Ulga na złe długi w podatku dochodowym - zmiany od stycznia 2020!

Ulga na złe długi w podatku dochodowym – zmiany od stycznia 2020!

Od 1 stycznia 2020 roku ulga na złe długi, dotychczas odnosząca się jedynie do podatku VAT, stała się rozwiązaniem dostępnym lub obowiązkowym dla przedsiębiorców także w odniesieniu do podatku dochodowego.

Ulga na złe długi w PIT

Ulga na złe długi w podatku dochodowym ma mieć zastosowanie do transakcji handlowych, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
  • transakcja handlowa zawarta została w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski.

Uwaga

Ulga na złe długi w podatku dochodowym dotyczy także firm stosujących jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Należności lub zobowiązania nieuregulowane lub niezbyte w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności będą nie tylko korygowane na gruncie VAT jak miało to miejsce dotychczas, ale także ujmowane w ciężar kosztów lub zwiększą przychód.

Art. 26i ust. 1 ustawy o PIT

„Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e:

1) może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;

2) podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.”

Dla dłużnika zastosowanie ulgi na złe długi jest obowiązkowe, natomiast wierzyciel ma taką możliwość, z której nie musi korzystać.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym dotyczy transakcji, dla których termin płatności upłynął po 31 grudnia 2020 roku.

 

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.