Podatek liniowy - Wybór formy opodatkowania w 2018 roku

Podatek Liniowy

 Wybór formy opodatkowania

Do 20 stycznia 2018r. podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania, którą będą zobowiązani stosować przez 2018r. Jedną z tych form jest podatek liniowy.

Czym jest podatek liniowy

Podatek liniowy oznacza formę opodatkowania, która ma stałą stawkę podatkową niezależnie od wysokości dochodu i wynosi ona 19%. Zastosowanie podatku liniowego umożliwia uwzględnienie;

 • poniesionych kosztów co obniża podatek dochodowy do zapłaty,
 • zapłaconych składek ZUS,
 • odliczenia strat z lat ubiegłych co obniża lub redukuje do zera podatek dochodowy do zapłaty,

Nie ma natomiast możliwości:

 • odliczenia ulg (ulga na dziecko, internet, rehabilitacyjna, inne) oraz darowizn,
 • uwzględnienia kwoty wolnej od podatku,
 • wspólnego rozliczania się z małżonkiem,
 • rozliczenia osoby samotnie wychowującej dzieci czyli opodatkowanie połowy osiągniętego dochodu,
 • brak możliwości skorzystania z kredytu podatkowego.

W jaki sposób wybrać podatek liniowy

Przedsiębiorcy stosujący podatek liniowy, którzy chcą nadal go stosować nie muszą składać żadnych dokumentów natomiast podatnicy, którzy chcą zmienić dotychczasową formę opodatkowania na podatek liniowy, muszą złożyć zawiadomienie o tym fakcie do 20 stycznia 2018r. albo w trakcie roku przed osiągnięciem pierwszego przychodu (w przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą) formularza CEIDG-1 wypełnionego w formie papierowej albo przez internet.

Należy pamiętać, że w przypadku zakładania spółki, powyższe zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy.

Zastosowanie podatku liniowego wymaga jednoczesnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), którą to można wybrać zgodnie z powyższymi metodami. W przypadku prowadzenia PKPiR przez biuro, ten fakt musi być zgłoszony w ciągu 7 dni.

Opłacalność zasad ogólnych

Opodatkowanie działalności podatkiem liniowym jest opłacalne dla podatników którzy:

 • osiągają roczny wyższy niż około 100.000zł,
 • dodatkowo posiadają straty z lat ubiegłych do odliczenia (nie jest konieczne) co umożliwia odliczenie straty od dochodu przez co pomniejszenie albo zniwelowanie podatku dochodowego,
 • nie korzystają z ulg a także nie potrzebują wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • inne możliwe sytuacje występujące w praktyce gospodarczej.

Podatnicy generujący małe koszty zapłacą podatek podczas gdy w przypadku ryczałtu ten podatek mógłby nie wystąpić.

Terminy obowiązujące przy stosowaniu zasad ogólnych

Podatnik stosujący podatek liniowy może wybrać okres rozliczeniowy czyli okres za który będzie odprowadzał zaliczkę na podatek dochodowy:

 • okres miesięczny – gdzie płatność zaliczki należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym,
 • okres kwartalny – gdzie płatność zaliczki należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale rozliczeniowym.

Z kwartalnej możliwości rozliczania podatku dochodowego mogą skorzystać tylko podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy, czyli ci, którzy nie przekroczyli w 2017r. wraz z podatkiem VAT kwoty 5.176.000,00zł.

Kwartalną metodę rozliczania podatku dochodowego należy wybrać wraz z formą opodatkowania.

Podatnicy nie składają co miesiąc żadnych zeznań rozliczających dochód a jedynie wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy jeżeli wystąpi. Natomiast roczną deklarację rozliczającą dochód PIT-36L podatnik składa do końca kwietnia roku następnego po roku rozliczeniowym,

Zasady opodatkowania podatkiem liniowym

Podatnik, który posiada umowę o pracę albo zlecenie rozlicza je odrębnie w stosunku do przychodów z działalności objętej podatkiem liniowym bowiem nie ma możliwości łącznego rozliczania powyższych źródeł przychodów. Dodatkowo należy wspomnieć, że nie łączy się dochodów osiągniętych ze skali podatkowej z dochodami opodatkowanymi podatkiem liniowym. Z kolei można stosować opodatkowanie podatkiem liniowym z jednoczesnym stosowaniem ryczałtu ewidencjonowanego, gdzie np. wspólnik w spółce cywilnej opodatkowany jest ryczałtem a w stosunku do swojej działalności zastosuje podatek liniowy.

Kolejna istotna kwestia w podatku liniowym to obowiązek podatnika co do opodatkowania podatkiem liniowym wszelkich przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej.

Bardzo ważną przesłanką do niemożliwości stosowania lub kontynuowania opodatkowania podatkiem liniowym jest uzyskiwanie przychodów z tytułu świadczenia pracy dla aktualnego lub byłego pracodawcy w ramach tych samych czynności, które podatnik wykonuje z tytułu wykonywanej działalności także na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy.

Podatek liniowy i przychody z innych źródeł

Zastosowanie podatku liniowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i jednoczesne uzyskiwanie innych przychodów np. z tytułu umowy o pracę, ze zbycia papierów wartościowych będzie zobowiązany złożyć 3 zeznanie bowiem jak wyżej wspomniano przychody z innych źródeł muszą być rozliczone niezależnie od przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym. W związku z tym podatnik wobec rozliczenia przychodów uzyskiwanych:

 • z działalności złoży zeznanie PIT-36L,
 • z tytułu sprzedaży papierów wartościowych PIT-38,
 • ze stosunku pracy PIT-37 (niekiedy PIT-36).

Rozliczenie dochodu w podatku liniowym

Opodatkowania dochodu przy pomocy zasad ogólnych cechuje się następującym schematem:

 • PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD
 • DOCHÓD – 50% STRATY Z LAT UBIEGŁYCH – SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE = PODSTAWA OPODATKOWANIA,
 • PODSTAWA OPODATKOWANIA X PODATEK (19%) – ZAPŁACONA SKŁADKA ZDROWOTNA (7,75%) = ZALICZKA NA PODATEK DO ZAPŁATY.

Obowiązki i dokumentacja podatnika przy zastosowaniu skali podatkowej

Podatnik stosujący zasady ogólne jest zobligowany do prowadzenia następującej dokumentacji:

 • podatkowej książki przychodów i rozchodów (link wzór),
 • tabeli amortyzacyjnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • tabeli wyposażenia,
 • rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży w przypadku podatników VAT,
 • imiennych kart przychodów dla pracowników firmy, teczki osobowe
 • spisu z natury na koniec roku podatkowego albo na dzień rozpoczęcia działalności czy jej likwidacji.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.