Przegląd istotnych zmian w przepisach podatkowych na 2020r. Część 2

Przegląd istotnych zmian w przepisach podatkowych na 2020r. Część 2

W pierwszej części publikacji przedstawiono kilka zmian w przepisach podatkowych istotne dla przedsiębiorców, które weszły w życie od stycznia 2020r. Poniżej przedstawiono kolejne ważne zmiany dla podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz zawarto wiele cennych informacji z punktu widzenia tego właśnie podatnika.

Warto, więc zapoznać się z kolejnymi informacjami w zakresie zmian w przepisach podatkowych, aby móc lepiej zrozumieć zmiany zafundowane przez ustawodawcę.

Faktury do paragonów do kwoty 450zł

Z końcem 2019r. do obiegu weszły faktury do kwoty 100 euro lub 450zł. Faktury te określa się mianem faktur uproszczonych. Sprzedawca może wystawić fakturę uproszczoną do ww. kwoty dotyczącą transakcji krajowych. Nie może natomiast wystawić faktury uproszczonej dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czy wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, sprzedaży wysyłkowej, pozostałej sprzedaży do krajów UE.

Oczywiście sprzedawcy nadal mogą udokumentować transakcję do kwoty 100 euro lub 450zł paragonem lub tradycyjną fakturą. Elementy, jakie powinna zawierać faktura uproszczona to:

 • numer NIP sprzedawcy,
 • numer NIP nabywcy,
 • numer faktury,
 • datę wystawienia,
 • datę sprzedaży towarów lub usług,
 • nazwę, rodzaj sprzedawanych towarów lub usług,
 • sumy rabatów, obniżek,
 • sumę należności razem.

Zatem faktura uproszczona nie musi zawierać wszystkich elementów przewiedzianej dla standardowej postaci faktury. Nie musi być też podpisana przez żadną ze stron.

Dodatkowo istotną kwestia jest to, iż paragony z numerem NIP do kwoty 100 euro lub 450zł można traktować także, jako fakturę uproszczoną, co umożliwia odbiorcy nie zgłaszanie dodatkowej prośby do sprzedawcy o wystawienia standardowej faktury, ponieważ faktura uproszczona jest traktowana tak samo jak standardowa faktura.

Nabywca nie może jednak zapomnieć, aby poprosić sprzedawcę o umieszczenie jego numeru NIP, aby wydany paragon stanowił fakturę uproszczoną.

Nabywca na odliczy podatek VAT od omawianej faktury uproszczonej na takich samych zasadach jak od faktury standardowej.

Biała lista

W 2020r. nadal obowiązuje zaktualizowany jeszcze od września 2019r. wykaz podatników VAT prowadzony i udostępniony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykaz ten zawiera czynnych jak i zwolnionych podatników VAT a także wykreślonych i przywróconych podatników VAT do rejestru VAT. Dodatkowo w wykazie umieszczono wszystkie firmowe rachunki kontrahenta, na które odbiorca (podatnik VAT) ma obowiązek zapłacić otrzymaną od sprzedawcy fakturę na sumę 15.000zł brutto i powyżej.

Pod poniższym linkiem każdy może sprawdzić swojego kontrahenta pod względem tego czy jest zarejestrowany do VAT, jego firmowe rachunki (bez rachunków VAT) a także pozostałe dane jak numery identyfikacyjne, adres siedziby firmy czy przyczyny odmowy, wykreślenia albo przywrócenia podatnika do rejestru VAT.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Od stycznia 2020r. wprowadzono także sankcje związane z funkcjonowaniem białej listy. Jeżeli odbiorca ureguluje zobowiązanie wynikające z otrzymanej faktury (na kwotę 15.000zł brutto i powyżej) na konto kontrahenta inne niż znajdujące się na białej liście, wówczas nabywca:

 • nie będzie mógł zaliczyć w koszty firmowe wartości netto tej faktury,
 • poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległość podatkową sprzedawcy, jeżeli nie rozliczy on podatku VAT należnego z wystawionej przez siebie faktury sprzedaży.

Na szczęście nabywcy, którzy w ciągu 3 dni od daty zlecenia przelewu na błędny rachunek firmowy kontrahenta prześle zawiadomienie ZAW-NR do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Nowy JPK_VAT od kwietnia albo od lipca 2020r.

Już od rozliczenia za kwiecień 2020r. wysyłanym w maju 2020r. część podatników będzie zobligowanych do przekazywania nowej wersji JPK_VAT. Nowy JPK_VAT będzie łączył dwa dotychczasowe dokumenty a mianowicie JPK_VAT oraz deklarację VAT-7 lub VAT-7K jak również wnioski dołączane aktualnie do deklaracji VAT, czyli VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT. Zatem nowy plik będzie składał się z części ewidencyjnej zakupu i sprzedaży VAT oraz z części deklaracyjnej.

Nowy JPK_VAT będzie obowiązywał od:

 • kwietnia 2020r. w przypadku dużych przedsiębiorstw (przychody w wysokości większej aniżeli 50.000.000 euro oraz powyżej 250 osób zatrudnionych albo suma bilansowa większa niż 43.000.000 euro oraz powyżej 250 osób zatrudnionych),
 • od lipca 2020r. w odniesieniu do pozostałych firm.

Nowy plik JPK_VAT nie obejmie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14 jak i VAT-UE. Zatem podatnicy będą mieli wciąż obowiązek składać powyższe rodzaje deklaracji.

Warto podkreślić, iż gdy podmiot inny niż duże przedsiębiorstwo dobrowolnie od kwietnia rozpocznie przesyłanie nowej wersji JPK_VAT, wówczas nie będzie mógł powrócić do starej wersji JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie występować, jako:

 • JPK_V7M, czyli plik JPK_VAT przeznaczony dla podatników o miesięcznym okresie rozliczeniowym VAT,
 • JPK_V7K, czyli plik JPK_VAT przeznaczony dla podatników o kwartalnym okresie rozliczeniowym VAT.

Terminy składania nowego pliku JPK_VAT pozostanę takie same jak dotychczas a więc do 25-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z podatku VAT, będą nieco odmiennie składać nową wersję pliku JPK_VAT:

 • tylko część ewidencyjną pliku JPK_VAT za 1 miesiąc kwartału rozliczeniowego,
 • tylko część ewidencyjną pliku JPK_VAT za 2 miesiąc kwartału rozliczeniowego,
 • część ewidencyjną pliku JPK_VAT za 3 miesiąc kwartału rozliczeniowego oraz część deklaracyjną za cały kwartał rozliczeniowy.

WIS i nowa matryca stawek

Wprowadzenie przez ustawodawcę nowej matrycy stawek VAT ma na celu ujednolicenie i uproszczenie sytemu dotychczasowych stawek VAT.

Odbywa się to poprzez rezygnację z dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) a zastosowanie nowej PKWiU 2015r. oraz Nomenklatury scalonej (CN).

W związku z tym niektóre stawki VAT uległy obniżeniu a inne podwyższeniu.

W ślad za wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT prawodawca wprowadził nowe narzędzie w zakresie ustalania dla podatników właściwej stawki VAT.

Problem jest o tyle duży, że Główny Urząd Statystyczny bardzo długo ustalał właściwe stawki a wydawane przez MF interpretacje indywidualne zakładały, iż podatnik dobrze ustalił właściwą stawkę VAT.

Aktualnie podatnicy mogą już składać wnioski do nowej instytucji WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej), która to na prośbę podatnika określą:

 • właściwy numer PKWiU dla danego towaru lub usługi,
 • właściwy numer CN dla danego towaru lub usługi,
 • prawidłową stawkę VAT.

Podatnik posiadając wydaną decyzję o stawce VAT dla danego towaru może mieć pewność w odniesieniu do stosowania prawidłowej wysokości stawki VAT. Ponadto decyzja WIS zapewni podatnikowi ochronę w zakresie stosowania ustalonej przez WIS stawki VAT w kontaktach z organami podatkowymi.

Wniosek od ustalenie właściwej stawki VAT może dotyczyć pojedynczego towaru lub usługi a jego koszt to 40zł.

Ulga na złe długi w PIT, CIT

Jeżeli sprzedawca nie uzyska w ciągu 90 dni (licząc od upływu terminu płatności określonego na fakturze) zapłaty za fakturę od nabywcy, wówczas będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (lub CIT).

Z ulgi podatnicy sprzedawcy mogą skorzystać, jeżeli faktura została wystawiona po 1 stycznia 2020r. oraz w myśl art. 26i ust. 10 ustawy o PIT, jeżeli:

 • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • należność nie uległa przedawnieniu,
 • transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dłużnik nie uregulował faktury do dnia złożenia zeznania.

W przypadku, gdy sprzedawca chce skorzystać z ulgi na złe długi w PIT, dokonuje tego w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym upłynęło owe 90 dni. Sprzedawca pomniejsza o kwotę netto z nieopłaconej faktury roczną podstawę opodatkowania.

Odnosząc się natomiast do strony nabywcy, to on ma obowiązek zwiększenia (a nie dobrowolność) rocznej podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym upłynęło 90 dni.

Analogicznie, gdy nabywca ureguluje nieopłaconą po 90 dniach fakturę, wówczas ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym zapłacił fakturę (po 90 dniach). Sprzedawca natomiast w tym samym roku podatkowym, co nabywca podwyższa roczną podstawę opodatkowania w składanym zeznaniu rocznym za rok otrzymania zapłaty.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.