termin 60-dniowy może zostać wydłużony jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, iż wniosek o zwrot VAT dodatkowego zweryfikowania. W tym wypadku termin ulega przedłużeniu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach:

 • czynności sprawdzających,
 • kontroli podatkowej,
 • kontroli celno-skarbowej,
 • lub postępowania podatkowego.

Jeżeli jednak powyższa weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, wówczas urząd skarbowy wypłaci podatnikowi zwrot podatku VAT wraz z odsetkami.

Standardowy termin zwrotu podatku VAT mogą wybrać także podatnicy, którzy prowadzą tylko sprzedaż za granicą lub prowadzą sprzedaż za granicą i jednocześnie w okresie zwrotu VAT nie dokonywali sprzedaży krajowej.

Wybierając 60-dniowy termin zwrotu podatnik nie ma ograniczeń np. jeśli chodzi o kwotę VAT z przeniesienia. Może zatem ubiegać się o zwrot całego podatku VAT, który stanowi podatek VAT naliczony w danej deklaracji VAT (łączna kwota podatku VAT naliczonego wynikająca z punktu D deklaracji VAT).

180-dniowy, wydłużony termin zwrotu podatku VAT

Przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami VAT, którzy za miesiąc lub kwartał za który ubiegają się o zwrot VAT, nie dokonali żadnej sprzedaży (krajowej lub zagranicznej) a tylko zakupy, wówczas także mogą ubiegać się zwrot VAT. Dodatkowo w tym przypadku podatnicy muszą dołączyć do deklaracji VAT wniosek o zwrot VAT-ZZ a sam zwrot podatku VAT otrzymają w terminie 180 dni od dnia następnego po dniu złożenia powyższych dokumentów. Wybierając najdłuższy termin zwrotu podatnik tak jak przy 60-dniowym nie ma ograniczeń np. jeśli chodzi o kwotę VAT z przeniesienia. Może zatem ubiegać się o zwrot całego podatku VAT, który stanowi podatek VAT naliczony w danej deklaracji VAT (łączna kwota podatku VAT naliczonego wynikająca z punktu D deklaracji VAT).

Podatnik, który nie dokonał sprzedaży krajowej i zagranicznej w danym okresie również może skrócić ten okres do 60 dni ale będzie to się wiązać z ustanowieniem zabezpieczenia (np. w banku) i przedłożeniem go do urzędu skarbowego.

Dodatkowe zasady zwrotu podatku VAT

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego uzna za stosowane przedłużenie 60-dniowego terminu zwrotu podatku VAT, podatnik może nadal otrzymać zwrot VAT w podstawowym 60-dniowym terminie ale będzie zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie zwrotu VAT. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem podatnik złożył na 13 dni przed upływem terminu (60-dniowego), lub później, urząd skarbowy dokona zwrotu w ciągu 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie majątkowe może mieć postać:

 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
 • poręczenia banku,
 • weksla z poręczeniem wekslowym banku,
 • czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
 • papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
 • weksla, jeżeli wysokość zwrotu jest nie większa niż 1.000 euro.

Weryfikacja przez urząd skarbowy zasadności zwrotu podatku VAT może obejmować:

 • sprawdzenie rozliczenia podatnika,
 • rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika,
 • sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Naczelnik urzędu skarbowego może także wydłużyć zwrot VAT (tyczy się to wszystkich 3 terminów) na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.