Porównanie cech różnych form działalności gospodarczej - spółki osobowe

Porównanie cech różnych form działalności gospodarczej – spółki osobowe

Spis treści

SPÓŁKI OSOBOWE

 

 Typ Cechy Cywilna Jawna Partnerska Komandytowa
ETAP IDENTYFIKACJI PODMIOTOWOŚCI SPÓŁKI
Osobowość prawna nie posiada
stanowi umowę pomiędzy przedsiębiorcami będącymi wspólnikami
nie ma osobowości prawnej
jednak posiada cechy tzw. ułomnej osoby prawnej
ETAP REJESTRACJI SPÓŁKI
Forma aktu założycielskiego umowa spółki
najlepiej w formie pisemnej
umowa spółki w formie aktu notarialnego
Moment powstania spółki z chwilą rejestracji wspólników do CEIDG spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru KRS
(krajowy rejestr sądowy)
Wspólnicy spółek – Typ wspólnika dowolni wspólnicy osoby fizyczne (partnerzy) wykonujące zawody wymienione zgodnie z art. 88 KSH komplementariusze oraz komandytariusze
Wspólnicy spółek – Minimalna liczba wymagana do założenia 2 2 2 1 komplementariusz oraz
1 akcjonariusz
Obligatoryjność pełnego pokrycia wnoszonych wkładów wspólników przed wpisem do KRS brak
Jaką działalność może prowadzić spółka gospodarczą gospodarczą gospodarczą, wyłącznie związaną z zawodami wymienionymi w art. 88 KSH gospodarczą
Rejestracja przez internet? tak tak nie tak
ETAP USTALENIA ORGANÓW I INTERESÓW SPÓŁKI
Organy występujące
w spółce
brak brak brak brak
Wymiana dotychczasowego wspólnika wystąpienie poprzedniego
i jednocześnie przystąpienie nowego
ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Którzy wspólnicy prowadzą sprawy spółki każdy wspólnik samodzielnie
w niektórych sprawach wszyscy wspólnicy
wszyscy wspólnicy chyba że umowa spółki mówi inaczej

minimum 1 wspólnik

każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie

umowa spółki może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się „zarządowi”

wszyscy komplementariusze chyba że umowa spółki mówi inaczej

minimum 1 wspólnik
w tym także komandytariusz jednak wyłącznie jako prokurent lub pełnomocnik

Którzy wspólnicy mają prawo reprezentować spółkę wszyscy wspólnicy, chyba że umowa spółki mówi inaczej
Odpowiedzialność wspólników za niepodatkowe zobowiązania spółki nieograniczona nieograniczona ale prywatny majątek wspólników podlega ochronie przed

egzekucją, do momentu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

nieograniczona ale prywatny majątek partnera podlega ochronie przed egzekucją, do momentu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

 

ponadto partner nie odpowiada za zobowiązania spółki powstałe pod kierownictwem innego partnera

nieograniczona ale prywatny majątek komplementariuszy podlega ochronie przed egzekucją, do momentu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

natomiast
Komandytariusz odpowiada do wysokości

sumy komandytowej czyli jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu

wniesionego do spółki

Odpowiedzialność wspólników za podatkowe i składkowe zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem

komandytariusz
nie odpowiada

ETAP USTALENIA KAPITAŁU ORAZ OPODATKOWANIA I OSKŁADKOWANIA SPÓŁEK
Minimalna wysokość kapitału zakładowego nie dotyczy
Minimalna wartość udziału nie dotyczy
Kto nalicza i odprowadza podatek dochodowy wspólnicy
Kto nalicza i odprowadza składki ZUS wspólnicy spółek cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej opłacają składki tak jak pojedynczy przedsiębiorca, czyli niezależnie od spółki
spółka odprowadza składki jedynie za pracowników, zleceniobiorców
Rodzaj wymaganej księgowości spółki podatkowa księga przychodów i rozchodów
albo
księgi rachunkowe w przypadku przekroczenie w 2017r.
kwoty przychodów w wysokości 8.595.200
pełna księgowość
Podział zysków każdy wspólnik otrzymuje jednakową część z zysku spółki chyba, że umowa spółki stanowi inaczej komplementariusze otrzymują jednakową część z zysku spółki
a komandytariusze jedynie do wysokości wniesionego wkładu chyba, że umowa stanowi inaczej

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.