Wydatki na CSR a koszty uzyskania przychodów
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Wydatki na CSR a koszty uzyskania przychodów

Czym jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) jest strategią zarządzania, której założeniem jest uwzględnianie interesów społecznych, relacji z podmiotami zewnętrznymi (otoczeniem firmy – grupami interesariuszy, społecznościami lokalnymi) czy branie pod uwagę kwestii ochrony środowiska. CSR ukierunkowany jest na tworzenie trwałych i pozytywnych relacji z partnerami społecznymi i biznesowymi.

Aktualną definicją społecznej odpowiedzialności biznesu jest definicja zawarta w normie PN-ISO 26 000 odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
  • bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania;
  • jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

 

Czy wydatki na realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu są kosztem podatkowym?

Poniesione wydatki muszą spełniać definicję zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / art. 15  ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów są bowiem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust 1 ustawy o PIT / art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Wskazana definicja ma charakter otwarty, a wydatki na realizację zadań z obszaru CSR nie zostały wymienione w w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w żadnej z ustaw o podatku dochodowym.

Coraz więcej firm angażuje się w programy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Celem ponoszenia wydatków na realizację zadań z obszaru CSR może być w szczególności, budowanie i utrzymanie pozytywnych relacji ze społecznością lokalną czy pracownikami,   dbałość o wizerunek przedsiębiorstwa wśród klientów, inwestorów i partnerów biznesowych.

Podjęte działania CSR mogą przyczynić się do stabilności relacji biznesowych, utrzymania dotychczasowych kontraktów, pozyskiwania nowych, a więc w konsekwencji zapewnić przedsiębiorstwu długoterminowe korzyści finansowe zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla społeczności lokalnej czy środowiska naturalnego.

Jeżeli zatem firma ponosząca wydatki na realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest w stanie przedstawić odpowiednią argumentację uzasadniającą potrzebę podjętych działań CSR, mającą związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wydatki te mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem właściwego udokumentowania poniesionych wydatków.

 

Przykładowe wydatki na społeczną odpowiedzialność biznesu

W interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP2-2.4010.315.2023.2.KW z dnia 1 września 2023 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka opisała wydatki ponoszone na działania związane z uruchomieniem eko pasieki w ramach realizacji polityki CSR w spółce, podnoszących świadomość społeczną i zmniejszających negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne Działania Wnioskodawcy w ramach polityki CRS są kierowane do lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem firm współpracujących i pracowników spółki oraz ich rodzin.

Celem ponoszonych wydatków związanych z realizacją założeń CSR jest:

  • zrównoważony rozwój firmy i otoczenia biznesowego co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności spółki;
  • minimalizacja skutków negatywnego wpływu jej działalności na środowisko naturalne, co przekłada się na redukcję ryzyka regulacyjnego oraz kosztów związanych z naprawą i odtworzeniem środowiska;
  • zbudowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku spółki w społeczności lokalnej oraz wśród klientów, inwestorów i partnerów biznesowych, przez okazywanie szacunku dla środowiska naturalnego oraz najbliższego otoczenia przyrodniczego i społeczności lokalnych, spółka zyskuje lojalność interesariuszy, co przekłada się na stabilność relacji biznesowych i długoterminowe korzyści finansowe.

Organ podatkowy zwrócił uwagę na aspekt świadomości działań podatnika oraz przyjętą przez niego strategię ich realizacji.

CSR ma na celu budowanie pozytywnego odbioru danego podmiotu w społeczeństwie. Zaufanie konsumentów, obywateli ma w przyszłości przełożyć się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów.

Realizacja celów CSR nie następuje zatem przez sam wydatek ale przez zbudowanie wizerunku podmiotu, który przełoży się na skutki finansowe.

Świadome inwestowanie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga informowania o tych działaniach. Takie działania powinny wynikać z wcześniejszej strategii i planu działania, na które podatnik może powołać się w przypadku wątpliwości kategoryzacji wydatku na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Dyrektor KIS potwierdził, że podejmowana przez Wnioskodawcę aktywność w zakresie programu stworzenia eko pasieki wpisuje się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu i może przyczynić się do budowania długoterminowego zaufania pracowników i społeczności lokalnej oraz pozostałych interesariuszy.

Większe zaufanie z kolei jest fundamentem tworzenia otoczenia, w którym Wnioskodawca podejmuje i może podejmować inicjatywy innowacyjne i rozwijać się.

Ponadto wydatki poniesione w ramach opisywanej powyżej inicjatywy CSR służą nie tylko uzyskaniu przychodów ale również zachowaniu i zabezpieczeniu ich źródła.

W konsekwencji działania Wnioskodawcy w obszarze CSR spełniają wymogi art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.