Rozliczenie VAT z faktur korygujących przychodowych i kosztowych

Rozliczenie VAT z faktur korygujących przychodowych i kosztowych

Przedsiębiorcy wystawiający faktury korygujące lub otrzymujący takie dokumenty od swoich kontrahentów powinni zwrócić szczególną uwagę na sposób ich ujęcia w PIT i VAT. W dzisiejszym artykule przedstawimy jak rozliczyć faktury korygujące na gruncie podatku VAT. Zapraszamy do lektury!

W jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą?

Zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

2) udzielono opustów i obniżek cen,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

– podatnik wystawia fakturę korygującą.

Faktury korygujące przychodowe a VAT

W celu rozliczenia VAT od faktury korygującej przychodowej w pierwszej kolejności należy ustalić czy jest to faktura zmniejszająca czy zwiększająca podatek VAT, ponieważ to kryterium ma decydujące znaczenie w kwestii ustalenia terminu uwzględnienia faktury korygującej przychodowej w deklaracji VAT.

  • Faktura korygująca in minus

Zgodnie z art. 29a ust. 13-14 ustawy o VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej, korekty dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca może wykazać fakturę korygującą in minus w deklaracji VAT, a tym samym obniżyć podstawę opodatkowania dopiero w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie otrzymania tego dokumentu przez kontrahenta. Aby zapłacić niższy podatek należy zatem jak najszybciej dostarczyć fakturę korygującą do nabywcy i poprosić o podpis na fakturze lub inne potwierdzenie odbioru dokumentu. Przepisy nie precyzują formy potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, co oznacza że takie potwierdzenie może przybrać dowolny charakter, ważne aby została określona data otrzymania faktury.

W celu obniżenia podstawy opodatkowania w odniesieniu do:

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;

3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, co wynika z art. 29a ust. 15 ustawy o VAT.

  • Faktura korygująca in plus

Przepisy nie określają natomiast momentu rozliczenia VAT w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze pierwotnej. Na przestrzeni lat wykształciła się natomiast praktyka uzależniająca moment rozliczenia VAT z faktury korygującej in plus od przyczyny wystawienia faktury korygującej.

Jeżeli dokument jest korygowany w wyniku przyczyn zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej, czyli zaszła pomyłka przez którą zaniżona została podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy (błąd rachunkowy, nieprawidłowa wartość lub stawka VAT), to przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć tę fakturę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczył fakturę pierwotną. Powinien wówczas skorygować wcześniejszą deklarację VAT i zapłacić należny podatek wraz z ewentualnymi odsetkami. W przeciwnym wypadku, czyli gdy faktura korygująca została wystawiona z innego powodu, podatnik może rozliczyć VAT w z faktury korygującej w bieżącym okresie, w którym zaistniały przesłanki do wystawienia tej korekty.

Rozliczenie VAT z faktur korygujących kosztowych

Rozliczając VAT z faktur korygujących z punktu widzenia nabywcy również należy zwrócić uwagę na to, czy korekta zmniejsza czy zwiększa podstawę opodatkowania, jednak przepisy nie są już tak skomplikowane jak przy rozliczaniu tych faktur u sprzedawcy danego towaru czy usługi.

  • Faktura korygująca in minus

Zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT w przypadku, gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

  • Faktura korygująca in plus

Podobnie jak w przypadku faktur korygujących przychodowych przepisy nie określają jednoznacznie momentu rozliczenia VAT z korekt zwiększających VAT naliczony. W praktyce dokument należy rozliczyć w okresie otrzymania faktury korygującej lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.