Spółka partnerska - czym jest?
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Spółka partnerska – część 2

Wolne zawody, reprezentacja spółki i odpowiedzialność wspólników

Spółka partnerska to trochę nietypowa forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej.

Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne. Co więcej muszą one posiadać uprawnienia do wykonywania wolnych zawodów. Jakie to zawody?

Kto odpowiada i reprezentuje sprawy spółki? Jaką odpowiedzialność ponoszą wspólnicy? A może w spółce partnerskiej można powołać zarząd?

Jakie zawody mogą być wykonywane w ramach spółki partnerskiej?

Wspólnicy spółki partnerskiej mogą wykonywać wolne zawody w ramach jednego przedsiębiorstwa, w ramach spółki partnerskiej. Jakie to zawody?

Wolne zawody które można wykonywać w ramach spółki partnerskiej:

 • adwokata
 • aptekarza
 • architekta
 • fizjoterapeuty
 • inżyniera budownictwa
 • biegłego rewidenta
 • brokera ubezpieczeniowego
 • diagnosty laboratoryjnego
 • doradcy podatkowego
 • maklera papierów wartościowych
 • doradcy inwestycyjnego
 • księgowego
 • lekarza
 • lekarza dentysty
 • lekarza weterynarii
 • notariusza
 • pielęgniarki
 • położnej
 • radcy prawnego
 • rzecznika patentowego
 • rzeczoznawcy majątkowego
 • tłumacza przysięgłego

Wykonywanie wolnego zawodu oznacza spełnienie kryteriów dla każdego z ww. zawodów określonych w odrębnych ustawach.

Przykładowo zawód radcy prawnego może wykonywać osoba fizyczna która m.in. ukończy określone studia na określonym kierunku, zdobędzie praktykę zawodową – aplikację radcowską.

Tak więc w ramach spółki partnerskiej ale i poza spółką partnerską ww. zawody mogą wykonywać jedynie osoby fizyczne, które wypełniły wszystkie warunki wyszczególnione w odrębnych ustawach dla wolnego zawodu, który będą wykonywać samodzielnie lub właśnie w ramach spółki partnerskiej.

Kto reprezentuje spółkę partnerską?

Każdy partner w spółce partnerskiej ma prawo do jej samodzielnej reprezentacji. Umowa spółki może przewidywać jednak inny tryb reprezentacji.

Istnieje możliwość wyłączenia konkretnego partnera z uprawnień do reprezentacji spółki ale może to nastąpić jedynie z ważnych powodów.

Pozbawienie partnera prawa reprezentacji spółki musi zostać udokumentowane powziętą uchwałą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać inny kształt wymaganej większości dla powzięcia tego typu uchwały.

Pozbawienie partnera prawa do reprezentowania spółki staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.

Niemniej w art. 97 ustawy o KSH prawodawca wskazał, że w spółce partnerskiej może być powołany zarząd, który będzie uprawniony do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej wewnątrz jak i na zewnątrz.

Sposób ustanowienia zarządu, wyboru jego członków, usunięcia członka zarządu czy zakresu odpowiedzialności członka zarządu są takie same jak w spółce z o.o.

Członkiem zarządu musi być co najmniej jeden partner.

Co istotne członek zarządu może pochodzić spoza spółka partnerskiej a więc może nim być osoba trzecia.

Wkłady w spółce partnerskiej

Wszyscy wspólnicy (partnerzy) spółki partnerskiej zobowiązani są do określenia wysokości swoich wkładów oraz ich wniesienia do spółki. Określenie zarówno rodzaju wnoszonego wkładu jak i jego wartości powinno znaleźć odniesienie w umowie spółki.

Spółka partnerska z uwagi na to, iż posiada zdolność do czynności prawnych a więc wspólnicy w jej imieniu mogą zaciągać zobowiązania, nabywać nieruchomości czy inne prawa majątkowe i niemajątkowe, zatrudniać pracowników czy wykonywać inne czynności prawne jak np. reprezentować przed sądem.

Posiadanie przez spółkę partnerską powyższych uprawnień sprawia iż spółka ta podobnie jak inne spółki prawa handlowego może dysponować własnym majątkiem. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że majątkiem spółki będę wszelkie nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe nabyte na daną spółkę partnerską.

Majątkiem spółki będą także wniesione wkłady przez wspólników spółki (partnerów). Postać wkładów tak jak przy innych spółkach prawa handlowego mogą przybrać postać pieniężną ale i postać rzeczową tzn.:

 • nieruchomości,
 • ruchomości,
 • prawa majątkowe,
 • świadczenie pracy (nie oznacza to zawarcia dodatkowej umowy),
 • świadczenie usług (nie oznacza to zawarcia dodatkowej umowy).

Tak więc majątek spółki partnerskiej to wszelkie wyżej wymienione składniki majątku nabyte lub wniesione do danej spółki. Spółka nie może sięgać do zasobów majątkowych wspólników (partnerów). Skutkiem tego jest to, że majątek spółki partnerskiej nie należy w żadnym zakresie do wspólników (partnerów) spółki. Z kolei spółka partnerska obejmuje swym zasięgiem majątkowym tylko to co zostało na nią nabyte albo do niej wniesione.

Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej

Jak mówi art. 95 § 1 ustawy o KSH Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki:

 • powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, oraz
 • będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Uwzględniając powyższe należy wyjaśnić, iż spółka partnerska odpowiada całym swoim majątkiem za wszelkie jej zobowiązania, których jest stroną a więc nie za wszystkie.

Jeżeli przykładowo partner zawrze umowę poza spółką partnerską, wówczas za to zobowiązanie odpowiada już wyłącznie on sam i to całym swoim majątkiem.

Natomiast partner wykonujący wolny zawód nie będzie odpowiadał za błędy innego partnera wykonującego wolny zawód. Ponadto partner nie będzie odpowiadał za błędy osób zatrudnionych i nadzorowanych przez innego partnera.

Warto zaznaczyć, iż umowa spółki za zgodą partnerów może rozszerzyć ich zakres odpowiedzialności.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.