Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy – PIT-36

Podatnik decydujący się na wybór skali podatkowej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej powinien znać sposób na ustalenie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku. Praktyczna wiedza pozwoli mu zweryfikować czy w ogóle wystąpi zaliczka a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Krok 1. Obliczenie dochodu

Pierwszą i podstawową kwestią w obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy jest ustalenie kategorii dochodu. W przykładzie skupiono się na obliczenie zaliczki za 02/2018r. dlatego w tym celu niezbędne będzie pobranie danych za okres 01 i 02/2018r.

PRZYCHODY – KOSZTY = DOCHÓD

Przykładowo jeżeli obliczamy zaliczkę za 02/2018r. musimy ustalić dochód biorąc:

 • przychody (suma kolumny 9 PKPiR narastająco za 02/2018r.) łącznie za okres od 01 do 02/2018r.a więc sumę przychodów 01 i 02/2018r.
 • koszty (suma kolumny 14 PKPiR narastająco za 02/2018r.)łącznie za okres od 01 do 02/2018r.a więc sumę przychodów 01 i 02/2018r.

Ustalony w ten sposób dochód jest wielkością gotową na dokonanie odliczeń.

Krok 2. Odliczenia od dochodu

Mając już obliczony dochód w tym kroku można dokonać poniższych odliczeń od dochodu:

 • zapłaconych składek ZUS społecznych (suma zapłaconych składek w miesiącu 01 i 02/2018r.),
 • jeżeli podatnik posiada straty z lat ubiegłych to w tym miejscu może odliczyć 50% straty już w trakcie roku, czyli w trakcie ustalania zaliczki na podatek dochodowy. Należy przy tym pamiętać, iż w pierwszej kolejności lepiej od dochodu odliczyć zapłacone składki ZUS po to ażeby pozostała do rozliczenia większa część straty.

DOCHÓD – 50% STRATY PODATKOWEJ – SUMA ZAPŁACONYCH SKŁADEK ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W 01 i 02/2018r. = PODSTAWA OPODATKOWANIA

W tym kroku podatnik ustalił kategorię podstawy opodatkowania. Jest to wielkość gotowa do ustalenia końcowego podatku.

Krok 3. Przemnożenie stawki podatku przez podstawę opodatkowania

W tym miejscu podatnik może ustalić wielkość zaliczki na podatek dochodowy. Dokona tego w następujący sposób:

PODSTAWA OPODATKOWANIA X STAWKA PODATKU = PODATEK OBLICZONY

W skali podatkowej funkcjonują dwie stawki podatku:

 • do kwoty podstawy opodatkowania 85.528zł – 18%.
 • powyżej kwoty podstawy opodatkowania 85.528zł – 32%.

Trzeba zaznaczyć, iż w ustawie jest mowa o kategorii podstawy opodatkowania czyli kategorii:

PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD

DOCHÓD – ZUS SPOŁECZNE – STRATA = PODSTAWA OPODATKOWANIA

Posiadając kwotę podatku obliczonego podatnik może przejść do ostatniego już kroku.

Krok 4. Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy PIT-36

Na tym etapie podatnik może już obliczyć czy w ogóle wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty a jeśli tak to w jakiej wysokości.

Podatnik od podatku obliczonego w skali podatkowej ma prawo odliczyć:

 • kwotę wolną (jeżeli w okresie 01/2018r. nie odliczono bądź odliczono w części),
 • sumę zapłaconych składek zdrowotnych za 01 i 02/2018r.

PODATEK OBLICZONY – KWOTA WOLNA – SUMA ZAPŁACONYCH SKŁADEK ZUS UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W 01 i 02/2018r. (OBNIŻONA 7,75%) = ZALICZKA PODATKOWA NARASTAJĄCO

Bardzo ważną kwestią jest to, ze odliczenia od podatku nie dokonuje się w pełnej wysokości (9%) zapłaconej składki ZUS zdrowotnej a w obniżonej (7,75%).

Zaliczka podatkowa do zapłaty to kwota zaliczki do wpłacenia przez podatnika na konto właściwego urzędu skarbowego (PIT) ze względu na adres zamieszkania podatnika.

Należy przy tym podkreślić, iż warunek uiszczenia zarówno składek ZUS społecznych jak i zdrowotnych jest niezbędny dla możliwości ich odliczenia odpowiednio od dochodu oraz od podatku. Brak zapłaty wiąże się z niemożliwością dokonania jakichkolwiek odliczeń. Dopiero w kolejnych okresach, w których podatnik zapłacił składki, będzie mógł dokonać odliczenia.

Krok 5. Odjęcie od ustalonej zaliczki zapłaconych zaliczek za poprzednie miesiąca

Jeżeli w miesiącu 01/2018r. wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy to ustalona w poprzednim kroku zaliczka musi zostać pomniejszona o dotychczas ustaloną zaliczkę za 01/2018r.

Zaliczka na podatek dochodowy ustalona w kroku nr 4 stanowi zaliczkę na podatek dochodowy od początku roku narastająco do okresu 02/2018r. włącznie tak więc od niej należy jeszcze odjąć zaliczką za 01/2018r. jeżeli wystąpiła.

Tak samo należy postąpić ustalając np. zaliczkę na podatek za 10/2018r. a mianowicie należy odjąć sumę zaliczek które wystąpiły w okresie 01-09/2018r. dopiero różnica będzie stanowić zaliczkę na podatek dochodowy za 10/2018r.

PRZYKŁAD

Podatniczka prowadzi usługi kosmetyczne. W 01 / 2018r. osiągnęła poniższe wielkości przychodów oraz kosztów:

 • przychody (suma kolumny 9 PKPIR za 02/2018r.) = 14.000zł
 • koszty (suma kolumny 14 PKPIR za 02/2018r.) = 7.200zł
 • zapłacone składki zus społeczne w 01/2018r. = 812,61zł
 • zapłacona składka zus zdrowotna w 01/2018r. = 297,28zł – 9%, 255,99zł – 7,75%
 • zaliczka na podatek dochodowy za 01/2018r. = 266zł

W 02 / 2018r. osiągnęła poniższe wielkości przychodów oraz kosztów:

 • przychody (suma kolumny 9 PKPIR za 02/2018r.) = 17.000zł
 • koszty (suma kolumny 14 PKPIR za 02/2018r.) = 4.900zł
 • zapłacone składki zus społeczne w 02/2018r. = 846,91zł,
 • zapłacona składka zus zdrowotna w 02/2018r. = 319,94zł – 9%, 275,51zł – 7,75%
 • zaliczka na podatek dochodowy za 02/2018r. = do ustalenia.

Podatniczka nie posiada żadnej straty z lat ubiegłych do odliczenia od dochodu.

Krok 1
Obliczenie dochodu
W pierwszej kolejności należy ustalić przychody i koszty narastająco na 02/2018r.:

1)     przychody – 14.000zł + 17.000zł = 31.000zł,

2)     koszty – 7.200zł + 4.900zł = 12.100zł

PRZYCHODY – KOSZTY = DOCHÓD

31.000zł – 12.100zł = 18.900zł

Krok 2
Odliczenia od dochodu
W tym kroku podatniczka dokona odliczeń od dochodu. Z uwagi, że nie posiada żadnej straty podatkowej może przejść do odliczenia zapłaconych w 01 i 02/2018r. składek ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Warto zwrócić uwagę, że w 01/2018r. są zapłacone składki ZUS za 12/2017r. jeszcze w wysokości obowiązującej w 2017r. Natomiast składki ZUS społeczne za 01/2018r. są już w wysokości obowiązującej w 2018r.

DOCHÓD – 50% STRATY PODATKOWEJ – SUMA ZAPŁACONYCH SKŁADEK ZUS UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W 01 i 02/2018r. = PODSTAWA OPODATKOWANIA

18.900zł – 1659,52zł = 17.240zł

Krok 3
Przemnożenie stawki podatku przez podstawę opodatkowania
Na tym etapie podatniczka dysponując podstawą opodatkowania może przemnożyć ją przez odpowiednią stawkę podatku (dla skali podatkowej 18 albo 32% w zależności od wysokości podstawy).

PODSTAWA OPODATKOWANIA X STAWKA PODATKU = PODATEK OBLICZONY

17.240zł x 18% = 3103,20zł

Krok 4
Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy PIT-36
W przedostatnim kroku pozostało dokonanie odliczeń od podatku.

PODATEK OBLICZONY – KWOTA WOLNA – SUMA ZAPŁACONYCH SKŁADEK ZUS UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W 01 i 02/2018r. = ZALICZKA PODATKOWA DO ZAPŁATY

3103,20zł – 531,50zł – 556,02zł = 2.016zł.

Krok 5

Odjęcie od ustalonej zaliczki zapłaconych zaliczek za poprzednie miesiąca

W tym miejscu podatniczka już tylko odejmuje ewentualne zaliczki powstałe w poprzednich miesiącach. Za 01/2018r. wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 266zł. Zatem pozostaje już tylko dokonać poniższego odejmowania:

2.016zł – 266zł = 1.750zł.

Zaliczka na podatek dochodowy do zapłaty za 02/2018r. wynosi 1.750zł.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.