Ulga termomodernizacyjna - zastosowanie w praktyce
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Ulga termomodernizacyjna – zastosowanie w praktyce

Ulga termomodernizacyjna to nowa ulga możliwa do zastosowania po raz pierwszy w rozliczeniu rocznym składanym w 2020 r. Ulgę tą mogą odliczyć podatnicy także w trybie składanej teraz korekty, gdy podczas składania pierwotnego rozliczenia rocznego zapomnieli dokonać tegoż odliczenia. Jak w praktyce należałoby odliczyć powyższą ulgę? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest to ulga możliwa do odliczenia od dochodu (skala podatkowa, podatek liniowy) albo od przychodu (ryczałt ewidencjonowany) z tytułu poniesionych przez podatnika wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi w ramach przeprowadzania czynności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Z powyższej ulgi skorzystać może podatnik, który jest właścicielem albo współwłaścicielem mieszkalnego domu jednorodzinnego – wybudowanego (ukończonego). Oznacza to, że budynek pozostający w budowie nie będzie w tym wypadku brany pod uwagę.

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będzie budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W przypadku bloków mieszkalnych (wielorodzinnych) czy kamienic ulga nie znajdzie zastosowania. Zupełnie odmiennie jest w przypadku domów jednorodzinnych typu bliźniak. W tym wypadku podatnicy właściciele będą mogli skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Tylko 3 lata

Odliczenie wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie możliwe, jeżeli podatnik ukończy je w ciągu 3 lat licząc począwszy od końca roku podatkowego,
w którym podatnik poniósł pierwszy koszt.

Odliczenie do sumy 53.000 zł

Podatnik przeprowadzający termomodernizację budynku może odliczyć w zeznaniu rocznym maksymalnie sumę 53.000 zł od dochodu albo od przychodu.

Kwota ta ma zastosowanie do wszystkich aktywnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zatem kwota jest przypisana do podatnika a nie do konkretnego budynku.

Co ważne kwotę ulgi do odliczenia podatnik ustala na podstawie otrzymanych od dostawcy faktur na nabycie materiałów, urządzeń, usług, gdzie sprzedawca musi być czynnym podatnikiem VAT (tak, więc sprzedawca korzystający ze zwolnienia z podatku VAT nie może być dostawcą ww. produktów dla celów zastosowania ulgi termomodernizacyjnej).

Ponadto wszystkie opodatkowanie VAT koszty, poniesione przez podatnika na dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, podatnik sumuje (na potrzeby obliczenia wielkości odliczenia) w kwotach brutto chyba, że dokonał od nich wcześniej odliczenia podatku VAT (wtedy sumuje kwoty netto).

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Z objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, iż istota przedsięwzięcia termomodernizacyjnego winna być zaczerpnięta z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zatem przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne należy rozumieć:

  • ulepszenie, w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku, czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w punkcie 1,
  • całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko-sprawnej kogeneracji.

Warto zaznaczyć, iż przed poniesieniem przez podatnika wydatku na dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie ma on obowiązku przeprowadzać jakiegokolwiek audytu energetycznego.

Materiały i usługi wchodzące w skład przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Jak się okazuje w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych prawodawca przedstawił wykaz materiałów, urządzeń oraz usług (kwalifikowanych wydatków) możliwych do odliczenia
w ramach realizowania przez podatnika przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Poniżej przedstawiono rodzaje ww. wydatków w postaci dwóch wykazów.

Wykaz nr 1

Wykaz wydatków w postaci materiałów, I URZĄDZEŃ możliwych do odliczenia w ramach realizowania przez podatnika przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą
i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą
i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
6) kocioł na paliwo stałe spełniający, co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
11) pompa ciepła wraz z osprzętem,
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 Wykaz nr 2

wykaz wydatków w postaci USŁUG możliwych do odliczenia
w ramach realizowania przez podatnika przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
2) wykonanie analizy termograficznej budynku,
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
10) montaż pompy ciepła,
11) montaż kolektora słonecznego,
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
13) montaż instalacji fotowoltaicznej,
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wydatki niepodlegające odliczeniu

Nie wszystkie wydatki poniesione przez podatnika będącego właścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego będą możliwe do odliczenia. Wydatki, które nie mogą być zawarte w kwocie ulgi możliwej do odliczenia to koszty wydatkowane w części, w jakiej podatnik realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne:

  • sfinansował je ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • otrzymał w formie zwrotu w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczył je do kosztów firmowych lub dokonał odliczenia przy zastosowaniu innej ulgi podatkowej.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej

Odliczenia wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego podatnik może odliczyć w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 stosując załącznik PIT/O.

Odliczenia podatnik dokonuje w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której dochód wykazany w zeznaniu rocznym okaże się mniejszy aniżeli kwota ulgi termomodernizacyjnej do odliczenia, wówczas podatnik może odliczyć pozostałą część kwoty ulgi w latach następnych. Ma on na to maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniósł pierwszy wydatek.

Podatnik, który nie ukończy przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu 3 lat będzie zobligowany do doliczenia do dochodu za rok upłynięcia ww. terminu kwot poniesionych wcześniej wydatków w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
i odliczonych od dochodu w ciągu tych 3 lat.

Należy także zaznaczyć, iż jeżeli podatnik dokonał odliczenia poniesionych wydatków
w ramach ulgi termomodernizacyjnej i otrzymał zwrot odliczonych wydatków, wówczas będzie on miał obowiązek doliczyć kwoty (poprzednio odliczone i zwrócone) do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.