Usługi wyłączone z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Usługi wyłączone z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Podatnicy szukają optymalnego rozwiązania w zakresie wyboru odpowiedniej i najbardziej opłacalnej formy opodatkowania dla swojej działalności. Wybrana forma opodatkowania będzie obowiązywała przez cały rok (poza wyjątkami). Warto zatem wiedzieć, których usług nie można wykonywać w przypadku gdy podatnik zdecyduje się na formę opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Wykaz usług wyłączonych z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Ustawodawca w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególnił dość znaczną ilość rodzajów konkretnych usług, których wykonywanie wyklucza możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Poniżej przedstawiono skondensowany wykaz usług wyłączonych z możliwości opodatkowania ich ryczałtem ewidencjonowanym z podziałem na grupy.

Lp.

Usługi wyłączone z możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

1Usługi związane z doradztwem leśnym
2Usługi objęte grupowaniem “Budynki mieszkalne”
3Usługi objęte grupowaniem “Budynki niemieszkalne”
4Roboty ogólnobudowlane w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy:

1)     dróg i autostrad, dróg szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych, mostów i tuneli,

2)     rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

3)     rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

4)     portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej,

5)     portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej,

6)     obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich

5Usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej:

1)      paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,

2)     maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

3)     pozostałych towarów

6Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów oraz

usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

7Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w pozostałych środkach transportu
8Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do :

1)     książek, broszur, ulotek, map itp.,

2)     wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych),

3)     czasopism i pozostałych periodyków,

4)     pozostałych wyrobów drukowanych,

5)     korzystania z programów komputerowych,

9Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oprócz:
– sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU 59.11.30.0),
– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych (PKWiU 59.20.3),
– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)
10Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych
11Usługi agencji informacyjnych
12Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
14Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
15Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości (zarządzanie) na zlecenie
16Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
17Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z zarządzaniem
z wyłączeniem usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0)
18Usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych
19Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
20Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
21Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
22Usługi fotograficzne specjalistyczne w zakresie:
– usług fotoreporterów,
– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
23Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych
24Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane w zakresie:
– usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
– usług prognozowania pogody,
– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
25Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem usług doradców w zakresie agronomii
26Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
27Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
28Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych
29Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
30Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem
31Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w zakresie usług związanych z obsługą budynków będących własnością rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
32Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem usług przyjmowania telefonów
33Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych z wyłączeniem usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)
34Usługi w zakresie edukacji z wyłączeniem:
– usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie pilotażu (PKWiU ex 85.53.12.0)
35Usługi w zakresie opieki zdrowotnej
36Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym oraz osobom zaburzeniami psychicznymi w zakresie:

– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym przez placówki inne niż zarejestrowane szpitale,

– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów, psychoterapeutów w placówkach innych niż zarejestrowane szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,
– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia

oraz

Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską

37Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury
z wyłączeniem usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1)
38Usługi kulturalne i rozrywkowe oraz związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
39Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

Warto zaznaczyć, iż wystarczy rozpoczęcie świadczenia choć jednego rodzaju z powyższych usług aby skutkowało to utratą prawa do opodatkowania prowadzonej działalności ryczałtem ewidencjonowanym.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.