Ulgi i inne odliczenia w zeznaniach rocznych za 2018 rok

Ulgi i inne odliczenia w zeznaniach rocznych za 2018 rok

Rok rocznie podatnicy wypełniają zeznania roczne rozliczając różne źródła przychodu. Wiele podatników chce skorzystać z różnego rodzaju ulg jednak należy pamiętać, że przysługują one po spełnieniu ustawowych warunków. Dodatkowo niektóre ulgi można rozliczyć tylko w niektórych zeznaniach rocznych. Dlatego warto poznać szczegółowe uwarunkowania dla skorzystania z ulg obowiązujących w rozliczeniu za 2018r.

Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne

Podatnik, który w roku podatkowym 2018 opłacał składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa) ma prawo odliczyć od dochodu te składki. Odliczenia dokonuje w zeznaniach rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

W przypadku przedsiębiorców dokumentem potwierdzającym możliwość odliczenia będą dowody zapłat składek w ciągu roku 2018.

W przypadku pracowników dokumentem potwierdzającym odprowadzenie składek przez pracodawcę będzie PIT-11 albo RMUA.

Należy podkreślić, iż odliczeniu od dochodu nie mogą podlegać składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały:

 • odliczone w innym zeznaniu rocznym,
 • odliczone od dochodu w złożonym, zagranicznym zeznaniu,
 • już zaksięgowane w kosztach firmowych.

Ponadto składki ubezpieczenia społecznego, które są uiszczane od dochodu zwolnionego z podatku dochodowego także nie będą podlegały odliczeniu od dochodu.

Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnik, który w roku podatkowym 2018 opłacał składkę na ubezpieczenia zdrowotne ma prawo dokonać jej odliczenia od podatku. Odliczenia dokonuje w zeznaniach rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

W przypadku przedsiębiorców dokumentem potwierdzającym możliwość odliczenia będą dowody zapłat składek w ciągu roku 2018.

W przypadku pracowników dokumentem potwierdzającym odprowadzenie składek przez pracodawcę będzie PIT-11 albo RMUA.

Składka zdrowotna zapłacona stanowi 9% z podstawy zdrowotnej na dany rok, którą corocznie podaje ZUS w przypadku przedsiębiorców a w przypadku pracowników 9% liczy się z podstawy liczonej, jako kwota brutto z umowy – 13,71% z kwoty brutto z umowy.

Natomiast odliczeniu od podatku podlega obniżona składka zdrowotna 7,75% podstawy zdrowotnej na dany rok dla przedsiębiorców oraz podstawy pracowniczej obliczonej w taki sam sposób jak powyżej.

Należy podkreślić, iż odliczeniu od podatku nie może podlegać składka zdrowotna, która została odliczona w innym zeznaniu rocznym albo w złożonym zeznaniu za granicą. Tak samo jak w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku dochodu zwolnionego z podatku dochodowego podatnika nie odliczy od podatku składki zdrowotnej.

Ulga na dziecko

Podatnik, który w roku podatkowym (2018) wykonywał władzę rodzicielską albo pełnił funkcję opiekuna prawnego, (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą ma prawo odliczyć od podatku ulgę prorodzinną.

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem lub dziećmi.

Kwoty odliczeń, jakie przysługują to w przypadku:

 • jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
  • samotnie wychowującego małoletnie dziecko nie przekroczyły w ciągu roku podatkowego kwoty 112.000 zł,
 • dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko,
 • trojga i więcej małoletnich dzieci – kwota:
  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci uczęszczające do szkół (funkcjonujących zgodnie z przyjętym w RP systemie oświaty) do ukończenia 25 roku życia.

Odliczenie ulgi na dziecko dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zatem kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się osoba uprawniona do władzy rodzicielskiej (podmiot), wówczas ustalenie kwoty ulgi za miesiąc zmiany stosuje się w rozliczeniu dziennym tj. 1/30 kwoty ulgi miesięcznej.

Jeżeli organ podatkowy będzie domagał się od podatnika udowodnienia posiadania prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej wówczas podatnik powinien przedłożyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Odliczenie ulgi na dziecko nie przysługuje od miesiąca następnego, w którym dziecko:

 • wzięło ślub,
 • zostało sądownie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Przekazane darowizny

W przypadku darowizn przekazanych przez podatnika w 2018r. odliczeniu od dochodu podlega 4 rodzaje zapłaconych / przekazanych darowizn:

 • Darowizna na cele kultu religijnego – są to przekazane darowizny pieniężne lub niepieniężne dla kościoła lub podmiotów kościelnym realizującym cele kultu religijnego. Darowizna ta może być odliczona w skali roku w wysokości nie większej niż 6% dochodu.
 • Oddanie krwi – osoby, które za darmo oddały krew w jednostkach zajmujących się krwiodawstwem mogą odliczyć. Kwota do odliczenia od dochodu to 130zł za 1 litr oddanej krwi (w roku rozliczeniowym). Darowizna ta może być odliczona w skali roku w wysokości nie większej niż 6% dochodu.
 • Darowizna na cele pożytku publicznego – są to przekazane darowizny pieniężne lub niepieniężne na rzecz jednostek pożytku publicznego (przeznaczających całość dochodów na realizację celów statutowych) niebędących jednostkami zajmującymi się finansami publicznymi lub działających dla realizacji zysku. Darowizna ta może być odliczona w skali roku w wysokości nie większej niż 6% dochodu.

Ostatnim szczególnym rodzajem możliwych odliczeń w aspekcie przekazanej darowizny jest darowizna na cele charytatywne i opiekuńcze Kościołów oraz podmiotów nieposiadających takiego statusu np. placówka charytatywna, szkoła wychowawcza (także innych wyznań). Darowiznę można odliczyć w sposób nielimitowany a więc nie występuje tu ograniczenie maksymalnie 6% od dochodu.

Jako dokument potwierdzający przekazanie darowizny podatnik powinien dysponować dowodem wpłaty a jeżeli przekazał darowiznę niepieniężną – dokument potwierdzający jej przekazanie (dane identyfikacyjne stron, przedmiot darowizny, wartość), czyli np. oświadczenie obdarowanego, umowę przekazania darowizny, akt notarialny i inne. Darowiznę podatnik odliczy za pomocą załącznika PIT/O w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-37

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków ZFRON, ZFA, PFRON lub ze środków NFZ czy ZFŚS. W przypadku, gdy wydatki były częściowo dofinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy.

Ulga skonstruowana jest w taki sposób, że pozwala odliczyć określone wydatki do ustawowego limitu a inne bez ograniczeń. Wydatki limitowane do ustawowej, rocznej kwoty 2.280zł to:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej,
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia,
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Dokonując odliczeń wydatków limitowanych, podatnik nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika,
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Wydatki nielimitowane, do których należą:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • 9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • 10) opłacenie tłumacza języka migowego,
 • 11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • 13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 1. osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
 2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 1. na turnusie rehabilitacyjnym,
 2. w zakładach rehabilitacji,
 3. na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.

Warto, aby podatnik dokonujący odliczenia ulgi rehabilitacyjnej posiadał w razie kontroli urzędowej dowody wpłat wydatków poniesionych, związanych z ulgą, orzeczenie o posiadania stopnia niepełnosprawności czy dowód potwierdzający, że osoba podlegająca opiece podatnika jest z nim spokrewniona. Jak przy wszystkich ulgach dowody potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej podatnik powinien przechowywać przez okres 5 lat.

Ulgę rehabilitacyjną podatnik odliczy za pomocą załącznika PIT/O w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-37.

Ulga za internet

Ulga internetowa możliwa jest do odliczenia od dochodu przez osobę, na którą są wystawiane faktury za internet. Ulgę można odliczyć jedynie w dwóch następujących po sobie latach (pod warunkiem posiadania dowodów opłaconych rachunków). Zatem odliczenie kwot wydatkowanych w ciągu roku na internet podatnik będzie mógł dokonać, jeżeli:

 • korzysta z ulgi po raz pierwszy,
 • korzystał w zeszłym roku pierwszy raz z ulgi.

Podatnik może dokonać odliczenia ulgi internetowej tylko do limitu 760zł rocznie w taki sposób, że w sytuacji:

 • wyższych rocznych kosztów za internet niż kwota ulgi, podatnik odlicza tylko kwotę ulgi 760zł,
 • niższych rocznych kosztów za internet niż kwota ulgi, podatnik odlicza tylko rzeczywistych kosztów.

Jeżeli podatnik kupuje usługi pakietowe (telewizja, internet, telefon) to również może skorzystać z ulgi, ale na fakturze musi być wyodrębniona kwota za sam internet.

Ulgę za internet mogą rozliczyć także małżonkowie w rozliczeniu wspólnym.

Ulgę internetową podatnik odliczy za pomocą załącznika PIT/O w zeznaniach PIT-28, PIT-37.

Ulga za IKZE

Podatnicy, którzy wpłacają swoje oszczędności na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) mogą odliczyć od dochodu kwoty oszczędności wpłacone w ciągu roku na konto IKZE.

Ulgę maksymalną, jaką podatnik może otrzymać z odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym wpłat na IKZE to:

 • 920,80zł przy osobach, których dochód za rok 2018 nie przekroczył kwoty 85.528żł,
 • 706,11zł przy osobach, których dochód za rok 2018 przekroczył kwotę 85.528żł,
 • 013zł przy osobach, które wybrały formę opodatkowania podatkiem liniowym 19%.

Maksymalna roczna kwota wpłat na IKZE, jaka podlega odliczeniu to 5.331,60zł uiszczonych w 2018r.

Podatnik powinien dysponować dowodami wpłat na konto IKZE (przez 5 lat), pomimo, że nie ma obowiązku ich załączenia do zeznania rocznego (dla udowodnienia prawa do zastosowania ulgi).

Ulgę na IKZE podatnik odliczy za pomocą załącznika PIT/O w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

Ulga odsetkowa

Kolejną ulgą możliwą do odliczenia, ale tylko dla osób, które otrzymały kredyt w latach 2002r. do 2007r. jest ulga odsetkowa. (kredyt na cele mieszkaniowe albo na spłatę kredytu zaciągniętego na kredyt na cele mieszkaniowe). Ulga dotyczy zapłaconych w ciągu roku odsetek.

Ulga ta przysługuje nadal osobom, które spłacają kredyt zaciągnięty w ww. latach wydany na:

 • zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego,
 • nadbudowę, rozbudowę, przebudowę budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • budowę budynku mieszkalnego
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku, budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku).

Ulgę odsetkową podatnik może corocznie odliczać, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027r. nawet, jeżeli umowa kredytowa będzie trwać dłużej.

Kwota odsetek zapłaconych w ciągu roku nie przechodzi do odliczenia na rok następny (gdyby podatnik nie miał wystarczającego dochodu do odliczenia odsetek).

Limit odliczeń zapłaconych odsetek w ciągu roku uzależniony jest od tego, kiedy inwestycja została zakończona, tzn: limit opiewa na:

 • 189 000zł, jeżeli inwestycję zakończono w latach 2002-2007,
 • 212 870zł, jeżeli inwestycję zakończono w roku 2008,
 • 243 460zł, jeżeli inwestycję zakończono w roku 2009,
 • 264 810zł, jeżeli inwestycję zakończono w roku 2010,
 • 325 990zł, jeżeli inwestycję zakończono w latach 2011-2016.

Podatnik powinien posiadać dowody zapłat odsetek potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej. Może także wnioskować o zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości opłaconych w ciągu roku składek (od banku lub innej instytucji finansowej udzielającej kredyty).

Ulgę odsetkową podatnik odliczy za pomocą załącznika PIT-D (podatnicy rozliczający po raz pierwszy ulgę odsetkową dołączają dodatkowo PIT-2K) w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-37.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.