Slim VAT 3 – jakie wprowadza zmiany?
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Slim VAT 3 – jakie wprowadza zmiany?

Simple Local And Modern VAT, czyli Slim VAT to już trzecia odsłona modyfikacji w podatku od towarów i usług, która ma nieco ulżyć głównie mniejszym przedsiębiorstwom.

Jak wygląda pakiet Slim VAT 3 i od kiedy przedsiębiorcy mogą z niego korzystać?

Slim VAT 3 – od kiedy obowiązują zmiany?

Pakiet Slim VAT jest efektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 26 maja 2023 roku. Zmiana w przedmiocie sankcji w VAT weszła w życie 6 czerwca tego roku, większość modyfikacji przepisów została wprowadzona od 1 lipca, natomiast przepisy dotyczące systemu dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB paragonowy) zaczną obowiązywać od 15 września 2023 roku.

 

Slim VAT 3 to poprawa sytuacji małych podatników VAT

Zmian doczekali się mali podatnicy. Dzięki nowemu pakietowi VAT limit sprzedaży brutto pozwalający na korzystanie z uproszczeń podatkowych wzrósł do 2 mln euro (wcześniej było to 1,2 mln euro).

Status małego podatnika pozwala między innymi na dokonywanie rozliczeń kwartalnych, stosowanie amortyzacji jednorazowej oraz korzystanie z metody kasowej rozliczania VAT (pozwalające przedsiębiorcy rozliczać się z urzędem skarbowym dopiero po otrzymaniu od kontrahenta wynagrodzenia za dostarczone towary lub wykonane usługi).

 

Rozszerzona możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT

Slim VAT 3 dokonał rozszerzenia możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Od 1 lipca przedsiębiorcy mogą z tych środków opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek cukrowy, opłatę od „małpek” czy podatek tonażowy.

 

Slim VAT 3 to mniej formalności w obrocie międzynarodowym

Do chwili wejścia w życie nowelizacji podatnik, który nie był w posiadaniu dokumentacji potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zobowiązany był traktować taką transakcję jako dostawę krajową i stosować właściwą stawkę podatku VAT.

Dopiero gdy otrzymał dokumenty potwierdzające WDT, nabywał prawo do zastosowania stawki 0% (musiał jednak dokonywać odpowiedniej korekty).

Teraz obowiązek korygowania ewidencji dostawy WDT został uproszczony. Podatnik może wykazać oraz skorygować dostawy wewnątrzwspólnotowe dopiero w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy dla danej transakcji.

 

Mniejsza liczba korekt faktur VAT

Slim VAT doprecyzował zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura pierwotna została wystawiona w walucie obcej. Wprowadzona została możliwość rezygnacji z takiej korekty, o ile różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych.

 

Proporcja do odliczenia podatku naliczonego

Kolejną zmianą jest zlikwidowanie obowiązku podatnika do uzgadniania z naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego w formie protokołu. Aktualnie wystarczy samo zawiadomienie naczelnika o przyjętej proporcji.

Zwiększona została także kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%. Nowelizacja wprowadziła zmiany, na podstawie których proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła 98% oraz gdy kwota podatku naliczonego bez odliczenia, wynikająca z zastosowania tej proporcji, nie przekroczyła kwoty 10 tys. zł.

 

Slim VAT 3 to prostszy dostęp do wiedzy podatkowej

Pakiet Slim VAT 3 uprościł dostęp do wiedzy podatkowej poprzez scalenie kompetencji do wydawania:

  • wiążących informacji podatkowych,
  • wiążących informacji stawkowych,
  • wiążących informacji akcyzowych, oraz
  • wiążących informacji taryfowych,

w rękach jednego organu.

Dodatkowo zlikwidowane zostały opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Złagodzenie przepisów dotyczących sankcji VAT

Zmiany dotknęły także sankcji VAT. Na kanwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustawodawca polski wprowadził przepisy, które ustanawiają indywidualizację kary oraz możliwość różnicowania wysokości dodatkowego zobowiązania.

Teraz, przed nałożeniem sankcji, organ skarbowy jest zobligowany do przeprowadzenia wnikliwej i całościowej analizy danej sprawy i dokonania uzasadnienia zastosowanego procentowego wskaźnika sankcji.

Ważne!  Naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązania podatkowe według stawek ustalonych na poziomie 15%, 20% lub 30%.

Hub paragonowy

Do czasu wejścia nowelizacji podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy zastosowaniu kas fiskalnych online lub kas wirtualnych wystawiali nabywcy paragon fiskalny, za jego zgodą, w postaci elektronicznej, przesyłając go w sposób uzgodniony przez strony.

Pakiet Slim VAT 3 uprościł powyższe, bowiem wprowadził on możliwość wystawienia e-paragonu przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, bez konieczności podawania danych osobowych nabywcy.

System dystrybucji paragonów elektronicznych, czyli HUB paragonowy, jest narzędziem dobrowolnym, umożliwiającym przesyłanie paragonów w postaci elektronicznej.

System ten jest centralną i ogólnopolską platformą odpowiedzialną za powiązanie anonimowego klienta z wystawionymi przez kasę podatnika e-paragonami, odbieranie tych dokumentów oraz ich dystrybucję.

Takie powiązanie paragonu z klientem może nastąpić na przykład poprzez zeskanowanie przez sprzedawcę kodu kreskowego znajdującego się w aplikacji kupującego, w szczególności w aplikacji e-Paragony.

Następnie e-paragon zostaje wysłany przez kasę online do HUB-u paragonowego, a klient uzyska do niego dostęp za pomocą używanej przez siebie aplikacji.

 

Slim VAT 3 a JPK_PIT i JPK_CIT

Prawodawca zdecydował się również na przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (tj. JPK_PIT i JPK_CIT). Zmiany te zostały wprowadzone w omawianej noweli ustawy o VAT.

 

Dodatkowo pakiet wprowadza zmiany dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Tacy podatnicy będą mogli dzięki JPK_PIT przesyłać informacje o swoich dochodach dopiero po zakończeniu roku podatkowego, nie jak obecnie – miesięcznie lub kwartalnie.

 

Wpływ na ulgi rehabilitacyjne

Nowela ustawy o VAT ma także wpływ na osoby z niepełnosprawnością oraz ich bliskich. Przede wszystkim rozszerzony został katalog osób z niepełnosprawnością.

Dzięki temu zwiększony został krąg podatników, którzy mogą dokonać odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby.

Poszerzenie to dotyczy wstępnych i zstępnych drugiego stopnia, czyli dziadków i wnuczków. Teraz podatnik może skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu.

Ważne! Ulga ma zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok (2023).

Zlikwidowany został także limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. Nie ma teraz znaczenia dochód opiekunów. Do tej pory, jeżeli

limit dochodowy został przekroczony, ulga była całkowicie wyłączana.

 

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

Slim VAT 3 zmienił zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w przypadku przychodów osiąganych przez małżonków z najmu prywatnego. Nowe regulacje nakazują stosowanie wyższej stawki ryczałtu, tj. 12,5%, dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (jest to zmiana o 100 tys. zł). Nie ma tutaj znaczenia czy małżonkowie będą rozliczać przychody z najmu odrębnie, czy dokonywać będzie to tylko jedno z nich.

Ważne! Zmiany mają zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok (2023).

Slim VAT 3 a podatek od spadków i darowizn

Trzecia odsłona Slim VAT podwyższa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Zmiany ustalają te kwoty w następujących wartościach:

  • 36 120 zł – dla nabywców zaliczanych do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – dla nabywców zaliczanych do II grupy podatkowej;
  • 5 733 zł – dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.