Porównanie cech różnych form działalności gospodarczej - spółki osobowe

Porównanie cech różnych form działalności gospodarczej – spółki osobowe

Spis treści

SPÓŁKI OSOBOWE

 

 Typ CechyCywilnaJawnaPartnerskaKomandytowa
ETAP IDENTYFIKACJI PODMIOTOWOŚCI SPÓŁKI
Osobowość prawnanie posiada
stanowi umowę pomiędzy przedsiębiorcami będącymi wspólnikami
nie ma osobowości prawnej
jednak posiada cechy tzw. ułomnej osoby prawnej
ETAP REJESTRACJI SPÓŁKI
Forma aktu założycielskiegoumowa spółki
najlepiej w formie pisemnej
umowa spółki w formie aktu notarialnego
Moment powstania spółkiz chwilą rejestracji wspólników do CEIDGspółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru KRS
(krajowy rejestr sądowy)
Wspólnicy spółek – Typ wspólnikadowolni wspólnicyosoby fizyczne (partnerzy) wykonujące zawody wymienione zgodnie z art. 88 KSHkomplementariusze oraz komandytariusze
Wspólnicy spółek – Minimalna liczba wymagana do założenia2221 komplementariusz oraz
1 akcjonariusz
Obligatoryjność pełnego pokrycia wnoszonych wkładów wspólników przed wpisem do KRSbrak
Jaką działalność może prowadzić spółkagospodarczągospodarczągospodarczą, wyłącznie związaną z zawodami wymienionymi w art. 88 KSHgospodarczą
Rejestracja przez internet?taktaknietak
ETAP USTALENIA ORGANÓW I INTERESÓW SPÓŁKI
Organy występujące
w spółce
brakbrakbrakbrak
Wymiana dotychczasowego wspólnikawystąpienie poprzedniego
i jednocześnie przystąpienie nowego
ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Którzy wspólnicy prowadzą sprawy spółkikażdy wspólnik samodzielnie
w niektórych sprawach wszyscy wspólnicy
wszyscy wspólnicy chyba że umowa spółki mówi inaczej

minimum 1 wspólnik

każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie

umowa spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się „zarządowi”

wszyscy komplementariusze chyba że umowa spółki mówi inaczej

minimum 1 wspólnik
w tym także komandytariusz jednak wyłącznie jako prokurent lub pełnomocnik

Którzy wspólnicy mają prawo reprezentować spółkęwszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki mówi inaczej
Odpowiedzialność wspólników za niepodatkowe zobowiązania spółkinieograniczonanieograniczona ale prywatny majątek wspólników podlega ochronie przed

egzekucją, do momentu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

nieograniczona ale prywatny majątek partnera podlega ochronie przed egzekucją, do momentu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

 

ponadto partner nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe pod kierownictwem innego partnera

nieograniczona ale prywatny majątek komplementariuszy podlega ochronie przed egzekucją, do momentu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

natomiast
Komandytariusz odpowiada do wysokości

sumy komandytowej czyli jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu

wniesionego do spółki

Odpowiedzialność wspólników za podatkowe i składkowe zobowiązania spółkiwspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiemkomplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem

komandytariusz
nie odpowiada

ETAP USTALENIA KAPITAŁU ORAZ OPODATKOWANIA I OSKŁADKOWANIA SPÓŁEK
Minimalna wysokość kapitału zakładowegonie dotyczy
Minimalna wartość udziałunie dotyczy
Kto nalicza i odprowadza podatek dochodowywspólnicy
Kto nalicza i odprowadza składki ZUSwspólnicy spółek cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej opłacają składki tak jak pojedynczy przedsiębiorca, czyli niezależnie od spółki
spółka odprowadza składki jedynie za pracowników, zleceniobiorców
Rodzaj wymaganej księgowości spółkipodatkowa księga przychodów i rozchodów
albo
księgi rachunkowe w przypadku przekroczenie w 2017r.
kwoty przychodów w wysokości 8.595.200
pełna księgowość
Podział zyskówkażdy wspólnik otrzymuje jednakową część z zysku spółki chyba, że umowa spółki stanowi inaczejkomplementariusze otrzymują jednakową część z zysku spółki
a komandytariusze jedynie do wysokości wniesionego wkładu chyba, że umowa stanowi inaczej

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.