Zasady opodatkowania poprzez procedurę VAT MARŻY

Zasady opodatkowania poprzez procedurę VAT MARŻY

Możliwość opodatkowania sprzedaży towarów za pomocą VAT-MARŻY jest zawsze dużo bardziej opłacalne niż standardowo doliczając stawkę VAT do ceny sprzedaży ponieważ opodatkowaniu podlega sama marża (po odliczeniu podatku VAT) a nie cała wartość netto sprzedanych towarów. Warto więc zapoznać się z podstawowymi cechami tej możliwości opodatkowania sprzedaży.

Co to znaczy VAT-MARŻA

VAT-MARŻA jest to procedura opodatkowania podatkiem VAT wyłącznie sprzedaży określonych towarów oraz usług w czasie prowadzenia działalności gospodarczej.

Towary, których sprzedaż może podlegać VAT-MARŻY

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik dokona nabycia niektórych typów towarów na poczet prowadzonej działalności gospodarczej celem dalszej ich odsprzedaży, wówczas podstawa opodatkowania VAT będzie stanowić różnicę pomiędzy:

 • ceną nabycia (zakupu),
 • ceną sprzedaży,

– a uzyskaną różnicę (stanowiącą marżę brutto) podatnik pomniejsza jeszcze o kwotę podatku VAT obliczoną w dół.

 Zaznaczyć przy tym należy, że przy sprzedaży towarów za pomocą VAT-MARŻA nie występuje podatek VAT (nie dolicza się go do ceny sprzedaży).Zaczyna on natomiast funkcjonować gdy podatnik obliczy marżę ze sprzedaży (która nazywa się marżą brutto) a następnie podzieli ją przez odpowiednią stawkę podatku VAT przypadającą na towar używany (poniżej przedstawiono to w przykładzie).

Wymienione wyżej niektóre typy towarów to:

 • dzieła sztuki,
 • przedmioty kolekcjonerskie,
 • antyki,
 • towary używane.

Dodać przy tym należy, że towarami używanymi nie będą:

 • dzieła sztuki,
 • przedmioty kolekcjonerskie,
 • antyki,
 • metale i kamienie szlachetne.

Dodatkowo należy wspomnieć, iż sprzedaż usług turystycznych także może podlegać opodatkowaniu VAT-MARŻA.

Przykład:

Podatnik zajmuje się sprzedażą używanego sprzętu audio. W miesiącu 09/2018r. zakupił 4 wzmacniacze po cenie 3.200 zł. Podatnik ma już klienta na wszystkie cztery towary a cenę za wszystkie ustalił na poziomie 5.000 zł.

 • w pierwszej kolejności podatnik ustala marżę ze sprzedaży -> 5.000 zł – 3.200 zł = 1.800 zł. Kwota 1.800 zł stanowi marżę brutto.
 • następnie marżę brutto podatnik dzieli przez odpowiednią stawkę VAT (dla danego rodzaju towarów używanych) i uzyskuje marżę netto. –> 1.800 zł / 1,23 = 1.463,42 zł
 • na koniec pozostało już tylko odjąć marżę brutto od marży netto i różnica będzie stanowić należny podatek VAT od danej sprzedaży -> 800 zł – 1.463,42 zł = 336,58 zł.

Dzieła sztuki

Ustawodawca poprzez dzieła sztuki określa:

 • obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę,
 • oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, w całości wykonane przez artystę z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych,
 • oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, wykonane w całości przez artystę,
 • gobeliny oraz tkaniny ścienne wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
 • fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach.

Ponadto za dzieła sztuki nie uważa się planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań

Przedmioty kolekcjonerskie

Za przedmioty kolekcjonerskie ustawodawca uważa:

 • znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze,
 • kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej w tym także monety, banknoty.

Antyki

W art. 120 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zasygnalizowano, że przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy towary używane których wiek przekracza 100 lat.

Towary używane

W ustawie o VAT towary używane określane są jako ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie (a więc wszelkie nowe dobra materialne są wykluczone). Towary używane nie stanowią antyków, dzieł sztuki oraz przedmiotów kolekcjonerskich ani też innych metali szlachetnych czy też kamieni szlachetnych.

Od których podmiotów podatnik może nabyć towar aby następnie sprzedaż go na podstawie VAT-MARŻY

Sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków za pomocą VAT-MARŻY będzie możliwe jeżeli podatnik nabył je od:

 • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem lub niebędącej podatnikiem VAT,
 • podatników zwolnionych podmiotowo z VAT oraz czynnych podatników, jeżeli nabyte towary korzystały ze zwolniona z VAT,
 • podatników sprzedających towary na podstawie VAT-MARŻY,
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli sprzedaż tych towarów była zwolniona z powodu podmiotowego zwolnienia z VAT albo przedmiotowego zwolnienia z VAT,
 • podatników zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy sprzedali dany towar według procedury VAT-MARŻA a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zasady sprzedaży VAT-MARŻA

Upraszczając kwestie zasad sprzedaży za pomocą procedury VAT-MARŻA można wyszczególnić kilka podstawowych zasad:

 • obliczenie VAT-MARŻY dotyczy wyłącznie sprzedawców,
 • stawka VAT dla sprzedaży dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, towarów używanych wynosi 23%,
 • wyjątkiem od powyższej reguły jest natomiast import dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków gdzie stawka VAT wynosi 8% ,
 • podstawa opodatkowania to marża brutto, która jest różnicą pomiędzy ceną nabycia towaru a ceną jego sprzedaży,
 • marża brutto zawiera w sobie podatek VAT, który należy obliczyć a następnie go odjąć od marży brutto w rezultacie czego podatnik otrzyma marżę netto,
 • sprzedaż za pomocą VAT-MARŻA może być także zastosowana dla dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika albo dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców oraz od podatników VAT jeżeli ich zakup nastąpił według stawki VAT 8%,
 • sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich czy antyków może być także prowadzona na zasadach ogólnych a także jednocześnie z zastosowaniem VAT-MARŻY i zasad ogólnych.

 Dokumentowanie sprzedaży VAT-MARŻA

Podatnik prowadzący działalność sprzedając towary na podstawie procedury VAT-MARŻA jest zobowiązany do wystawienia faktury sprzedaży, bez wpisywania stawki VAT czy kwoty podatku VAT. Na fakturze występuje łączna wartość sprzedaży brutto towarów bez podatku VAT.

Natomiast obligatoryjną adnotacją na fakturze sprzedaży w przypadku sprzedaży za pomocą procedury VAT-MARŻA jest:

 • „procedura marży – towary używane” jeżeli podatnik wystawia fakturę na sprzedaż towarów używanych,
 • „procedura marży – dzieła sztuki” jeżeli podatnik wystawia fakturę na sprzedaż dzieł sztuki,
 • „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki” jeżeli podatnik wystawia fakturę na sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich albo antyków,
 • „procedura marży dla biur podróży” jeżeli podatnik wystawia fakturę na sprzedaż usług turystycznych.

Oprócz jednego z powyższych adnotacji właściwych dla rodzaju sprzedawanego towaru lub usług faktura dokumentująca sprzedaż poprzez VAT-MARŻA powinna również zawierać:

 • imię i nazwisko sprzedawcy i nabywcy
 • adres siedziby firmy sprzedającego i kupującego,
 • numer NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • datę wystawienia faktury,
 • datę sprzedaży,
 • numer faktury,
 • nazwa towaru lub usługi,
 • jednostki miary i ilość sprzedanych towarów
 • rodzaj świadczonych usług jeśli podatnik sprzedaje usługi turystyczne,
 • kwota należności do zapłaty ogółem.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.