PPK, czyli pracowniczy plan kapitałowy

PPK, czyli pracowniczy plan kapitałowy.

Jak przedstawia prawodawca Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) jest powszechnym systemem służącym gromadzeniu oszczędności na rzecz zwiększenia emerytur pracowniczych, zarządzany przez pracodawcę we współpracy z wybraną obowiązkowo instytucją finansową. System ten rządzi się swoimi prawami. Dobrze jest poznać kilka podstawowych zasad, które będę musieli spełnić pracodawcy zobowiązani do zaprowadzenia PPK w swoich firmach.

Co to jest PPK?

PPK stanowi system stworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, jako dodatek do osiągniętej wysokości emerytury oraz na inne cele określone w ustawie.

Istotnym jest, że środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK

Jakie podmioty obejmie nowy plan pracowniczy?

Pracownicze plany kapitałowe będą miały obowiązek utworzyć firmy, które zatrudniają, co najmniej:

 • 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od 1 lipca 2019 r.,
 • 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od 1 stycznia 2020 r.,
 • 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od 1 lipca 2020 r.,

– oraz pozostałe zatrudniające od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 134 ust. 4 ustawy o PPK podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w ww. terminach w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Z kolei, gdy podmiotem zatrudniającym okaże się jednostka należąca do sektora finansów publicznych, wówczas zawiera ona umowę o zarządzanie PPK od 1 stycznia 2021 r. a najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Patrząc natomiast od strony pracownika, należy podkreślić, że uczestnictwo w PPK jest dobrowolne.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 • mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK,
 • podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

Nawiązując do punku 1 za mikroprzedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną prowadzącą działalność, która, w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniała łącznie następujące warunki:

 • zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Podstawowe zasady tworzenia PPK

Podmioty zobligowane do utworzenia PPK mają obowiązek zawarcia:

 • umowy głównej o zarządzanie PPK (w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku) pomiędzy zakładem pracy a wybraną instytucją finansową (zakłady ubezpieczeń, emerytalne, ewentualnie fundusze inwestycyjne), wybór instytucji podmiot zatrudniający dokonuje wraz z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie a jeśli ona nie występuje to w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych – wyłonioną w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy,
 • umowy indywidualnej w imieniu i na rzecz swojego pracownika (objętego PPK), pomiędzy zakładem a wybraną instytucją finansową.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Pracodawca nie zawiera umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyła 70. rok życia.

Natomiast w przypadku osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, wyłącznie na ich wniosek, o czym zakład pracy musi poinformować te osoby.

Zakład pracy ma także obowiązek informować pracowników o warunkach zawartych umów indywidualnych a także o obowiązkach i uprawnieniach wynikających z bycia uczestnikiem PPK.

Obowiązki podmiotu prowadzącego PPK

Pracodawcy objęci obowiązkiem realizowania PPK muszą przede wszystkim wykonywać dwa podstawowe zadania:

 • zarządcze:
 1. zawarcie i prowadzenie umowy głównej i umów indywidualnych dotyczących PPK w imieniu i na rzecz pracowników,
 2. przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy indywidualnej,
 3. uwzględnianie ewentualnych deklaracji o rezygnacji przez pracownika o dokonywaniu wpłat na rzecz PPK,
 4. przekazywanie otrzymanych wniosków od pracowników do instytucji finansowej w zakresie wypłaty środków zgromadzonych na ich rachunku dotyczącym PPK w przedmiocie wypłaty tych środków,
 5. uwzględnianie i realizowanie składanych deklaracji w zakresie podwyższenia składki podstawowej, wprowadzenia składki dodatkowej jak i jej zmiany,
 6. zarządzanie i archiwizowanie całej dokumentacji PPK,
 • rozliczeniowe:
 1. pracodawca i pracownik finansują składki z własnych środków a pracodawca przekazuje je terminowo do instytucji finansowej,
 2. zakład pracy przekazuje z własnych środków 1,5% od wynagrodzenia brutto, (przy czym kwota ta nie jest potrącana od wynagrodzenia zasadniczego) a pracownik finansuje 2% z wynagrodzenia brutto, które jest potrącane z tego wynagrodzenia,
 3. składki finansowane zarówno przez pracodawcę jak i pracownika, pracodawca przekazuje do wybranej instytucji finansowej,
 4. wszystkie powyższe czynności a więc kwoty na PPK pracodawca potrąca przy sporządzaniu list płac natomiast odprowadzenie składek do PPK musi nastąpić w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane, z wyjątkiem sytuacji, gdzie wynagrodzenia wypłacane są w okresach krótszych niż miesiąc, wówczas składki na PPK za miesiąc przekazywane są do instytucji finansowej w terminie do ostatniego dnia miesiąca

Warto odnotować, że w ciągu 30 dni po zakończeniu kwartału Minister Pracy przekazuje każdemu uczestnikowi PPK tzw. wpłatę powitalną w kwocie 250 zł na jego rachunek PPK. Wpłatę powitalną otrzyma pracownik, który jest minimum od 3 miesięcy zapisany do PPK oraz dokonał wpłat podstawowych, czyli wpłat finansowanych po stronie pracownika.

Niestety w razie uchybienia przez zakład pracy w ramach nieprawidłowego prowadzenia PPK ustawodawca m.in. w art. 107, 109 oraz 110 ustawy o PPK przewidział kary. W przypadku, gdy zakład pracy albo osoba obowiązana do działania w imieniu tego zakładu nie dokonuje obligatoryjnego:

 • zawarcia umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej,
 • dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
 • zgłoszenia wymaganych ustawą danych albo zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

– podlega karze grzywny w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.