Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych od 2019 roku!

Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych od 2019 roku!

Począwszy od 2019 roku dla części przedsiębiorców wprowadzony zostanie obowiązek instalacji nowych kas fiskalnych, a mianowicie kas fiskalnych online. Jak większość zmian w przepisach na przestrzeni ostatnich lat, również i te mają na celu m.in. zwiększenie wpływów do budżetu państwa poprzez ograniczenie wyłudzeń w VAT. Wysyłanie na bieżąco zafiskalizowanych danych ma przyspieszyć wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i próby zaniżenia podstawy opodatkowania. Dowiedz się więcej o planowanych zmianach w zakresie kas fiskalnych od 2019 roku!

Kasy fiskalne online

Początkowe projekty ustawy zakładały wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla wszystkich przedsiębiorców już od stycznia 2018 roku. Rewolucja w zakresie kas rejestrujących została jednak przesunięta w czasie i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają jeszcze trochę czasu na przystosowanie się do nowych regulacji prawnych. Wymiana kas fiskalnych będzie przebiegać kilkuetapowo, w pierwszej kolejności do zakupu nowych kas online zobligowani zostaną przedsiębiorcy prowadzący firmy w branżach narażonych na największe wyłudzenia w zakresie podatku VAT.

Do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy wykonujący następujące czynności:

  • Od 1 stycznia 2019 r.: usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
  • Od 1 lipca 2019 r.: usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • Od 1 stycznia 2020 r.: usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Centralne Repozytorium Kas

Kasy fiskalne online mają zapewnić możliwość przesyłania informacji do centralnego systemu informatycznego, zwanego Centralnym Repozytorium Kas, nadzorowanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do Centralnego Repozytorium Kas mają być przekazywane (w sposób ciągły i zorganizowany, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej) szczegółowe informacje, dotyczące każdej pojedynczej transakcji zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Nie będą natomiast podawane dane osób dokonujących zakupu, z wyjątkiem numeru NIP nabywcy, o ile przedsiębiorca poda go w trakcie dokonywania transakcji.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że podatnicy będą zobligowani do zapewnienia połączenia kasy rejestrującej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Nowe przepisy regulują również sytuacje szczególne, czyli ewentualne wystąpienie czasowych lub stałych problemów z dostępem do internetu. W przypadku, gdy przedsiębiorca czasowo nie będzie miał możliwości uzyskania połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas – wówczas obowiązek ten będzie musiał spełnić niezwłocznie po ustaniu przejściowej przyczyny i jednocześnie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy. W razie, gdy podatnik trwale nie będzie miał możliwości uzyskania połączenia poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas – wtedy będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy rejestrującej i jednocześnie do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych z kas on-line do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych. O zgodę taką podatnik będzie mógł występować zarówno przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jak i w przypadku zmiany warunków dostępu do sieci już w trakcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Ulga na kasę fiskalną a kasy fiskalne online

Modyfikacja przepisów w zakresie kas fiskalnych zgodnie z zapowiedziami ma zostać częściowo zrefundowana dzięki możliwości skorzystania z ulgi na kasę przez osoby wymieniające kasę na online’ową w związku z nałożonym na nich obowiązkiem, nawet wówczas, gdy skorzystali już z tej ulgi w odniesieniu do wcześniej stosowanego urządzenia. Wysokość ulgi na kasę wynosi maksymalnie 700 zł, jednak nie więcej niż 90% ceny zakupu urządzenia.

Trzeba mieć na uwadze, że przedsiębiorcy, u których pojawi się obowiązek ewidencjonowania przychodów przy pomocy kasy fiskalnej po wejściu w życie nowych regulacji prawnych, będą mogli skorzystać z ulgi na kasę wyłącznie w przypadku zakupienia kasy fiskalnej online, niezależnie od tego czy przedmiot ich działalności pokrywa się z branżami zobligowanymi aktualnie do stosowania kas online’owych czy nie.

Przypomnijmy, że ulga na kasę odliczana jest w deklaracji VAT, a o zwrot pieniędzy można ubiegać się w rozliczeniu za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Sposób dokonywania odliczenia z tytułu ulgi na kasę uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym u danego przedsiębiorcy występuje nadwyżka podatku należnego, czy naliczonego.  W przypadku, gdy w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy wykazujemy VAT do zapłaty, to kwota odliczenia w tym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego, a kwotą podatku naliczonego.

W razie, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

  • 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
  • 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących,  skorzystać z ulgi na zakup kasy rejestrującej można pod warunkiem:

  • złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
  • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;
  • posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Dodatkowe sankcje za niedopełnienie obowiązku związanego z przeglądem technicznym kasy fiskalnej

Planowane regulacje prawne przewidują również nowy rodzaj sankcji podatkowej, która ma zostać nałożona na podatników, którzy nie wykonają obowiązkowego przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Dopełnienie tego obowiązku ma być weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a w przypadku posiadania kasy rejestrującej z papierowym zapisem kopii lub kasy z elektronicznym zapisem kopii – wyłącznie na podstawie wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.

Wartość grzywny wynosić ma 300 zł i będzie nakładana przez naczelnika urzędu skarbowego. Przewidziany czas na uiszczenie sankcji to 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

Uwaga!
Ustawa nowelizująca ma wejść w życie z dniem 1 października 2018 r.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.