Porównanie cech różnych form działalności gospodarczej - spółki kapitałowe

Porównanie cech różnych form działalności gospodarczej – spółki kapitałowe

SPÓŁKI KAPITAŁOWE

Każdy, potencjalny przedsiębiorca stoi przed dylematem co do wyboru formy organizacyjno-prawnej planowanego przedsięwzięcia. Zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki osobowe czy też kapitałowe różnią się pomiędzy sobą. Poniżej zostały wyszczególnione podstawowe cechy i różnice spółek kapitałowych, różniących się od osobowych przede wszystkim tym, że posiadają osobowość prawną a więc spółki te posiadają podmiotowość prawną czyli są zdolne do realizowania praw i obowiązków stanowiących czynności prawne. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak i spółek osobowych, w imieniu spółki występują zawsze wspólnicy a spółka sama z siebie nie posiada może występować we własnym imieniu.

 

Cechy Typ Komandytowo –
akcyjna
Z ograniczoną odpowiedzialnością Akcyjna
ETAP IDENTYFIKACJI PODMIOTOWOŚCI SPÓŁKI
Osobowość prawna nie ma osobowości prawnej
jednak posiada cechy tzw. ułomnej osoby prawnej
posiada osobowość prawną
ETAP REJESTRACJI SPÓŁKI
Forma aktu założycielskiego umowa spółki w formie aktu notarialnego a w przypadku spółki z o.o. gdzie może występować ją otworzyć jeden wspólnik forma aktu założycielskiego
Moment powstania spółki spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru KRS
(krajowy rejestr sądowy)
 • w przypadku standardowego zawarcia umowy spółki skutkuje powstaniem spółki w organizacji a po wpisie do KRS zostaje spółką z o.o.
 • w sytuacji zawarcia umowy spółki przez internet jest to moment wprowadzenia wszystkich danych do systemu informatycznego
stanowi moment objęcia (rozdzielenia pomiędzy akcjonariuszy) wszystkich akcji spółki
Wspólnicy spółek – Typ wspólnika dowolny

rodzaj:
– komplementariusz

– akcjonariusz

dowolny

rodzaj:
– wspólnik(-cy)

dowolny

rodzaj:
– akcjonariusz(-e)

Wspólnicy spółek – Minimalna liczba wymagana do założenia 1 komplementariusz oraz
1 akcjonariusz
1
Obligatoryjność pełnego pokrycia wnoszonych wkładów wspólników przed wpisem do KRS

Nie występuje, natomiast przed zarejestrowaniem musi nastąpić pokrycie w:

 • wysokości min. 25.000 w przypadku wkładów niepieniężnych lub mieszanych albo
 • w wielkości 1/4 wartości nominalnej akcji w przypadku pokrycia wkładami wyłącznie pieniężnymi
 1. tak w przypadku zakładania spółki w standardowej formie,
 2. w sytuacji otwarcia spółki przez internet pokrycia należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu wpisu spółki do KRS
 

Nie występuje
natomiast przed zarejestrowaniem musi nastąpić pokrycie w:

 1. wysokości min. 25.000 w przypadku wkładów niepieniężnych lub mieszanych albo
 2. w wielkości 1/4 wartości nominalnej akcji w przypadku pokrycia wkładami wyłącznie pieniężnymi
Jaką działalność może prowadzić spółka gospodarczą dowolną
Rejestracja przez internet? brak możliwości Tak w trybie s24 brak możliwości
ETAP USTALENIA ORGANÓW I INTERESÓW SPÓŁKI
Organy występujące
w spółce
walne zgromadzenie akcjonariusz
 1. zgromadzenie wspólników
 2. zarząd
 1. walne zgromadzenie akcjonariusz
 2. rada nadzorcza
 3. zarząd
Wymiana dotychczasowego wspólnika
 1. w przypadku komplementariuszy ograniczona do zgody wspólników i możliwości w umowie spółki
 2.  w przypadku akcjonariuszy dozwolona, wymagająca zgody zarządu
dozwolona, wymagająca zgody zarządu
Którzy wspólnicy prowadzą sprawy spółki wszyscy komplementariusze chyba że umowa spółki mówi inaczej

minimum 1 wspólnik

wybrani lub wszyscy członkowie zarządu wybrani lub wszyscy członkowie zarządu
Którzy wspólnicy mają prawo reprezentować spółkę
 1. wszyscy komplementariusze chyba że umowa spółki mówi inaczej
 2. akcjonariusz jako prokurent lub pełnomocnik
 3. rada nadzorcza
 1. wybrani lub wszyscy członkowie zarządu
 2. rada nadzorcza
Odpowiedzialność wspólników za niepodatkowe zobowiązania spółki nieograniczona ale prywatny majątek komplementariuszy podlega ochronie przed egzekucją, do momentu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna

natomiast
akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki

brak
Odpowiedzialność wspólników za podatkowe i składkowe zobowiązania spółki komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem

komandytariusz
nie odpowiada

nie występuje

natomiast za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna

ETAP USTALENIA KAPITAŁU ORAZ OPODATKOWANIA I OSKŁADKOWANIA SPÓŁEK
Minimalna wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł 5.000 zł 100 000zł
Minimalna wartość udziału 1 grosz 50 zł 1 grosz
Kto nalicza i odprowadza podatek dochodowy spółka spółka spółka
Kto nalicza i odprowadza składki ZUS zarówno akcjonariusz jak i komplementariusz nie podlegają ubezpieczeniom społecznym

spółka także nie płaci za nich żadnych składek

 1. w jednoosobowej spółce z o.o. jedyny wspólnik odprowadza wszystkie składki jak zwykły przedsiębiorca,
 2. w konfiguracji dwuosobowej spółce z o.o. gdzie jest minimum dwóch wspólników, nie podlegają oni w ogóle ubezpieczeniom społecznym
akcjonariusz nie podlega ubezpieczeniom społecznym

 

spółka także nie płaci za nich żadnych składek

Rodzaj wymaganej księgowości spółki pełna rachunkowość pełna rachunkowość pełna rachunkowość
Podział zysków każdy wspólnik otrzymuje proporcjonalną w stosunku do wielkości wniesionego wkładu, część z zysku spółki chyba, że umowa spółki stanowi inaczej każdy wspólnik otrzymuje część z zysku, proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów, chyba, że umowa spółki mówi inaczej,

wyjątkiem od reguły są udziały uprzywilejowane

każdy wspólnik otrzymuje część z zysku, proporcjonalnie do wielkości posiadanych akcji, chyba, że umowa spółki mówi inaczej,

wyjątkiem od reguły są akcje uprzywilejowane

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.