Split payment w 2018 roku, czym jest podzielona płatność?

Split payment w 2018 roku

W obecnym stanie prawnym nie występuje zjawisko jakiegokolwiek dzielenia dokonywanych płatności pomiędzy przedsiębiorcami. Nie ma też jakichkolwiek wyodrębnionych rachunków na potrzeby oddzielnych części płatności. Przedsiębiorca będący nabywcą dokonując zakupu towarów lub usług opłaca je na jedno konto sprzedawcy bez jakiegokolwiek dzielenia danej płatności. Oczywiście płatność może być podzielona na raty lub zapłacona na 2 części ale za każdym razem wpływa ona w całości na rachunek sprzedawcy.

Split payment czyli podzielona płatność

Split payment czyli podzielona płatność, która wejdzie w życie od kwietnia 2018r. (początkowo stosowanie dobrowolne) polega na zapłacie za fakturę:

 • kwoty netto z faktury na rachunek bankowy sprzedawcy,
 • kwoty podatku VAT z faktury na specjalnie stworzone konto bankowe sprzedawcy przeznaczone tylko na rozliczenia związane z podatkiem VAT (inne niż konto przeznaczone na zapłatę kwoty netto).

Podstawową cechą tej metody jest konieczność posiadania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą dwóch rachunków, tj:

 • standardowy rachunek bankowy (tak jak dotychczas),
 • specjalny, wyodrębniony rachunek bankowy dla rozliczeń podatku VAT.

Zasada działania:

 • nabywca będący podatnikiem VAT kupuje towar lub usługę,
 • otrzymuje od sprzedawcy fakturę,
 • nabywca zleca do banku jeden przelew,
 • bank dokonuje rozdzielenia i przelewa środki na dwa odrębne konta:
 1. należność netto na konto standardowe nabywcy,
 2. kwotę VAT z faktury na specjalne konto VAT sprzedawcy.

Przykładowo firma X zakupiła sprzęt komputerowy od firmy Y. Obie firmy są czynnymi podatnikami VAT. Firma X otrzymała fakturę po czym dokonała płatności. Zleciła natomiast jeden przelew a mechanizm bankowy w swej istocie działania (założenia ustawodawcy) sam rozdziela kwotę netto oraz VAT na 2 odpowiednie rachunki sprzedawcy. Zatem działanie mechanizmu podzielonej płatności ma odbywać się samoczynnie bez obowiązku dokonywania dwóch odrębnych przelewów.

Kogo dotyczy podzielona płatność

Ustawodawca w projektowanych zmianach określa stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w stosunku wyłącznie do podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Tak więc nie będzie zobowiązany do zapłaty należności netto z faktury oraz podatku VAT na inne konta podmiot, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą w różnej formie i nie jest podatnikiem VAT,
 • jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i nie będącą podatnikiem VAT.

Należy również pamiętać, iż mechanizm split payment będzie stosowany tylko w odniesieniu do przelewów bankowych. Nie będą natomiast nim objęte transakcje gotówkowe.

Operacje na koncie VAT

Jak już wyżej wspomniano podatnicy VAT będą posiadali wyodrębniony rachunek bankowy dla celów VAT. Sprzedawca, który otrzyma kwotę podatku VAT z faktury na swoje specjalne konto bankowe VAT nie będzie miał możliwości w pełni swobodnego operowania środkami na nim zgromadzonymi.

Sprzedawca posiadający wyodrębniony, specjalny rachunek VAT będzie mógł za pomocą tego konta:

 • wykonać zapłatę kwoty podatku VAT z otrzymanej faktury od innego sprzedawcy (na jego konto VAT),
 • wykonać zapłatę podatku na rzecz właściwego dla firmy urzędu skarbowego,
 • otrzymać szybszy zwrot VAT (25 dni) jeżeli złoży wniosek o zwrot VAT (w tej sytuacji zwrot będzie dokonany właśnie na specjalne konto VAT sprzedawcy),
 • wykonać przelew na standardowe konto sprzedawcy po złożeniu przez podatnika VAT wniosku o przekazanie środków ze specjalnego konta bankowego VAT na standardowe konto bankowe sprzedawcy pod warunkiem wydania postanowienia akceptującego przekazanie środków przez właściwy urząd skarbowy. Przekaz ten będzie mógł się odbyć w terminie do 60 dni.

Pozostałe cechy zastosowania mechanizmu split payment

Mechanizm podzielonej płatności wydaje się być stosunkowo łatwy do zastosowania. Będzie miał on na celu podjęcie przez ustawodawcę kolejnych kroków w ramach uszczelniania systemu podatkowego. Na dzień dzisiejszy projektu zrezygnowano z możliwości odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy (takie zapisy występowały we wcześniejszych wersjach projektu).

We wcześniejszych zapisach projektu nie było także możliwości skróconego 25-dniowego zwrotu podatku VAT ze specjalnego konta VAT sprzedawcy. W aktualnej wersji dopuszczono ten termin jako obowiązujący w zakresie stosowania podzielonej płatności.

Warto także odnotować, iż nie będą naliczane podwyższone odsetki od zaległości w VAT wynikające z zastosowania mechanizmu split payment. Założenia takie początkowo ujęto w projekcie. Jednak ostatecznie zrezygnowano z naliczania podwyższonych odsetek za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych VAT.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.