Zaliczki na podatek dochodowy w skali podatkowej i podatku liniowym

Zaliczki na podatek dochodowy w skali podatkowej i podatku liniowym

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, opodatkowani podatkiem liniowym albo zasadami ogólnymi mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy według trzech sposobów. Jednak aby skorzystać z każdej z trzech możliwości należy spełnić kilka warunków.

Zaliczki na podatek dochodowy w skali podatkowej i podatku liniowym

Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może opłacać zaliczki na podatek dochodowy:

 • miesięczne,
 • kwartalne,
 • uproszczone.

Kiedy można wybrać lub zmienić metodę opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy, którzy chcą wybrać lub zmienić formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą dokonać aktualizacji formularza CEIDG (drogą elektroniczną na stronie http://ceidg.gov.pl/) albo złożyć pisemne zawiadomienie o wyborze wybranej metody uiszczania zaliczek:

 • jeżeli w zeszłym roku prowadzili już działalność i nadal ją kontynuują, wówczas mogą tego dokonać nie później niż do 20 lutego roku, w którym ma obowiązywać nowa, wybrana metoda opłacania zaliczek,
 • jeśli otwierają w danym roku działalność, to mogą o tym zdecydować nie później niż:

– w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności albo

– wyjątkowo w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Oczywiście w przypadku miesięcznego opłacania zaliczek każdy podatnik może wybrać tę formę. Inaczej wygląda sytuacja jeżeli podatnik zdecyduje się na wybór zaliczek opłacanych za kwartał albo w sposób uproszczony.

Wybrana metoda opłacania zaliczek jest ważna do końca roku i w latach kolejnych, chyba, że podatnik złoży w kolejnym roku lub latach (do 20 lutego roku, w którym ma nastąpić zmiana) zawiadomienie lub aktualizację CEIDG o rezygnacji ze stosowania kwartalnego lub uproszczonego sposobu opłacania zaliczek. Nie występuje natomiast zjawisko rezygnacji z miesięcznego opłacania zaliczek na podatek dochodowy bowiem traktowane jest to jako zmiana lub przejście na metodę kwartalną lub uproszczoną. Zatem podatnik nie musi co roku zawiadamiać urząd skarbowy o wyborze konkretnej formy opłacania zaliczek jeżeli chce na kolejny rok pozostawić tę samą metodą opłacania zaliczek.

Zaliczki miesięczne

Ten rodzaj zaliczki opłacanej co miesiąc (jeżeli rozliczeniu miesiąca wystąpi) jest możliwy do wybrania przez każdego podatnika prowadzącego PKPiR i opodatkowanego zasadami ogólnymi czy podatkiem liniowym.

Zaliczki kwartalne

Zaliczkę na podatek dochodowy płaconą za kwartał czyli do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale może wybrać podatnik, który:

 • rozpoczął w danym roku działalność gospodarczą oraz
 • jest małym podatnikiem.

Małym podatnikiem w 2018r. jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, u której łączne przychody za poprzedni rok podatkowy (2017) wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyły 5.176.000 zł. Za przychody brane do limitu podatni winien uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży z działalności gospodarczej, także te zwolnione z podatku. Natomiast przychody jakie podatnik powinien wyłączyć w czasie przyrównania ich do limitu to dotacje, odszkodowania, odsetki bankowe, refundacje kosztów, inne.

Zaliczki uproszczone

Ostatnią, trzecią możliwą metodą opłacania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności podatków na podatku liniowym lub zasadach ogólnych jest metoda uproszczona. Zaliczki w tej metodzie opłacane są wyłącznie za okresy miesięczne i nie ma innej opcji co do okresów ich opłacania (np. kwartalne zaliczki uproszczone). Jednakże nie wszyscy mogą wybrać tę metodę bowiem wykluczeni na gruncie przepisów z tej metody są:

 • podatnicy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą,
 • podatnicy, którzy otworzyli działalność w poprzednim roku,
 • podatnicy, którzy otworzyli działalność dwa lata temu a w roku poprzednim wykazali w zeznaniu rocznym stratę podatkową albo dochód mniejszy lub równy kwocie 3089zł,
 • podatnicy, którzy otworzyli działalność trzy lata temu albo więcej lat temu jednakże w zeznaniach rocznych za dwa ostatnie lata wykazali stratę podatkową albo dochód mniejszy lub równy kwocie 3089zł.

Zaliczki uproszczone stanowią odmienną metodę ustalania wysokości w stosunku do zaliczek miesięcznych czy kwartalnych. Przy zaliczkach miesięcznych i kwartalnych zmianie ulega jedynie okres opłacania. W przypadku zaliczek uproszczonych ustalenie ich wysokości zależy od wysokości dochodu w roku poprzednim albo dwa lata wcześniej. Kwota zaliczki uproszczonej jest stała przez cały rok. Wysokość miesięczna zaliczki uproszczonej to 1/12 podatku obliczonego od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym za ubiegły rok (albo dwa lata wcześniej). Od tak ustalonej zaliczki podatnik będzie miał prawo odliczyć obniżoną składkę zdrowotną.

Podatnik wybierający uproszczoną formę opłacania zaliczki musi pamiętać o tym, że nawet gdy będzie w danym roku ponosił stratę to i tak do końca roku kalendarzowego będzie musiał opłacać miesięczne zaliczki uproszczone. Należy także dodać, iż przy metodzie uproszczonej podatnik nie będzie mógł odliczyć składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu. Po nowym roku do 20 lutego będzie mógł zmienić formę opłacania zaliczek jeżeli stwierdzi zasadność zmiany.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.