W jaki sposób zmniejszyć podatek do zapłaty za 2018 rok?

W jaki sposób zmniejszyć podatek do zapłaty za 2018 rok?

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do końca grudnia mogą jeszcze podjąć odpowiednie kroki w celu obniżenia podatku dochodowego za 2018 rok. Pozostało dwa tygodnie, zatem warto się pospieszyć, aby składając zeznanie roczne zapłacić mniej, a nawet dostać zwrot. Sprawdź w jaki sposób zaoszczędzić na podatku dochodowym.

Podatek dochodowy – jak ustalić jego wysokość?

Podatek dochodowy rozliczany jest na bieżąco w trakcie roku podatkowego. Zaliczki wpłacane są przez przedsiębiorcę do urzędu skarbowego miesięcznie lub kwartalnie, jednak ostateczne zamknięcie roku następuje dopiero po złożeniu deklaracji rocznej PIT. W razie, gdy suma wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy jest niższa, należy dopłacić różnicę, a w przeciwnym wypadku osoba prowadząca działalność otrzyma zwrot podatku. Aby ustalić wysokość podatku dochodowego za dany rok podatkowy należy wziąć pod uwagę uzyskane przychody, poniesione koszty, zapłacone składki na ubezpieczenia i fundusze oraz przysługujące nam ulgi podatkowe.

Każdy przedsiębiorca w łatwy sposób może oszacować kwotę podatku do zapłaty za dany rok.

Jak obniżyć podatek dochodowy na koniec roku?

Podatek dochodowy za 2018 rok możemy jeszcze zmniejszyć stosując jedno z poniższych rozwiązań.

Zakup środków trwałych lub wyposażenia

Osoby prowadzące działalność gospodarczą potrzebują różnego rodzaju składników majątku, dzięki którym mogą wykonywać codzienne obowiązki (komputer i pozostałe urządzenia biurowe, telefon, samochód itp.).

Środkami trwałymi są budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, które spełniają łącznie warunki:

 • stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy,
 • zostały nabyte lub wytworzone przez podatnika we własnym zakresie,
 • w dniu przyjęcia do używania są kompletne i zdatne do użytkowania,
 • ich przewidywany okres używania w firmie jest dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Środki trwałe podlegają amortyzacji, co oznacza stopniowe ujmowanie wartości początkowej danego składnika majątku w kosztach podatkowych. Tylko po spełnieniu określonych warunków możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji, dzięki czemu pełna wartość zakupu środka trwałego zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w bieżącym okresie rozliczeniowym. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł można amortyzować jednorazowo niezależnie od rodzaju składnika majątku. W razie przekroczenia tej kwoty, amortyzacja jednorazowa dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy spełniony jest jeden z warunków:

 • rozpoczęcie prowadzenia firmy w danym roku podatkowym,
 • posiadanie statusu małego podatnika, czyli przedsiębiorcy, który osiągnął w poprzednim roku podatkowym przychody ze sprzedaży brutto nie przekraczające równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Ten przywilej odnosi się wówczas wyłącznie do środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), a zatem:

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

grupa 6 – urządzenia techniczne,

grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że roczny limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50 000 euro.

Jak widzimy, zakup środka trwałego w grudniu nie zawsze obniży podatek dochodowy za dany rok. Łatwiejszym rozwiązaniem jest bowiem nabycie składników majątku zaliczanych do wyposażenia. Tego typu zakupy zawsze ujmowane są w kosztach podatkowych w bieżącym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że w razie nabycia elementów stanowiących wyposażenie firmowe, o ile faktura zostanie wystawiona do końca grudnia, koszty uzyskania przychodów z tego tytułu wykazane zostaną w grudniu lub w 4 kwartale w zależności od okresu rozliczenia.

Wcześniejsze uregulowanie płatności abonamentowych lub za stałe usługi

Kolejnym sposobem na obniżenie podatku dochodowego na koniec roku jest wcześniejsza zapłata za abonamenty i stałe usługi takie jak program do wystawiania faktur czy księgowości, telefon, internet itp.

Tak jak wspominaliśmy w celu rozliczenia wydatku konieczne jest uzyskanie faktury potwierdzającej poniesienie kosztu z datą wystawienia grudniową. Co do zasady sprzedawca ma bowiem prawo do wystawienia faktury dokumentującej transakcję do 15-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. W związku z tym, jeżeli chcemy zapłacić z góry za opłaty abonamentowe lub za stałe usługi, upewnijmy się wcześniej że otrzymamy fakturę wystawioną jeszcze w tym roku. W przeciwnym wypadku, koszt uzyskania przychodów będzie trzeba rozliczyć w styczniu.

Takie rozwiązanie zastosować mogą jednak wyłącznie przedsiębiorcy stosujący metodę kasową (uproszczoną) w PKPiR. Koszty rozliczane są wówczas w momencie poniesienia wydatków, nawet jeżeli dotyczą one przyszłych okresów.

Zapłata składek na ubezpieczenia i fundusze

Składki na ubezpieczenia społeczne ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów lub pomniejszają dochód, składki na Fundusz Pracy zaliczane są do kosztów, a część składki zdrowotnej odliczana jest od podatku. Wszystkie te zobowiązania rozliczane są w dacie uregulowania płatności, bez względu na to jakiego okresu dotyczą. Oznacza to, że zapłata składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w grudniu, zmniejszy podatek dochodowy do zapłaty za 2018 rok.

Darowizny

Ostatnim już proponowanym przez nas sposobem obniżenia podatku do zapłaty za 2018 rok jest przekazanie w grudniu darowizny. Darowizny podlegają odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi podatkowej, ale tylko pod warunkiem że są to darowizny:

 • na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • na cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi),
 • na cele kultu religijnego,
 • na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

Trzeba również mieć na uwadze, że suma odliczenia darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu przedsiębiorcy. Wyłącznie darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych można odliczyć bez ograniczeń.

Zeznanie roczne za 2018 rok

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową lub podatek liniowy, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne za 2018 roku do 30 kwietnia następnego roku.

Obowiązują następujące formularze:

 • PIT-36 – skala podatkowa,
 • PIT-36L – podatek liniowy.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.